Jaka zachodzi różnica między prawosławnym a heretykiem?
O. Protoprezbiter Profesor John S. Romanides (4/12/2016)
More entries
Święty mnich męczennik Ignacy


Święty mnich męczennik Ignacy


Święty mnich męczennik Ignacy

Święty mnich męczennik Ignacy

(Prepodobnomuczenik Ignatij) lata 60. XIX w. - 1942 (pierwsza niedziela czerwca /n.st./, druga niedziela czerwca /n.st./,
28 lipca / 10 sierpnia)

Święty mnich męczennik Ignacy (Bazyluk) urodził się w latach 60. XIX w. w rodzinie Bazyluków. Nie udało się ustalić ani miejsca, ani do­kładnej daty czy na­wet roku jego urodzin. Na chrzcie rodzice dali mu na imię Jakub.
Gdy poczuł powo­łanie do życia zakon­nego wstąpił do mo­nasteru św. Onufrego w Jabłecznęj - twier­dzy Prawosławia na lewym brzegu Bugu. Przyjął postrzyżyny mnisze otrzymując imię Ignacy.

W okresie międzywojennym był jednym z najstarszych braci wśród mnichów monasteru. Cieszył się autorytetem wśród okolicznej ludności prawosławnej. W monasterze peł­nił funkcję dzwonnika.

Okresem wielkiej próby zarówno dla mnicha Ignacego, jak i dla całej braci zakonnej monasteru w Jabłecznej były lata drugiej wojny świato­wej. We wrześniu 1939 r. wspólnota znalazła się na terenach kontrolowa­nych przez Niemców, tuż przy granicy ze Związkiem Radzieckim. Część pomieszczeń ze wschodniej strony głównego budynku zajął oddział nie­mieckich wojsk pogranicznych. Zarząd nad monasterskim majątkiem prze­jął Niemiec o nazwisku Keller, który pragnąc powiększyć swoje włości przejął cały żywy i martwy inwentarz, zabrał wszystkie zapasy wspólno­ty, a samemu przełożonemu groził powieszeniem. Pomimo powszechnie panującego głodu monaster nie za­przestawał swojej działalności, jak tego oczekiwał Keller. Znienawi­dzeni przez niego bracia monaste­ru wysłali nawet protest do władz, w którym opisali prześladowania z jego strony jakim są poddawani. Keller ze wszech  miar pragnął się za to zemścić. Wykorzystał ku temu okazję, gdy kucharka, która wcze­śniej gotowała w monasterze prze­szła do niego, po czym znowu po­wróciła do brackiej kuchni. Tra­giczne dla monasteru, a najbardziej dla samego mnicha Ignacego, oka­zały się być wydarzenia nocy z 9 na 10 sierpnia 1942 roku.

Wieczorem 9 sierpnia Keller hojnie ugościł wódką stacjonują­cych w monasterze pograniczników. Podpuścił też ich, że kucharka za­mieszkująca w budynku przełożonego wspólnoty ukradła broń. Poszuku­jąc rzekomo skradzionej broni pijani żołnierze zaczęli demolować budy­nek. Kucharka zdążyła wyskoczyć przez okno i uciec, zaś pozostałych mieszkających w nim mnichów wyprowadzono na zewnątrz, a sam bu­dynek podpalono. Podobnie uczyniono z budynkiem, gdzie mieściły się cele pozostałych mnichów, którym początkowo nie pozwalano wyjść z pło­nącego już budynku, ani też go gasić, później jednak również ich wypro­wadzono na plac, grożąc rozstrzelaniem. Część braci widząc, co się dzieje zdołała uciec. Pozostali tylko starzy i słabi.

Mnich Ignacy, choć miał już około 80 lat, początkowo wraz z in­nymi uciekł z domu przełożonego monasteru (gdzie mieściła się jego cela) do sadu. Jednak widząc rozprzestrzeniający się pożar Ignacy powrócił, wszedł na dzwonnicę i zaczął dzwonić na trwogę. Stając w obronie mo­nasteru poniósł męczeńską śmierć. Zgodnie ze świadectwem ówcze­snego biskupa, a późniejszego metropolity Tymoteusza (Szrettera), który pełnił wówczas funkcję przełożo­nego monasteru, został on bestialsko za­bity przez faszystów, tak, że przez watówkę, w którą był odziany, wyszły żebra.

Dzwon na trwogę przywołał do mo­nasteru wiernych ze wsi, lecz nie pozwo­lono im gasić pożaru. Żołnierze, którzy wywołali pożar oznajmili wszystkim przybyłym z powodu usłyszanych wy­strzałów, że to właśnie na nich napadnię­to i aby bronić się musieli wzniecić ogień. Przełożony i bracia, jako winowajcy na­padu czekali na placu na rozstrzelanie.

(...) Męczennik Ignacy został pochowany na monasterskim cmentarzu. Wiosną 2003 r. otwarto jego grób. Relikwie męczennika umieszczono wówczas w cerkwi św. Onufrego.

Uchwałą Sw. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 20 marca 2003 r. mnich Ignacy został zaliczony do gro­na świętych i włączony do Soboru Świętych Męczenników Ziemi Chełm­skiej i Podlaskiej. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w dniach 7-8 czerwca 2003 r. w Chełmie.

Na podstawie fragmentów książki Jarosława Charkiewicza, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, (Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2008), udostępnionych dzięki uprzejmości Autora.


Our visitors also read the following:

 


Ομάδες Google Enter your e-mail:
Subscribe to Holy Monastery of Pantokrator
Miejsca Święte

The views and opinions expressed in the signed articles are those of the respective author(s). The material on this website may be used, distributed and/or reproduced for non-commercial reasons, provided that the original meaning is preserved - not using excerpts that may alter meaning - with the basic condition that the source www.impantokratoros.gr is referenced.
:: Kategorie tematyczne :: Różne tematy :: Miejsca Święte :: Prawosławne strony internetowe ::


Login  Forgotten password   RSS

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Disclaimer