† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Ηγουμένου Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου

«Τυφλός τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται»

25-11-1944

...Μα και άγιος να ήσο, έπρεπε να εστοχάζεσο, ότι ο Χριστός, που ήτο αγιώτερος από εσέ, συνανεστρέφετο με τελώνας και αμαρτωλούς, εδίδασκε τους ανθρώπους να αγαπούν τους εχθρούς των και εκείνους όπου τους μισούν και αδικούν, και εν τω Σταυρώ προσηλωμένος ηύχετο υπέρ των σταυρωτών του.

Οι παλαιοημερολογίται, οι λατρεύοντες το πα­λαιόν ημερολόγιον ως Θεόν, οι χρονολάτραι, καταφρονούν την εντολήν της αγάπης και τας [άλλας] εντολάς του Κυρίου, χάριν του ημερολογίου, διότι φαντάζονται ότι το ημερολόγιον θα τους σώση. Αλλ' ο Χριστός μας δεν εδίδαξε ημερολόγια. και εάν πιστεύης εις τον Χριστόν, ως Υιόν Θεού και Θεόν, πιστεύης εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, διάβασέ το από την αρχήν έως το τέλος και θα ίδης ότι ούτε μίαν λέξιν ούτε μίαν συλλαβήν λέγει για ημερολόγια. και εις τους Αποστόλους, που τους έστειλε εις τον κόσμον, δεν τους είπε. υπάγετε να κηρύξετε εις τον κόσμον το ημερολόγιον και όποιος πιστεύση το ημερολόγιον θα σωθή. όχι, άπαγε της βλασφημίας! Τους είπε, να κηρύξουν το Ευαγγέλιον και όποιος πιστεύση εις το Ευαγγέλιον εκείνος θα σωθή. Οι παλαιοημερολογίται κηρύττουν, όποιος πιστεύει εις το ημερολόγιον θα σωθή και όποιος δεν πιστεύει θα καταδικασθή. Όποιος πιστεύει το ημερολόγιον, λέγουν, πρέπει να αποστρέφεται τους άλλους ανθρώπους που δεν το πιστεύουν, να μη πηγαίνη εις την εκκλησίαν, να μη κοινωνή, να μη εξομολογήται, να μη βαπτίζη τα παιδιά του, εάν εις τον τόπον που μένει δεν υπάρχη Ιερεύς παλαιοημερολογίτης, να μη εισέρχεται εις εκκλησίαν, και πολλοί από τους φανατικούς λέγουν να μη προσκυνούν και τας εικόνας. άνευ του παλαιού ημερολογίου ουδέν μυστήριον, λέγουν, τελείται. Κατ' αυτούς τους παλαιοημερολογίτας το ημερολόγιόν τους είναι ανώτερον από το Άγιον Πνεύμα, εφ' όσον πιστεύουν ότι το παλαιόν ημερολόγιον τελεί τα μυστήρια.

Λοιπόν, αγαπητέ μοι, επλανήθης... Με την αλλαγήν του ημερολογίου ούτε η πίστις άλλαξε ούτε το βάπτισμα, ούτε τα άλλα μυστήρια, ως λέγουν ψευδώς οι παλαιοημερολογίται ότι εφραγκέψαμε, αλλαξοπιστήσαμε! Υπάρχουν εις τον κόσμον και ασεβείς και άπιστοι, βλάσφημοι και άσωτοι, αλλ' αυτοί δεν έγι­ναν διότι ήλλαξε το ημερολόγιον. Νεοημερολογίται με πίστιν, με φόβον, με ευσέβειαν και αγάπην προς τον Θεόν και τον πλησίον θα σωθούν καλλίτερα από τους παλαιοημερολογίτας εκείνους οι οποίοι λατρεύουν το ημερολόγιον ως Θεόν, καταφρονούν τας εντολάς Του και ιδίως το κεφάλαιον των αρετών, την αγάπην, και μισούν όχι μόνον εκείνους οι οποίοι τους εχθρεύονται, αλλά και εκείνους που τους αγαπούν και τους ευεργετούν. Νομίζω, εάν δεν έγινες τελείως αναίσθητος και ασυνείδητος, θα γνωρίζης ότι και εγώ και οι άλλοι αδελφοί κανένα κακόν δεν σου κάμαμε, μάλλον σε αγαπούσαμε ως αδελφόν μας και υλικώς και πνευματικώς σε ευεργετήσαμε. Λοιπόν τοιαύτην αμοιβήν ανταποδίδεις εις τους αγαπώντας και ευεργετήσαντάς σε; Εάν τοιαύτα σε διδάσκη το ημερολόγιον το παλαιόν και ο πνευματικός σου, γίνωσκε ότι αυτά είναι εναντίον του Ευαγγελίου, εναντίον του Χριστού και των εντολών Του. Και εάν ο πνευματικός σου σε εδίδαξε τοιαύτα, δεν είναι κατά Θεόν πνευματικός, είναι ένας από εκείνους τους Γραμματείς και Φαρισαίους περί των οποίων είπεν ο Χριστός. «Άφετε αυτούς. οδηγοί εισι τυφλοί τυφλών. τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται» (Ματ. 15, 14).

Έπεσες, λοιπόν, ως τυφλός, ακολουθών τας οδηγίας του τυφλού, εις τον βόθυνον. Έπρεπε, όμως, ως λογικός να ακολουθήσης τον Χριστόν και όχι τον τυφλόν οδηγόν. Υπάρχει μετάνοια. Ζήτησε συγχώρησιν και βοήθειαν από τον Χριστόν και είναι έτοιμος να εκτείνη την χείρα Του, όπως εις τον Πέτρον, να σε εκβάλη από τον βόθυνον. Όταν συνέλθης, και ημείς θα σε δεχθώμεν ως και πρότερον.

Μετά αγάπης και ευχών
Φιλόθεος Αρχιμανδρίτης

«ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Ηγουμένου Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ 


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης