† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

 Αγωνιστική επιστολή
Επαγρύπνησις διά τα της πίστεως

(17-8-1964)

       ...Αγαπητέ εν Κυρίω αδελφέ π. Γαβριήλ (Διονυσιάτης). Εσωκλείστως σας αποστέλλω τηλεγράφημά μου προς τον Μακαριώτατον Μητροπολίτην Αθηνών Χρυσόστομον, όστις κατ' αυτάς διέρχεται διά πυρός και ύδατος, ονειδιζόμενος, καταφρονούμενος, πιεζόμενος, ίσως αφανώς και υπούλως, και διωκόμενος. Διατί; διότι δεν στέργει την προτεινομένην, υπό δύο κεφαλών του οικουμενικού Πατριάρχου και του Πάπα, ένωσιν. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας εις την Αμερικήν που εστάλη υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, αντί να επιστρέψη τους ορθοδόξους Έλληνας χριστιανούς, τους οποίους επλάνησαν οι διάφοροι επιτήδειοι αιρετικοί, χιλιασταί, Μασόνοι, Διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί κ.λπ., και κατόπιν, ως διάδοχος των Αγίων Αποστόλων, να επιστρέψη διά της διδασκαλίας του και τους αλλοθρήσκους Αμερικανούς κ.λπ., εξέκλινε της ευθείας οδού και ηκολούθησεν οδούς τραχείας, ανωμάλους, κρημνώδεις, επικινδύνους, αλλά και οδούς πλατείας και ευρυχώρους, οδηγούσας εις απώλειαν, ησπάσθη τον μασονισμόν, ως έχω σαφείς πληροφορίας. Προχειριστής Οικουμενικός Πατριάρχης και εγκατασταθείς εις Κωνσταντινούπολιν, ήρχισε να διαδίδη τον Πανθεϊσμόν, να λέγη ότι όλαι αι θρησκείαι είναι καλαί, αρεσταί εις τον Θεόν, επομένως και ο Μωαμεθανισμός και ο Βουδισμός και πάσα άλλη δεκταί εις τον Θεόν, και ούτω φρονών εισήλθεν, όταν το πρώτον μετέβη εις Ιεροσόλυμα, εις το τέμενος Ομάρ και προσηυχήθη. Εις την Κωνσταντινούπολιν έκαμε δέησιν υπέρ αναπαύσεως κεκοιμημένων απίστων, δυσεβών ο­θωμανών μετά των Αγίων. Έλαβε δε την ανταπόδοσιν και ανταμοιβήν παρά των Οθωμανών την πυρπόλησιν σχεδόν όλων των χριστιανικών ναών, την αρπαγήν των υπαρχόντων εν Κωνσταντινουπόλει ομογενών ορθοδόξων Χριστιανών, την πυρπόλησιν πολλών οικιών, τας βασάνους και τον θάνατον εκατοντάδων λαϊκών και κληρικών και την εκταφήν και καύσιν και σκορπισμόν των λειψάνων πολλών νεκρών Ελλήνων.
       Προσεκάλεσε και παρεκάλεσε τον Πατριάρχην Αρμενίων, αιρετικόν, σχισματικόν και ελειτούργησε εις Ελληνικόν ναόν και ηυλόγησε το ποίμνιόν του. Τώρα φροντίζει, αγωνίζεται, μεριμνά και ζητεί ένωσιν μετά των αιρετικών παπιστών και έχει πολλούς συμβοηθούς, συνεργάτας, κληρικούς και λαϊκούς ψευδολόγους, μωρολόγους, ξενολάτρας, οι οποίοι κατηγορούν τον Μακαριώτατον, ότι ακούει τριών καλογήρων και δεν στέργει την μετά Λατίνων ένωσιν. Οφείλομεν πάση θυσία ν' αντισταθώμεν σθεναρώς και να βοηθήσωμεν τον Μακαριώτατον. Έχομεν ευτυχώς συμβοηθούς τους περισσοτέρους καθηγητάς του πανεπιστημίου και άλλους διανοουμένους, αλλά περισσότερον έχομεν βοηθούς την Υπεραγίαν Θεοτόκον και τον Αρχηγόν της Εκκλησίας και σωτηρίας ημών τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Σας εσωκλείω τηλεγράφημα να κάμετε και ημείς παρόμοιον καθώς και όλοι οι Ηγούμενοι οι ορθά φρονούντες.

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού, ότι ο Άρχων του σκότους ετοιμάζει γενικήν έφοδον κατά της Εκκλησίας και των εκλεκτών του Θεού. Θάρρος, πίστιν, ανδρείαν και ομολογίαν. Ας είμεθα έτοιμοι.

 

Μετ' αδελφικής αγάπης Αρχιμ. Φιλόθεος

 

Προς τον Μ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Χρυσόστομον

(1-1-1967)

       ...Ευχόμεθα όλη ψυχή τε και καρδία, όπως ο Πανάγαθος Θεός και πατήρ ημών ο ουράνιος, διαφυλάττη Υμετέραν Μακαριότητα σώαν, υγιά, μακροημερεύουσαν και ορθοτομούσαν τον λόγον της αληθείας, επ' αγαθώ της Αγίας Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και του Ελληνικού Έθνους και ίδωμεν ημέρας αγαθάς, ομόνοιαν και ειρήνην τη Ορθοδόξω Εκκλησία, την οποίαν αλλοτριόφρονες και καταφρονηταί των πατρικών παραδόσεων διήρεσαν, και τινες βιάζονται έτι διαιρέσαι Αυτήν και υποτάξαι τη κακοδόξω και αιρετική παπική εκκλησία και παραδούναι την λογικήν ποίμνην του Χριστού, υπέρ της οποίας εξέχεεν το αίμα Αυτού, εις τους λύκους. Πιστεύομεν και ελπίζομεν, ότι η Υμετέρα Μακαριότης ως καλός Ποιμήν μετ' άλλων συνετών, φρονίμων και καλών ποιμένων, θα ενώσετε την Εκκλησίαν εις μίαν ομόνοιαν και συμφωνίαν, θα εκδιώξετε μακράν τους αισθητούς και νοητούς βαρείς λύκους, θα διασώσετε και διαφυλάξετε καθαράν, αμίαντον και Αγίαν την Νύμφην του Χριστού Ορθόδοξον Εκκλησίαν...

Της Υμετέρας Μακαριότητος και της Εκκλησίας τέκνα ελάχιστα.

 

Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος
και πάντες οι συν εμοί Πατέρες και αδελφοί.

 

             «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Περιοδική έκδοσις πνευματικής οικοδομής

Υπεύθυνος: Στυλ. Κεμεντζετζίδης

ΑΡΙΘΜ. 53  - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1993

 Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης