Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Προσεκάλεσε τόν Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τάς Ἀθήνας ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν,  ἐνῶ τό Δημοτικόν Συμβούλιον Σύρου τόν ἐκάλεσε νά ἐπισκεφθῇ τήν πόλιν των, ἤτοι «τό νησί τοῦ Πάπα».

Εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Πάπα δέν ἦτο παροῦσα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Τοῦ πρωτ. Θεοδώρου Ζήση.

«Ἁγιώτατος πρωθιεράρχης τῆς Σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης» ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας συμφώνως πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην.

Ὄχι εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν, ὄχι εἰς τὸν «θρησκευτικὸν ἀχταρμὰ» καὶ τὸν ἐμπαιγμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦ Σεβ. Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ πρώην Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κυρὸς Νικόδημος.

Πρόκλησις! Μασόνοι παρήλασαν κατά τήν 25ην Μαρτίου εἰς τό Ν. Ἡράκλειον. Ἕως σήμερον ἔκαναν παρελάσεις μόνον εἰς τήν Ἀμερικήν.

Ὁ ἀντιπαπικός Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί τό φιλοπαπικόν παραλήρημα τῶν οἰκουμενιστῶν. Τοῦ πρωτ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

Βήματα πρός τόν κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα μετά τῶν αἱρετικῶν χριστιανῶν.

Βουλευτής ζητεῖ τήν ἀνάρτησιν τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Βουλήν.

◇ «Πάσχει» ἡ πρότασις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
   Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης