Όλες οι καταχωρήσεις

Απεβίωσεν ο Σχολάρχης Αγιοταφίτης Αγιοσαββίτης Μοναχός π. Φώτιος


Απεβίωσεν ο Σχολάρχης Αγιοταφίτης Αγιοσαββίτης Μοναχός π. Φώτιος

Τήν Τρίτην, 23ην Ἰουλίου /5ην Αὐγούστου 2014, ἀπεβίωσεν ὁ Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί καθηγητής Φυσικῶν Ἁγιοταφίτης Ἁγιοσαββίτης μοναχός π. Φώτιος Κιούσης.

 Ὁ ἐκλιπών ἀγαπητός, σεβαστός καί μακαριστός μοναχός π. Φώτιος, καταγόμενος ἀπό τόν Κάλαμον Ἀττικῆς, μετά τάς ἐν Ἑλλάδι πτυχιακάς καί τάς ἐν Ἀγγλίᾳ μεταπτυχιακάς σπουδάς αὐτοῦ προσῆλθεν περί τό 1973 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί ἐνετάχθη ὡς μοναχός εἰς αὐτήν καί παρέμεινε ἄχρι τοῦ ἔτους 1982, ὅτε καί ἀπεσπάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐν Σιών Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν, εἰς τήν ὁποίαν ἐδίδαξεν μετ’ εὐσυνειδησίας  καί ἐπιστημοσύνης ὡς καθηγητής τῆς εἰδικότητος αὐτοῦ, κατά δέ τά τελευταῖα δέκα πέντε ἔτη ὡς Σχολάρχης, παραμένων πρότυπον ἐκπαιδευτικοῦ, ἀλλά καί παράδειγμα μοναχοῦ, τηροῦντος τάς μοναχικάς ἀρετάς, ἅς παρέλαβε παρά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας αὐτοῦ.

Πρό ἔτους περίπου ἐξησθένησε, ἐξετασθείς δέ καί νοσηλευθείς εἰς τό ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί εἰς τήν Ὀρεινήν Ἰσραηλινόν νοσοκομειακόν κέντρον Χαντάσσα, διεγνώσθη καί διεπιστώθη ὅτι πάσχει ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ πολλαπλοῦ μυελώματος, διά τήν συνέχισιν τῆς θεραπείας τῆς ὁποίας καί μετέβη εἰς Ἑλλάδα καί ἐνοσηλεύετο εἰς τό ἀντικαρκινικόν νοσοκομεῖον Ἅγιος Σάββας, τῇ συμπαραστάσει τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου. Διαρκούσης τῆς θεραπείας ταύτης, ἡ ἀσθένεια ὑπερίσχυσεν αὐτοῦ καί οὕτω παρέδωσε τήν μακαρίαν ψυχήν αὐτοῦ εἰς Κύριον.

Ἡ μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σιών, πενθοῦσα κατά Χριστόν, προσεύχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, προτιθεμένη νά ἐνταφιάσῃ αὐτόν, συμφώνως πρός τήν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

http://www.jp-newsgate.net/gr/2014/08/05/16259 


Ομάδες Google Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Εγγραφή στην ομάδα IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Άγιοι Τόποι
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους. Επιτρέπεται η χρήση, διάθεση και αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου αρκεί να διατηρείται το αρχικό νόημα χωρίς περικοπές που πιθανόν να το αλλοιώνουν για μη εμπορικούς σκοπούς, με βασική προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή www.impantokratoros.gr
:: Η Ιερά Μονή :: Φωτογραφίες Μονής :: Θεματικές κατηγορίες :: Άγιοι :: Διάφορα Θέματα :: Άγιοι Τόποι :: Αρχεία ήχου και εικόνος (video) :: Επικοινωνία :: Ορθόδοξες Διευθύνσεις :: Ηχητικά αρχεία ::


Login  Υπενθύμιση κωδικού   RSS

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Όροι χρήσης