ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359 FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 130

Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:
Εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, Ἀριθ. Φύλλου 42, Τεῦχος Πρῶτο τῆς 25ης Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου μέ θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης κορωνοϊοῦ». Εἰς τό πρῶτον ἄρθρον «Μέτρα πρόληψης, ὑγειονομικῆς παρακολούθησης καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τῆς νόσου» καί εἰς τήν παραγρ. 2 (στ) ἀναφέρεται ὅτι : «Τά μέτρα αὐτά συνίστανται (στ) στήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας σχολικῶν μονάδων καί πάσης φύσεως ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, φορέων καί ἱδρυμάτων, δημοσίων καί ἰδιωτικῶν, κάθε τύπου καί βαθμοῦ, χώρων θρησκευτικῆς λατρείας» … κ.λπ.
Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἀφορᾷ εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν μας, εἶναι πρωτοφανής εἰς τά δεδομένα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Πατρίδος μας καί ἀσυμβίβαστος πρός τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσίν μας. Οὔτε ἡ Θεία Λατρεία, οὔτε ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ποτέ δυνατόν νά καταστοῦν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι ἐπενεργεῖ καί ἐπισκιάζει τούς πιστούς ἡ Θεία Χάρις. Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ἐλευθέρα καί ἀβίαστος. Πρόσωπα ὑπερήλικα ὑψηλοῦ κινδύνου δύνανται συμβουλευόμενα τούς ἰατρούς των νά περιορίζωνται εἰς τήν οἰκίαν των ἄχρι καιροῦ. Θά εἶναι ὀλιγοπιστία ἤ ἀπιστία ἐάν κλείσωμεν τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας, στοιχούμενοι εἰς τήν ἐν θέματι νομοθεσίαν, στεροῦντες τούς πιστούς τοῦ πνευματικοῦ καί ψυχικοῦ Ἰατρείου, οἷον τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός. Ἐάν ἐξαρθῇ, παρ’ ἐλπίδα, ἡ ἐπιδημική αὕτη νόσος ὑποχρεούμεθα καί ἡμεῖς νά κλείσωμεν ἄχρι καιροῦ τά Πνευματικά Κέντρα ἤ τάς αἰθούσας ὁμιλιῶν, ποτέ ὅμως τούς Ἱερούς Ναούς μας.
Διά ταῦτα ὑποβάλλω θερμήν παράκλησιν ὅπως ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἐπιλαμβανομένη ἐγκαίρως τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος, ἐπικοινωνήσῃ τό συντομώτερον μετά τῶν ἁρμοδίων καί ἐπιστήσῃ τήν προσοχήν αὐτῶν εἰς τό εὐαίσθητον αὐτό θέμα ἵνα ὁρίσωσιν ἄλλως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐπιδεινουμένης τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος ταπεινῶς εὐλογημένην καί εἰρηνικήν τήν ἱεράν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ

 

Ὑστερόγραφον 16η Μαρτίου 2020.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε.
Ἅγιοι Συνοδικοί.

Εὐλογεῖτε˙

Ἐπιτρέψατέ μοι, προκειμένης τῆς σημερινῆς ἐκτάκτου Συνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., νά ἐπαναλάβω τήν ἀποστολήν τοῦ ὡς ἄνω ἡμετέρου ἐγγράφου μετά τοῦ παρόντος Ὑστερογράφου. Ἔχων ὑπ’ὄψιν τήν πολλαχόθεν, καί κυρίως ἐκ τῆς Κρατικῆς ἡγεσίας, ἀσκουμένην πίεσιν παρακωλύσεως τῆς Θείας Λατρείας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας διά προληπτικούς λόγους εἰς καταπολέμησιν καί ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐμμένων εἰς τά διαλαμβανόμενα εἰς τό ἐν θέματι ἔγγραφόν μου, βαθυσεβάστως προάγομαι νά παρακαλέσω θερμῶς Ὑμᾶς καί τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διά τά ἑξῆς:

1. Θερμοτάτην παράκλησιν ὑποβάλλω ἵνα ἐμμείνῃ ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος εἰς ὅσα ἀπεφασίσθησαν καί ἐδημοσιεύθησαν μετά τήν πρόσφατον Τακτικήν Συνεδρίαν Αὐτῆς (Ἀνακοινωθέν, Συνοδική Ἐγκύκλιος, Δέησις) καί οὐδέν πλέον. Ἐν τοῖς πράγμασι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἄχρι σήμερον εἴτε ἀπέχει διά προληπτικούς λόγους, ὅταν ὑφίστανται σοβαροί λόγοι ὑγιείας, εἴτε συμμετέχει εἰς τήν Θείαν Λατρείαν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν ἀθρόως καί ἀφόβως , ὑποκινούμενος ὑπό τῆς θερμῆς πίστεώς του, ἐλευθέρω ς καί ἀβιάστως. Μή στερήσωμεν, πρός Θεοῦ, τούς Χριστιανούς μας τῶν πνευματικῶν εὐκαιριῶν τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ἐλευθέρως προσκαλεῖ, ἀλλά δέν ἐκβιάζει καί δέν ὑποχρεώνει κανένα. Ἄλλο εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί μας (ἡ Πνευματική Κιβωτός, τό Ἱερόν Θεραπευτήριον, τό ψυχικόν Ἰατρεῖον) καί ἄλλα τά διάφορα καταστήματα, Ἐκπαιδευτήρια καί Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι΄αὐτόν τόν λόγον δέν ἐνδείκνυνται αἱ ἀπολυμάνσεις ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά ἀρκεῖ ὁ ἐξαερισμός.

2. Ἐάν ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις σφραγίσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, τότε ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος ἄς τήν ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔκτακτον σύγκλησίν Της*, καί

3. Οὐδέποτε εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μας Ἱστορίαν ἐλήφθη τοιοῦτον γενικόν μέτρον. Εἰς τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων καθιερώθη ἡ ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τήν πρώτην (1ην) Αὐγούστου, ὅτε ἐλιτανεύετο ὁ Τιμίος Σταυρός, τό Πανάγιον Ξύλον, ἀπό Ἱερόν Ναόν εἰς Ἱερόν Ναόν (καθ΄ὅλον τόν Δεκαπενταύγουστον) εἰς ἀποτροπήν τῶν λοιμικῶν νόσων καί λοιμωδῶν ἀσθενειῶν. Καί ἡ ἑορτή αὐτή ὑφίσταται μέχρι σήμερον.

Ταπεινήν πρότασιν ὑποβάλλω ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θά ὑψωθῇ εἰς τό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας κατά τήν προσεχῆ ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως νά παραμείνῃ εἰς τό Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέχρι καί τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἰς ἐνίσχυσιν καί πνευματικήν βοήθειαν τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ.

Βαθυσεβάστως
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ

 

*Σημείωσις : Παρά τήν ὑπ΄ἀριθ.3013/10-3-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἡ ὁποία ἀνγνώσθη τήν Β΄Κυριακήν τῶν Νηστειῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί τήν ἐξαγγελίαν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἐκτάκτου Συνόδου τῆς 16ης Μαρτίου 2020, ἐλήφθη καί ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ’ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020».
Ἡ μονομερής αὐτή ἀπαγόρευσις τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν καί τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τό εἰρημένο διάστημα, παρά τήν σαφῆ τοποθέτησιν καί Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, προσκρούουσα εἰς τάς Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Κράτους, λυπεῖ βαθύτατα τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον καί συνιστᾶ ἀνοίκειον καί ἀνάρμοστον συμπεριφοράν πρός τήν καθ΄Ἑλλάδα Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μέ δυσμενέστατον ἀντίκτυπον εἰς τάς ψυχάς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Πληρώματος. Ὅλοι φροντίζομεν διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς δημόσιας ὑγιείας καί τήν ἀσφαλῆ ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ . Ὄχι, ὅμως, καί μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου, καθ΄ὅ ἡ κρατική ἐξουσία «ὑπερβαίνει τά ἐσκαμμένα». Διά τοῦτο θεωρεῖται ἐπάναγκες πρός ἀποφυγήν ἄλλων θλιβερῶν παραμέτρων νά συγκληθῇ τό συντομώτερον τό ἁρμόδιον διά τά σοβαρότατα αὐτά θέματα Ὄργανον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τά super market, φερ’ εἰπεῖν, θά λειτουργοῦν καθ’ ὅλας τάς ὥρας τῶν Κυριακῶν, καί τῶν ἄλλων ἡμερῶν, διά νά παρέχουν τόν ὑλικόν ἄρτον, ἐνῷ οἱ Ἱεροί Ναοί μας παρακωλύονται νομικῶς διά νά προσφέρουν εἰς τούς πιστούς τόν Οὐράνιον Ἄρτον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἄς τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας ὅτι, ἐάν οἱ ἀδίστακτοι γείτονές μας ἐξ ἀνατολῶν προχωρήσουν εἰς τά σκοτεινά σχέδιά των καί αἱματοκυλίσουν τόν τόπον μας, ὁ πιστός Ἑλληνορθόδοξος Λαός μας δέν θά καταφύγῃ εἰς τά Ὑπουργεῖα, ἀλλά εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς. Ἄς μήν τούς στεροῦμε τήν μεγάλη εὐλογία τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας.

 Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης