Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 25.3.16

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢  Ἡ Ἐθνικὴ ἀνάστασις ἀπαιτεῖ πνευματικὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Ἀβραάμ, Καλύβη Μεταμορφώσεως Προβάτα.

➢ Ὁ Ἰωάννης Σκαλτσούνης κρίνει τὴν Γαλλικὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ. 

➢ Οἱ ἄγνωστοι διωγμοὶ τοῦ π. Μάρκου Μανώλη. Εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ ἐνθάρρυνσιν τοῦ ἐν παρομοίῳ διωγμῷ διατελοῦντος σήμερον π. Νικολάου Μανώλη. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ «Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν Δόξαν». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†).

➢ Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κήρυξ τῆς θείας Χάριτος. Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη (†).

➢ Ὑπόμνημα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ συνοδικοῦ κειμένου «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Γράφει ὁ Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμ. Καθ. Α.Π.Θ.

➢ Τὸ σήμαντρον τῶν Ἐθνικῶν μας ἐπετείων. Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.

➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

➢ Διαφωνίαι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου. Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ Συνεδρίασεν ἡ Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτείας-Ἐκκλησίας.➢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: Καταφθάνει τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!

➢ Νεοειδωλολατρικὰ καὶ ἀποκρυφιστικὰ στοιχεῖα εἰς τὴν «Ε.ΣΥ.» τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

➢ Ἡ δική μας ἐθνικὴ ἀναδίπλωσις καὶ θετικὴ στάσις ἔναντι τῆς Ἱστορίας μας. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

➢ Τὸ «ἀθῶον» τζαμὶ τῆς Καστοριᾶς.

➢ Οἱ Ἕλληνες ἀνώρθωσαν τὴν Γερμανίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης