του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

...Ο Χριστός ο οποίος έδωκε την δύναμιν και εξουσίαν και χάριν εις τους Αγίους Του Αποστόλους να τελούν θαυμάσια, είναι ο ίδιος χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, και δεν έπαυσε ούτε θα παύση να δίδη την χάριν του εις εκείνους που τον πιστεύουν καθαρά, τον αγαπούν με όλην τους την ψυχήν και καρδίαν και έχουν αληθινήν ταπείνωσιν. Ο ίδιος ο Χριστός πά­λιν μας παρήγγειλε εις το Ευαγγέλιον να προσέχωμεν, διότι εις τους τελευταίους χρόνους θα έλθουν πολλοί και πολλαί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα κάνουν σημεία και τέρατα και πολλούς θα πλανήσουν... Και αυτός ο αντίχριστος όταν έλθη, πριν της Δευτέρας Παρουσίας, κατ' αρχάς θα υποκρίνεται και θα φαίνεται ότι είναι καλός και θα κάνη θαύματα, όχι κατ' αλήθειαν, αλλά κατά φαντασίαν και αφού πλανήση πολλούς και πολλάς και τον πιστεύσουν θα τον ανακηρύξουν βασιλέα. Θα εί­πουν αναμεταξύ των, δεν υπάρχει σήμερον καλλίτερος απ' αυτόν να κάμνη θαύματα, και αφού τον κάμουν και πάρη την εξουσίαν, όσοι τον πιστεύσουν, θα τους σφρά­γιση και θα αρχίση τον διωγμόν εναντίων των πιστών χριστιανών, που δεν τον επίστευσαν.

Προ 4-5 ετών παρουσιάσθη εις τας Αθήνας μία άλλη ψευδολογία και ετυπώνετο, κατά φαντασίαν, εις το μέτωπόν της, εις τα χέρια της ο Σταυρός, αι εικόνες της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, έτρεχον οι άνθρωποι και βλέποντες τοιαύτα παράδοξα σημεία την ανεκήρυξαν αγίαν. Έπιπτε κάτω και εφαίνετο ως νεκρά, κατόπιν ήρχιζε να ψάλλη με θαυμασίαν μελωδίαν, σαν τον καλλίτερον μουσικόν. Εισήρχετο μέσα της ο Σατανάς και επλάνα τους ανθρώπους, ότι εισήρχε­το Πνεύμα Άγιον εντός της. Μοι είπον πολλοί για τα σημεία αυτά και τους είπα, ότι ο Κύριος μας είπεν, να προσέχωμεν ότι πολλοί υπάρχουν πλάνοι εις τον κό­σμον και ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται. Προσέχετε μη πλανηθήτε, αλλά πολλοί μοι αντέτειναν και μοι έλεγον, ότι δεν δύναται ο Σατανάς να ψάλλη, ή να φαίνεται εις το πρόσωπον της γυναικός με τον τύπον του Σταυρού και αγίων εικόνων. Εγώ δε τους είπον το του Αποστ. Παύλου, ότι ο Σατανάς διά να πλανήση ανθρώπους μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός.

Αδύνατον εστάθη να πιστεύσουν, ότι ήτο πλανεμένη η γυναίκα εκείνη, και τότε μόνον επίστευσαν, όταν ένας από εκείνους που την επίστευσαν την εύρε σε μία ταβέρνα και ετραγουδούσε με μια παρέα μεθύσων και αισχρών. Έτρεξε και ειδοποίησε και άλλους και επήγαν και την είδαν, και μόλις το αντελήφθη έφυγεν και μέχρι σήμερον δεν ευρέθη.

Δεν πρέπει εύκολα να πιστεύετε, δι' όσα σήμερον ακούονται και γίνονται. Προ 4 μηνών επαρουσιάσθη ένας εις την Ιταλίαν και έλεγε, ότι είναι ο Χριστός και ητοιμάζετο να έλθη και εις την Ελλάδα. Πόσους και πόσας πλανούν τα μέντιουμ - οι πνευματισταί, οι χιλιασταί και μυριάδες πλάναι, που ανεφάνησαν εις τας πονηράς ταύτας ημέρας. Ο Κύριος να γίνη ίλεος...

Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων
ο πνευματικός σας πατήρ
Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος

«Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980)»
Τεύχος 10. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004. Θεσ/νίκη
Έκδοσις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» 


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης