ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359 FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 592

Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21
Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,

Εὐλογεῖτε·

Ταπεινῶς εὔχομαι εὐλογημένην,εἰρηνικήν, ὑγιεινήν κατ΄ἄμφω καί ἀγλαόκαρπον τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τῶν Χριστουγέννων καί κραταιάν θείαν προστασίαν ἐκ τῆς μάστιγος τοῦ κορωνοϊοῦ.

Εὐσεβάστως προάγομαι, ἀγομένης, ὡς μή ὤφελε, τῆς δευτέρας φάσεως τοῦ καθολικοῦ Lockdown καί κεκλεισμένων οὐσῶν τῶν θυρῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς μας νά καταθέσω ἐναγωνίως τήν μεγάλην ἀνησυχίαν καί τόν ἔντονον προβληματισμόν μου ὡς ἀκολούθως:

1.Παρελθούσης τῆς διμήνου, περίπου, περιόδου τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐκ τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς κατ΄ἰδίαν προσευχῆς ἐντός τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν (μέσα Μαρτίου-μέσα Μαΐου ἐ.ἔ), ὁ ὁποῖος ἦτο πιεστικός καί ἀναγκαστικός ἐκ μέρους τῆς κρατούσης Πολιτείας καί κατέλιπε ψυχικά τραύματα καί πικράς ἀναμνήσεις εἰς τούς πιστούς Χριστιανούς μας, καθώς ἦτο πρωτόγνωρος καί πρωτάκουστος ἀπό τῆς πλευρᾶς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἀπό τῆς 7ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. εἰσήλθομεν εἰς τήν Β΄φάσιν τοῦ καθολικοῦ Lockdown καί οἱ Ἱεροί Ναοί μας, μέ τήν ἀνοχήν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, παραμένουν διά δευτέραν περίοδον κλειστοί διά τόν Ὀρθόδοξον Χριστώνυμον Λαόν μας πρός ἀπαραμύθητον λύπην τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

2. Προσωπικῶς ἐπίστευα ὅτι, μετά τήν παρέλευσιν τῆς κατωδύνου ἐκείνης περιόδου (Μεγ.Τεσσαρακοστῆς, Μεγ.Ἑβδομάδος, Ἁγίου Πασχα καί τῆς Πασχαλινῆς περιόδου) καί τῆς ὅλης ψυχικῆς κοπώσεως καί τῆς πνευματικῆς ἐκείνης ταλαιπωρίας τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀποκλεισθέντος βαναύσως ἐκ τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας, δέν θά ἐπανελαμβάνετο ἡ ἰδία τραγῳδία, ἡ ὁποία μετεφράζετο εἰς ἕνα ἀνελέητον διωγμόν τῶν Χριστιανῶν, ἀλλ΄ ἡ Ἁγία Ἑλληνορθόδοξος Ἐκκλησία μας θά ὤρθωνε τό ἀνάστημά της ἐνώπιον τοῦ «Καίσαρος» καί θά ἠξίωνε τόν σεβασμόν τοῦ Συντάγματος (ἄρθρον 13, παρ.2) ,τῆς διεπούσης τάς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἀρχῆς τῆς συναλληλίας καί τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ Ἀρείου Πάγου, αἱ ὁποῖαι κατοχυρώνουν τό δικαίωμα τῆς Θείας Λατρείας τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί ἐν καιρῷ πολιορκίας καί πολέμου.

3.Ὅμως διεψεύσθην , ἀφοῦ ἡ κρατοῦσα Πολιτεία ἀνεμποδίστως καί ἀκωλύτως, παραβαίνουσα καί ἀναστέλλουσα τό μή ἀναστελλόμενον ὑπ΄ἀριθ.13, παρ.2 ἄρθρον τοῦ Συντάγματος, ἐπέβαλε αὐθαιρέτως τόν ἀποκλεισμόν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς Θείας Λατρείας καί ἐν τῇ πράξει ἐφήρμοσε τό μή προβλεπόμενον μέτρον τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν πιστῶν καί ἐκ τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ! Ὁ «Καισαροπαπισμός» εἰς τό «μεγαλεῖον καί τήν δόξαν» του. Τά ἐδώσαμε ὅλα, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς; Παρεδώσαμεν ἐν τῇ πράξει τά κλεῖθρα τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἀπομένει… νά δώσωμε καί τάς σφραγῖδας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μας εἰς τόν «Καίσαρα»! Ἔλεος!ἔλεος!

4. Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἀφ΄ὅτου ἡ Πολιτεία, ἀπορρίπτουσα τάς ὀρθάς Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τήν μίαν κατόπιν τῆς ἄλλης (χρονικό διάστημα Μαρτίου -Ἀπριλίου 2020 ), ἐλάμβανε μονομερῶς μέτρα κατά τῆς μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, τά τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν πιστῶν ἐκ τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας, παρεκάλεσα Ὑμᾶς νά συγκαλέσητε τό μεῖζον καί ἀνώτατον ὄργανον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, τουτέστιν τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά δέν εἰσηκούσθη τό αἴτημα μου (τό ὁποῖον ἦτο αἴτημα καί ἄλλων Ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν). Τό ἀποτέλεσμα ἦτο, ἀφοῦ δέν συνεκλήθη τότε ἐκτάκτως τό Σῶμα τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, οὐδέ εἰς τήν κατά μῆνα Ὀκτώβριον τοῦ 2020 τακτικήν Συνέλευσιν ταύτης, νά ἐπαναλάβῃ τά ἴδια αὐστηρά διά τήν κοινήν Θείαν Λατρείαν μέτρα ἡ Κρατική ἐξουσία καί νά ἀποφασίσῃ ἀντικανονικῶς νά γίνεται ἡ Θεία Λειτουργία ἄνευ πιστῶν, τοῦθ΄ὅπερ συνιστᾷ σοβαρόν κανονικόν καί ἐκκλησιολογικόν ἀτόπημα.

5. Εἰς τήν διαβιβασθεῖσαν ἡμῖν, διά τοῦ ὑπ΄ἀριθ.πρωτ.5085/2127/7-11-20 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, Κ.Υ.Α. ὑπ΄ἀριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ/71.342, περιέχονται μετά πάσης λεπτομερείας τά ἀποφασισθέντα αὐστηρά μέτρα τοῦ δευτέρου καθολικοῦ Lockdown καί ρυθμίζονται τά τῆς Θείας Λατρείας κατά τά ὡς ἄνω ἐν τῇ παρ. 4 διαλαμβανόμενα . Ἀλγεινήν ἐντύπωσιν μοῦ προεξένησε τό ἄρθρον 6, κυρώσεις, παρ.4. Χῶροι λατρείας/Θρησκευτικές τελετές, ὅπου προβλέπεται διά τήν «μή τήρησιν εἰδικῶν κανόνων λειτουργίας σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς παρούσας» «διοικητικό πρόστιμο στόν κατά νόμο ὑπεύθυνο τοῦ χώρου λατρείας ἤ, ἀπουσία αὐτοῦ, στόν παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) εὐρώ». Ἡ Κ.Υ.Α. αὐτή ἐδημοσιεύθη εἰς τό ΦΕΚ Β΄4899/6.11.2020, τήν τελευταία ἡμέρα τῶν Συνεδριῶν τῆς Δ.Ι.Σ καί ὁπωσδήποτε θά ἐπληροφορήθητε ἐκ τῶν ὑστέρων διά τά διαλαμβανόμενα ἐν αὐτῇ. Ἡ ἐν θέματι Κ.Υ.Α φέρει τό στίγμα τῆς ἀντισυνταγματικότητος , διότι, ὡς προελέχθη, προσκρούει εἰς τό ἄρθρον 13, παρ.2 τοῦ Συντάγματος, καθότι τάσσεται (τό Σύνταγμα) ὑπέρ τῆς ἐλευθέρας καί ἀκωλύτου Θείας Λατρείας ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καί ἐν καιρῷ πολιορκίας ἤ πολέμου, τήν ὁποίαν ἡ Κ.Υ.Α παρακωλύει εἰς τό σκέλος τῆς συμμετοχῆς τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Θ.Λατρείαν. Καί, ἐνῷ πάσχει ἀπό νομικῆς πλευρᾶς ἡ ὑπόστασίς της, προβλέπει κυρώσεις καί ἐπιβολήν σοβαροῦ προστίμου εἰς τόν θρησκευτικόν λειτουργόν ἤ εἰς τόν Προϊστάμενόν του, ἀντιμετωπίζουσα σκαιῶς καί ἀσεβῶς τούς Λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου. Ἐλυπήθην σφόδρα διά τήν ἀσεβῆ αὐτήν διάταξιν καί μεταχείρισιν τῶν Θείων Λειτουργῶν καί, ἐνῷ ἐνημερώθησαν οἱ Ἱερεῖς μας διά τό περιεχόμενον τῆς νέας Κ.Υ.Α. δέν ἐδόθη μέ ἰδικήν μου εὐθύνην εἰς αὐτούς κοινοποίησις αὐτῆς, διότι ἐθεώρησα ἀνοικείαν καί προσβλητικήν τῷ ἱερατικῷ λειτουργήματι τήν ἐν θέματι ἀπόφασιν. Μέ ἄλλα λόγια ὁ Ἱερεύς καλεῖται νά κλείσῃ τόν Ἱερόν Ναόν, τόν οἶκον τοῦ Κυρίου, ἤ νά ἀπομακρύνῃ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τά πνευματικά του τέκνα, τά ὁποῖα μέσα εἰς τήν ζάλην, τά προβλήματα, τήν καταπίεσιν, τήν ψυχολογικήν πίεσιν, τόν φόβον τῶν προστίμων καί τήν βίαν τῶν δυσκόλων αὐτῶν ἡμερῶν, πεινοῦν καί διψοῦν πνευματικῶς, ἐνῷ οἱ ἴδιοι αὐτοί ἄνθρωποι συνωστίζονται εἰς τά μέσα ὁδικῆς κυκλοφορίας, «πατεῖς με πατῶ σε», τά Supermarket καί τά καταστήματα τροφίμων κ.ἄ. Καί, ἐνῷ ἐκεῖ παρατηρεῖται ὁ ἐπικίνδυνος συνωστισμός, ἀποκλείονται παντελῶς οἱ Χριστιανοί μας ἀπό τήν Θείαν Λατρείαν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν! Δύο μέτρα καί δύο σταθμά! Ἀπορῶ πῶς δέν ἐπεστράφη ἡ ΚΥΑ αὐτή μέ καταλλήλους παρατηρήσεις.

6. Ὄντως εἶναι σκληρόν καί ἐπαχθές τό μέτρον τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν πιστῶν ἀπό τήν Θείαν Λατρείαν. Εἶναι καί ἀψυχολόγητον. Ἐφ΄ὅσον κατά τό μεσολαβῆσαν διάστημα τῶν 6 μηνῶν (Μαϊος –Ὀκτώβριος 2020), κατά τό ὁποῖον οἱ Χριστιανοί ἐκκλησιάζοντο καί ἐκοινωνοῦσαν ἄφοβα καί ἐλεύθερα, κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες, ἰδιαίτερα τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, δέν ἐπαρουσιάσθη οὔτε ἕνα κροῦσμα, δέν ἔχομεν ἕνα σπουδαῖο μέτρο συγκρίσεως; Διατί, λοιπόν, νά εἶναι κλειστές οἱ Ἐκκλησίες διά τούς χριστιανούς μας, ἀφοῦ κανείς καί ποτέ δέν ἐμολύνθη ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, τόν ἀσπασμό τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, ἀπό τό Ἀντίδωρο καί τόν Ἁγιασμό; καί

7. Ἀπό τήν ἄνοιξιν ἠκούοντο αἱ «προρρήσεις» διαφόρων περί τό ὅτι ἀπό τό φθινόπωρο θά ἐξαρθῇ ἡ «δρᾶσις» τοῦ κορωνοϊοῦ καί θά αὐξηθοῦν τά κρούσματα, ὁπότε θά γίνῃ δεύτερο καθολικό Lockdown καί θά κλείσουν, ὅπως καί τό προηγούμενο Πάσχα, οἱ Ἱεροί Ναοί. Καί, ἐπιβεβαιώνονται οἱ προβλέψεις αὐτῶν, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θετικῶν εἰς τόν κορωνοϊόν, τῶν κρουσμάτων, τῶν διασωληνομένων καί τῶν ἀναπαυθέντων ἐν Κυρίῳ ἀδελφῶν μας. Ὁμιλοῦν δέ καί διά τήν συνέχισιν τοῦ Lockdown μέχρι καί τά Χριστούγεννα. Θεός φυλάξοι!

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Δέχομαι καθημερινῶς, ἐνίοτε, τηλεφωνήματα Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπό πολλά μέρη τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος μας, κυρίως , καί ἀπό τό Ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τήν ἱκανοποίησίν των διά τάς παρομοίας πρός τήν παροῦσαν παρεμβάσεις μου εἰς ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά θέματα. Οἱ Ὀρθόδοξοι αὐτοί Χριστιανοί, καταπιεσμένοι ἀπό τά βαρειά μέτρα εἰς βάρος τοῦ Συνταγματικοῦ καί Ἱεροκανονικοῦ δικαιώματος των νά λατρεύουν ἐλευθέρως καί ἀπαρακωλύτως τόν Τριαδικόν μας Θεόν, δέν νοιώθουν, ὅπως λέγουν, τήν εὐεργετικήν προστασίαν τῆς Μητρός Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, τήν παραμυθίαν , τήν ψυχικήν τόνωσιν καί τήν ἐνίσχυσιν μέσα εἰς τό βαρύ κλῖμα ἑνός δευτέρου Lockdown μέ τίς φοβίες, τούς φόβους , τίς ἀγωνίες καί τίς ἀνασφάλειες. Ἔχουν ἀνάγκην τονώσεως τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης πρός τόν Κύριον καί Θεόν μας.

Οἱ κυβερνῶντες τήν Χώραν μας ὁμιλοῦν διά τήν πρό τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν μετά κορωνοϊόν ἐποχήν (πού θά εἶναι ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τήν πρώτην), ἐνῷ οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί ὁμιλοῦμε καί θά ὁμιλοῦμε πάντοτε διά τήν πρό Χριστοῦ καί τήν μετά Χριστόν ἐποχήν . Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Κυβερνήτης τῆς ζωῆς μας, «ζωῆς ὁ κυριεύων καί τοῦ θανάτου», ἐνῷ ὁ ἀπειλητικός κορωνοϊός , ὁ covid 19 , μέ ἕνα νεῦμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας ἐξαφανίζεται.

Εὐχηθῆτε θερμῶς νά κατασταλῇ ἡ ἐν ἐξάρσει νόσος τοῦ κορωνοϊοῦ . Εὐχηθῆτε, προσέτι, διά τήν καταστολήν καί τόν περιορισμόν τῆς ἐπιδημίας αὐτῆς καί τήν ἀποδυνάμωσίν της. Καί, τέλος, εὐχηθῆτε νά ἀποκατασταθῇ τό συντομότερο ἡ ὑγιεία, ἡ κατ΄ἄμφω ὑγιεία εἰς τόν τόπον μας, τήν Πατρίδα μας καί τόν κόσμον ὅλον καί νά εὐαρεστήσωμεν εἰς τόν Κύριον καί Θεόν μας μέ τήν ἀληθινή καί εἰλικρινῆ μετάνοια καί τήν θεοπαράδοτη πίστι. Καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσωμεν μέ πνευματική χαρά, ὑγίεια καί εὐφροσύνη μέσα εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας τά ἅγια καί κοσμοσωτήρια Χριστούγεννα.

Νά μήν ἐπαναληφθῇ τό φρικτό δρᾶμα τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ μας, πού ἔζησε τήν περίοδο τῆς Μεγ.Τεσσαρακοστῆς, Μεγ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα.

Καί ἐπί τούτοις ἐξαιτούμενος τάς εὐχάς Σας
διατελῶ,
Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ  

Ὑστερόγραφον 30-11-2020

Ἐν τῷ ἐν τῷ μεταξύ χρονικῷ διαστήματι (ἀπό 13ης Νοεμβρίου ἕως σήμερον) ἐμεσολάβησε ἡ ἀσθένεια τοῦ τε Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ.Ἀναστασίου καί τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερωνύμου, ὧν ἡ ὑγιεία χάριτι Θεοῦ ἀποκαθίσταται καί ἐπιστρέφουν εἰς τά Ἀρχιεπισκοπικά των καθήκοντα. Ὁ κορωνοϊός εἰς τό διάστημα αὐτό μαίνεται μέ τήν ἐπιθετικότητά του νά εἶναι ἄνευ προηγουμένου. Οἱ θετικοί εἰς τόν ἰόν αὐτόν αὐξάνονται κατακορύφως, ἀφοῦ καί τά τέστ γίνονται κατά χιλιάδας ἡμερησίως. Τά κρούσματα, δηλ. αἱ περιπτώσεις λοιμώξεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ πληθύνονται. Ὁ ἀριθμός τῶν διασωληνωμένων καί νοσηλευομένων εἰς τάς ΜΕΘ εἶναι ὑπερηυξημένος. Τά Νοσηλευτικά Ἱδρύματα σημειώνουν πληρότητα, ἀλλά καί ἀνεπάρκεια ἐνίοτε διά τήν περίθαλψιν τῶν ἀσθενῶν, ἐπιτάσσονται ἰδιωτικές κλινικές, διαμορφώνονται νέες ΜΕΘ, οἱ Ἰατροί καί οἱ νοσηλευτές -τριες εὑρίσκονται ἐπί ποδός νύκτα καί ἡμέρα καί προστίθενται ἐθελοντές -τριες.

Εἰς αὐτήν τήν β’ φάσιν τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ τήν «πρωτειά» ἔχει, δυστυχῶς, ἡ συμπρωτεύουσα τοῦ Γένους μας, ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία ὑπερακοντίζει καί αὐτό τό λεκανοπέδιο Ἀττικῆς, ἐνῷ εἰς τήν α’ φάσιν εὑρίσκετο πολύ κάτω. Ἐλέχθη ὅτι αὐτή ἡ ἁλματώδης ἄνοδος τῶν κρουσμάτων καί τῶν θυμάτων παρετηρήθη μετά τήν ἱεράν πανήγυριν τοῦ ἁγίου Προστάτου καί Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἀφοῦ διά πρώτην φοράν ἐφέτος δέν ἐλιτανεύθησαν τά Ἱερά Λείψανα καί ἡ Ἁγία Εἰκών τοῦ Μυροβλήτου. Καί δέν εἶναι ἀφελές καί ἄνευ σημασίας τό γεγονός αὐτό.

Ἰδού ἕνα ἱστορικό σχετικό γεγονός, τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τήν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης, τέλη τοῦ 6ου αἰῶνος μ.Χ., μέ πρωτοστάτην τόν Ἅγιον Δημήτριον. Εἰς τό Γ’ κεφάλαιον «περί τοῦ λοιμοῦ» τοῦ Α’ Βιβλίου τῶν θαυμάτων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, τό ὁποῖον φέρει τόν τίτλο «Διήγησις Θαυμάτων» καί τό συνέγραψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ἰωάννης (7ος αἰ.), γίνεται λόγος ὅτι τό ἔτος 597 μ.Χ. ἦλθε εἰς τήν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης «θεήλατος ὀργή», λόγῳ τῆς μή συμμορφώσεως τῶν κατοίκων πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔπληξε νήπια, νέους, γυναῖκες καί ἄνδρες μέ φρικτό θάνατο (αἱμοπτυσία) καί τό κάθε σπίτι εἶχε περισσοτέρους ἀπό ἕνα νεκρούς. Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς συμφορᾶς, τῆς «παμφάγου, παντοφθόρου καί παντοφόνου», οἱ Χριστιανοί κατέφυγαν εἰς τούς Ναούς, εἰς τούς οἴκους τῶν Ἁγίων καί οἱ περισσότεροι προσέφυγαν συνωστιζόμενοι «εἰς τόν ἰαματικόν καί φυλακτήριον οἶκον τοῦ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλήτου». Κατά τήν διάρκεια τῆς νύκτας ἐμφανιζόμενος ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἐθεράπευε τούς περισσοτέρους καί τήν ἄλλη ἡμέρα ἔφευγαν ὑγιεῖς.

Δυστυχῶς, ὅπως ἀνέφερα καί εἰς τήν ἀπό 5-11-2020 ἀνοικτή ἐπιστολή μου πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς Χώρας μας κ.Κυριᾶκο Μητσοτάκη, ἐνῷ λαμβάνονται ὅλα τά ὑποδεικνυόμενα καί ἐνδεδειγμένα ἀπό ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς καί πολιτικῆς προστασίας μέτρα διά τόν περιορισμόν τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ καί διά τήν προστασίαν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς σωματικῆς ὑγιείας, ἐν τούτοις δέν ἐκδηλώνεται τό ἴδιο ἐνδιαφέρον καί διά τήν διασφάλισιν τῆς ψυχικῆς ὑγιείας. Καί ἐνῷ προβλέπονται ἕξ (6) λόγοι ἐξόδου ἀπό τήν οἰκίαν δι’ ἀνάγκας βιοτικάς καί σωματικάς, δέν ὑφίσταται, διά μίαν ἀκόμη φοράν, λόγος ἐξόδου διά ψυχικήν τροφοδοσίαν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας μέ εὐκαιρίες «ἀτομικῆς προσευχῆς» καί ἐκκλησιασμοῦ - Θείας Λατρείας καί Θείας Κοινωνίας, τό καί σπουδαιότερο.

Ἤδη τερματίζεται τό Lockdown τοῦ Νοεμβρίου καί σύμφωνα μέ τήν πρότασιν τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἡ Κυβέρνησις θά τό ἐπεκτείνῃ ἀρχικῶς μέχρι τῆς 7ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. μέ τήν ἐπιφύλαξιν νά συνεχισθῇ περαιτέρω, ἐάν τά ἐπιδημιολογικά ἀποτελέσματα δέν εἶναι ἱκανοποιητικά. Ἐξαπολύονται «ρουκέτες» ἀπό τό ἐπιστημονικό - ἰατρικό ἐπιτελεῖο τῆς Κυβερνήσεως καί ἄλλους παράγοντας διά τῶν Μ.Μ.Ε. ὅτι ἐνδέχεται νά κλείσουν τά Χριστούγεννα πάλιν οἱ Ἱεροί Ναοί μας, ὅπως τήν περίοδο τοῦ παρελθόντος Πάσχα. Μή γένοιτο.

Τό χρονικό διάστημα ἀπό τοῦ Μαΐου ἕως καί τοῦ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. πού ἦσαν ἀνοικτοί οἱ Ἱεροί Ναοί καί οἱ πιστοί κοινωνοῦσαν κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες, ἰδίως κατά τήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀδιἀψευστο μέτρο συγκρίσεως, ἀφοῦ οὐδέ ἕν κροῦσμα δέν προέκυψε μέ τήν Θεία Λατρεία καί τήν Θεία Κοινωνία. Μεμονωμένα ἐλάχιστα περιστατικά ἀσθενείας Κληρικῶν (ὅπως τῶν προμνημονευθέντων Μακ. Ἀρχιεπισκόπων) δέν συνέβησαν ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας ἤ πολύ περισσότερο ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, ἀλλά σέ ἄλλες κοινωνικές ἐκδηλώσεις. Αὐτό πρέπει νά τό προσέξῃ ἰδιαιτέρως ἡ Κυβερνῶσα Πολιτεία καί νά ἄρῃ πάραυτα τήν ἀντικανονικήν καί ἀντισυνταγματικήν ἀπαγόρευσιν τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν Θείαν Λατρείαν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἄλλως, ἐάν δέν ἐπιτραπῇ εἰς τούς Θεσσαλονικεῖς Ἀδελφούς μας Χριστιανούς ἡ εἴσοδος εἰς τόν περίλαμπρον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου διά νά προσκυνήσουν τόν Τάφον, τήν Ἱεράν Εἰκόνα καί τά Ἅγια Λείψανα τοῦ Μυροβλήτου, φοβοῦμαι ὅτι δέν θά τερματίσῃ τό δρᾶμα τοῦ Λαοῦ τῆς συμπρωτευούσης. Καί ὁ Θεός φυλάξοι νά μήν ἔχωμεν κάτι παρόμοιον εἰς τήν πόλιν τῶν Πατρῶν, λόγῳ τοῦ ὅτι καί ἐκεῖ, ἕνεκα μεθοδευμένης παρεμβάσεως τῆς Πολιτείας, ἐματαιώθη ἡ καθιερωμένη Ἱερά Λιτάνευσις τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες ἔγιναν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἄνευ τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ.

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἡ ὁποία ἐζήτησε δι’ ἐγγράφου της ἀπό τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας μας τήν διάνοιξιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας διά τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῶν Χριστουγέννων, παρακαλοῦμεν νά ἀξιώσῃ τήν ἄρσιν τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς Θείας Λατρείας διά τούς Ὀρθοδόξους πιστούς τό συντομώτερον καί ὄχι μόνον κατά τάς μεγάλας ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι ἀνυπολόγιστη ἡ ζημία διά τούς χριστιανούς μας μέ τόν ἀποκλεισμό τους ἀπό τήν Θεία Λειτουργία. Τά δυσάρεστα ἀποτελέσματα θά ἀναφανοῦν ἐν καιρῷ. Τόν κίνδυνο ἄς τόν ἀναζητήσουν οἱ ἐπαΐοντες εἰς ἄλλους χώρους, δημοσίους καί ἰδιωτικούς καί ὄχι ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἀποθεραπείαν, παρακαλῶ θερμῶς νά ἀξιώσῃ ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, Συνταγματικῷ Δικαίῳ, τήν ὡς τάχιον ἀπόδοσιν τῆς ἐλευθερίας τῆς Θείας Λατρείας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τούς πιστούς. Οἱ Ἱερεῖς μας καί οἱ Χριστιανοί μας πολύ πιέζονται ἀπό τό σκληρό αὐτό μέτρο τῆς Πολιτείας. Ἄς μήν πιεσθοῦν καί πάλιν συνειδησιακά οἱ θεῖοι Λειτουργοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄς μήν ὁδηγηθοῦν εἰς σύγκρουσιν καθηκόντων (ἄρθρον 33 Ποινικοῦ Κώδικος). Παρακαλεῖσθε νά διαβεβαιώσετε τούς Κυβερνῶντας τήν Πατρίδα μας περί τοῦ ὅτι, συμφώνως πρός τήν Παράδοσιν τῶν 20 Χριστιανικῶν αἰώνων, ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ὑπῆρξε (καί ὑπάρχει) ἡ Κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας, τό Ἱερόν Θεραπευτήριον τῶν πιστῶν καί ἡ πηγή τοῦ ἁγιάσματος (καί ὄχι τόπος μολύνσεως καί μεταδόσεως ἀσθενειῶν).

Ὁ ἴδιος
† ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων ΣεραφείμPrint-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης