Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 21.12.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΕΚΙΝΗΘΗ Ο ΠΑΝΤῌ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΑΚΙΝΗΤΟΣ. Γράφει ὁ ἱερομόναχος π. Μάξιμος Λαυριώτης, Cambridge (U.K.).

➢ Ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ Δρ Ἰωάννης Κ. Ἀγγελόπουλος, θεολόγος – Διευθυντὴς Λυκείου.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα καὶ ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς νέας καὶ «τρίτης» Ρώμης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.

➢ Ἡ δολιότης εἰς τήν προσπάθειαν ἐπιβολῆς «Οὐδετεροθρήσκου Κράτους». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου. Δρ Θ.

➢ «Ἐπί Χριστουγέννοις». Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

➢ Προσωπικὴ δικαιοδοσία τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἡ Οὐκρανία;! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Μία διαφορετικὴ ἑρμηνεία τοῦ Οὐκρανικοῦ. Γεω-Οἰκουμενικὴ ἀνάλυσις. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Μία γνησία καὶ στεντορεία Ἀρχιερατικὴ φωνή. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Καταγᾶς.

➢ Ἡ δημιουργία καί ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἱ. Χρυσόστομον. Ὑπό καθ. δρ. Ἀλεξίου Παναγοπούλου, πρώην σχολάρχου Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας, καθηγητοῦ Πανεπιστημίων Σερβίας καὶ Κύπρου.

➢ Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν. Γράφει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἀρχιμ. Χριστοφόρος.

➢ Οἱ Ἀγγλικανοὶ δὲν ἀποτελοῦν «ἐκκλησία» καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ὑφίσταται ὁποιαδήποτε ἀναγνώρισις τῶν χειροτονιῶν των. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστεως. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ εἰσήγησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὴν ΔΙΣ (11 Δεκεμβρίου 2018).

➢ Ἐν φάτνῃ ἀλόγων... Γράφει ὁ μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου. Ἅγιον Ὄρος.

➢ Ποιὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων; Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρακοπούλου.

➢ Ἐπὶ γῆς εἰρήνη; Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Γεωργόπουλος.

➢ «Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες...». Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.

➢ Κατήχησις πρὸς τοὺς Φωτιζομένους, περὶ Ἐνανθρωπήσεως. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25). Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης