ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στίς 12 Φεβρουαρίου 2001 ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογέ­νειας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.) ἔστειλε, ὑπογεγραμμένη ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου της κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου πρός τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Ἰωάννου 58, ἐπιστολή, διαμαρτυρόμενη ὅτι στά «μαθήματα» τοῦ «Δημοτικοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ἐν λόγῳ Δήμου εἶχε παρεισφρήσει κι «ἐδίδασκε» ὁ κ. Ἰωάννης Αὐγουστάτος.

Ὁ Ἰωάννης Αὐγουστάτος εἶναι κάτοικος Ἁγίας Παρασκευῆς καί δηλώνει «Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής».

Κατά τό βιογραφικό του, πού φιλοξενεῖται στήν ἀμφιλεγό­μενη ἱστοσελίδα «boro», τῆς Ἄννας Δρούζα[1] -δεόντως ἐγκωμι­αστικό, ἀφοῦ τέτοια βιογραφικά συντάσσονται συνήθως ἀπό τούς ἴδιους τούς βιογραφούμενους- «σπούδασε ἰατρική καί χειρουργική στό πανεπιστήμιο "Λά Σαπιέντσα" (La Sapienza) τῆς Ρώμης, ἀπό ὅπου ἀποφοίτησε μέ ἄριστα καί εἰδικεύτηκε στήν Ψυχιατρική στήν Ἑλλάδα[2].

»Ἐκπαιδεύτηκε στή Γνωσιακή (Cognitive therapy) καί στήν Ὁμα­δική (Analytic Group Psychotherapy) ψυχοθεραπεία. Μελετητής κοινωνικῶν καί φιλοσοφικῶν ζητημάτων, δίνει συχνά διαλέξεις καί ἀρθρογραφεῖ. Συντονίζει Ὁμάδες Αὐτογνωσίας, ἀναπτυξια­κῆς καί ἀνθρωπιστικῆς κατεύθυνσης. Διδάσκει ἀπό τό 2000 στό Δημοτικό Λαϊκό Πανεπιστήμιο τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς.

»Γιά 5 χρόνια ἐπιμελήθηκε καί παρουσίασε τήν τηλεοπτική ἐκ­πο­μπή "Ἐνδοσκοπήσεις", μέ ψυχολογικούς καί φιλοσοφικούς στο­χα­σμούς καί πρόσφατα ξεκίνησε τήν παραγωγή ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν στό διαδίκτυο. Εἶναι δημιουργός ἀρκετῶν ἐξειδικευ­μένων ἱστοσελίδων καί blogs, καθώς καί πολλῶν θεματικῶν ὁμάδων σέ Κοινωνικά Δίκτυα. Διοργανώνει φιλοσοφικούς περιπάτους καί ἀπό τό 2014 καθιέρωσε μηνιαῖες ἀνοιχτές συναντήσεις τοῦ "Φιλοσοφικοῦ Καφενείου" στήν Ἀθήνα, θεσμός πού ἐπε­κτάθηκε σέ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στήν Κύπρο.

»Εἶναι μέλος ὀργανισμῶν γιά τήν προστασία τῆς φύσης καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔχει ἱδρύσει τό "Φῶς σέ Δράση", μία Κίνηση, πού συνθέτει τήν πνευματικότητα μέ τήν ἀνιδιοτελῆ ἀκτιβιστική δράση.

»Τό 2017 κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ "Τό Ἐγχειρίδιο τοῦ Πνευ­ματικοῦ Ἀκτιβιστῆ", πού ἀποτελεῖ ἕναν ὁδηγό γιά τήν ἀτομική εὐημερία καί τήν συλλογική Εὐτοπία. Συντονίζει ἐθελοντικά ὁμάδες ψυχολογικῆς ὑποστήριξης στό σύλλογο καρκινοπαθῶν ΚΕΦΙ. Διαμένει καί ἐργάζεται ἰδιωτικά στήν Ἁγία Παρασκευή, ὅπου διευθύνει τό Κέντρο Ψυχικῆς Θεραπείας καί Ἀνάπτυξης».

Καί ἐρωτᾶται κανείς, μετά ἀπό ἕνα τέτοιο αὐτοβιογραφικό δικαιολογεῖται ἡ Π.Ε.Γ. νά θεωρεῖ τόν Ἰωάννη Αὐγουστάτο πρόσωπο ἀκατάλληλο νά διδάξει Ὀρθόδοξους, βαπτισμένους Χριστιανούς; Ἀλλά ἄς ἐντρυφήσουμε περαιτέρω στήν ἐπιστολή τῆς Π.Ε.Γ. ὅπου ἐμπεριέχονται ἄκρως διαφωτιστικά στοιχεῖ ὡς πρός τίς διδαχές, τίς πρακτικές καί τά πιστεύω τοῦ Ἰωάννη Αὐγουστάτου. Ἀναγράφεται στήν ἐπιστολή:

«Ἡ ἐνημέρωση γιά τήν ὁποία παραπάνω ἀναφερθήκαμε, σέ καμιά περίπτωση δέν ἀφαιρεῖ τό δικαίωμα τοῦ κάθε ἀτόμου νά ἐπιλέγει ἐλεύθερα νά ἐνταχθεῖ σ’ ὁποιαδήποτε ὁμάδα, ἤ νά δεχθεῖ ὁποιαδήποτε διδασκαλία. Σκοπός τῆς ἐνημέρωσης εἶναι νά γνωρίσει κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι οἱ διδασκαλίες πού προέρχονται ἀπό ἄλλους χώρους εἶναι θρησκευτικῆς τάξεως καί ἀνήκουν σέ ξένη πνευματικότητα. Ὅταν ἔχει γνώση κάποιος τί εἶναι αὐτό πού τόν καλοῦν νά δεχθεῖ, τότε κάνει ἐλεύθερη ἐπιλογή.

»Οἱ δοξασίες π.χ. περί γιόγκα, διαλογισμοῦ, ἐσωτερικῶν πνευματικῶν πεδίων, διαλογιστικῆς στάσης ζωῆς κ.λ.π. κ.λ.π. δέν εἶναι ἁπλῶς πρακτικές πού ὁδηγοῦν (ἄν ὁδηγοῦν) στή λύση προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου ψυχολογικῶν ἤ σωματικῶν. Εἶναι στοιχεῖα τῆς Ἀσιατικῆς "πνευματικότητας" καί ἔχουν σχέση μέ τίς θρησκευτικές τους δοξασίες περί "κάρμα" καί "μετενσάρκωσης". Καί ἔρχονται στή Δύση σάν προπομπός εἰσβολῆς διδασκα­λιῶν θρησκειῶν ἀνατολικῶν χωρῶν. Ἀποτελοῦν δηλαδή ἀφετη­ρία τῆς Ἰνδουιστικῆς - Βουδιστικῆς ἱεραποστολῆς σ’ ὁλόκληρο τό δυτικό κόσμο.

»Αὐτή ἡ «Ἰνδική σκέψη» διεισδύει στή χώρα μας μέ διδασκαλίες πού περιέχουν στοιχεῖα φορτισμένα θρησκευτικά καί δέν κατονομάζεται ἡ προέλευση της. Ὑπάρχει λοιπόν ὁ κίνδυνος μιά τέτοια τακτική νά ἀλλοιώσει τό πνευματικό φρόνημα τοῦ λαοῦ μας καί νά ἀκυρώσει τό Εὐαγγέλιο τῆς «καινῆς κτίσης». Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος αὐτοῦ τοῦ εἴδους, τά ψυχοναρκωτικά νά μειώσουν τίς ἀντιστάσεις τοῦ Ὁρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας καί νά τόν καταστήσουν εὐάλωτο σέ ξένες δοξασίες. Νά ὁδήγησουν ἄτομα σέ ὀλέθριες περιπέτειες, ὅπως εἶναι ἡ ἔνταξή τους σέ κοινόβια ἤ ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τή χώρα τους καί ἀπό τίς οἰκογένειές τους καί ἡ ἐξαφάνισή τους. Ἀντιμετωπίζουμε πολλές τραγικές περιπτώσεις ἀνθρώπων πού μᾶς ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια. Ἔχουν διαλυθεῖ οἰκογένειες, περιουσίες χάθηκαν, νέοι ἐγκατέ­λειψαν τίς σπουδές ἤ τήν καριέρα τους καί ἀκολούθησαν ἕνα δρόμο πού δυστυχῶς πολλές φορές δέν ἔχει γυρισμό».

Εἶναι ὅμως ἀκριβῶς ἔτσι; Ἐμπεριέχει ὁ Ἰωάννης Αὐγουστάτος στήν διδασκαλία του τεχνικές διαλογισμοῦ, διδαχές περί μετενσάρκωσης, περί τράπουλας ταρῶ κι ἄλλα ἀποκρυφιστικά καί νεοεποχίτικα πιστεύματα;

Ὑπάρχουν διάχυτα στό διαδίκτυο στοιχεῖα ὅτι ὁ Ἰωάννης Αὐγουστάτος εἶναι ἕνας ἐγχώριος «διδάσκαλος» τῆς «Νέας Ἐποχῆς» μέ πληθώρα ἐκδηλώσεων, μέ συμμετοχή στήν «Κίνηση Φιλοσοφικῶν καὶ Μεταφυσικῶν Ὁμάδων γιὰ Ἐλεύθερη Πνευ­ματικὴ Ἔκφρα­ση» -γιά τήν ὁποία ἔχουμε ἐπανειλημμένα ἀνα­φερ­θεῖ σέ προηγούμενα ἄρθρα-, μέ ὁμιλίες σέ «Ἀνοικτά Πανεπιστήμια» διαφόρων Δήμων -μέ ἰδιαίτερη ἔξαρση στόν Δῆμο Ἡλιουπόλεως-, μέ ἀναρτήσεις video στό διαδίκτυο καί μέ πολλούς ἄλλους τρόπους.

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ σχετική διάλεξη μέ τίτλο ὡς ὁ τίτλος τοῦ παρόντος ἄρθρου: «Οἱ Ἑπτά Νόμοι τῆς Πνευμα­τικῆς Ἐξαπάτησης»[3], πού δόθηκε στόν χῶρο τῆς «Ἁρμονικῆς Ζωῆς» τῆς γνωστῆς σέκτας τοῦ Μπόμπ Νατζέμη (Bob Najemy), τό 2011 κι ὅπου ὁ ὁμιλητῆς, Ἰωάννης Αὐγουστάτος, προσδιορίζει τούς κινδύνους ἀπό «ψευδοδιδάσκαλους», πού ὑπόσχονται ἔναντι ὑψηλοῦ τιμήματος νά «θεραπεύσουν» ἤ νά βοηθήσουν στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ τούς δυστυχεῖς πελάτες - ὀπαδούς των.

Ἄραγε, προβληματίζεται ὁ ἴδιος ὡς πρός τήν «προσφορά» του αὐτή, στόν χῶρο τῆς «Ἀσιατικῆς Πνευματικότητας», τοῦ ἀπο­κρυ­φισμοῦ καί τῆς «Νέας Ἐποχῆς»; Προβληματίζεται στό ὅτι πιστεύει καί διδάσκει «αὐτογνωσία» νεοεποχίτικης προέλευσης, ὅπου ὁ στόχος εἶναι νά δεχθεῖ ὁ μαθητής, μέ τήν «βοήθεια» τοῦ διαλογισμοῦ ὅτι ὁ Ἑαυτός του εἶναι ἡ Ὅλη πραγματικότητα, ὅτι δέν ὑπάρχει κανένας θεός πέραν τοῦ Ἑαυτοῦ κι ὅτι ὁ στόχος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ «αὐτοπραγμάτωση», ἡ «αὐτο­θέωση» κι ἡ «αὐτοσωτηρία» μέ μηχανιστικές διαδικασίες;

Καί δέν ἔχει σημασία ἄν ἡ ὅλη διδασκαλία του δέν προσδιορίζεται μ' αὐτές ἀκριβῶς τίς λέξεις. Ἡ οὐσία παραμένει ἡ ἴδια, ἡ ψευδεπίγραφος Γνώση· τό «ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν», κατά τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο.

Ἔχει ἄραγε διαβάσει ὁ ἐγχώριος αὐτός «διδάσκαλος» στήν Ἁγία Γραφή τό «ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»; Κι ἄν ναί, ἔχει προβληματιστεῖ ἀνάλογα; Ἔχει κατανοήσει ὅτι ὄχι μόνον ἔχει ἀλλοιώσει ὁ ἴδιος τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά διδάσκει «ἕτερον Εὐαγ­γέλιον», τό εὐαγγέλιο τοῦ Ὄφεως στή σύγ­χρονη, νεοεποχίτικη ἐκδοχή του;

Ἀλλά, κατά πῶς δείχνουν τά πράγματα δέν ἔχει κατανοήσει τίποτε ἀπό τά ἀνωτέρω! Ἄς εὐχηθοῦμε νά ἔλθει «εἰς ἑαυτόν» (αὐτογνωσία), ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, διότι «σκληρόν γάρ πρός κέντρα λακτίζειν...» ἀφ' ἑνός κι ὅπως λέγει ὁ Κύριός μας: «καθ' ὅσον ἐκάμετε εἰς ἕνα τούτων τῶν ἀδελφῶν Μου τῶν ἐλάχιστων, εἰς Ἐμέ ἐκάμετε», ἀφ' ἑτέρου.

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως κανενός ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τό ἐν λόγῳ ἄρθρον, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό, ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρω­πος δέν βοηθᾶται «νά γνωρίσει τον ἑαυτό του» μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Βοηθᾶται καί σώζεται μόνο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τήν Ἐκκλησία.

__________________________________________

[1] Πρόκειται γιά τήν τηλεπαρουσιάστρια πού τό 2003 δοκίμασε τήν πυροβασία σέ «σεμι­νάριο» τοῦ Ἀντώνη Καλογήρου ἐνῶ ἦταν ἔγκυος καί εἶχε πρόωρο τοκετό ὡς ἐκ τούτου.

https://www.tanea.gr/2003/11/10/lifearts/culture/apothewsi-anoisias/

[2] https://boro.gr/220214/ioannis-aygoystatos/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=LhtVEhU-rqw

καί https://www.youtube.com/watch?v=i3dLsFE5BYA&feature=emb_logo

Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης