Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἐπισπεύδεται ἡ ἀνέγερσις τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους μέ ἐντολήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ .Φαίνεται ὅτι ἡ Κυβέρνησις ὑπέκυψεν εἰς τάς πιέσεις τοῦ κ. Ἐρντογάν πρός τόν κ. Σαμαρᾶν κατά τήν συνάντησίν των εἰς τό Κατάρ.

Διατί σιωπᾶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἰς τήν προωθουμένην νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὑπό τῆς Κυβερνήσεως; Χρέος της νά ἀνατρέψη τά «νέα Σόδομα», τά ὁποῖα ἀνεκοίνωσεν ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, ἐφαρμόζουσα τόν λόγον τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, τόν λόγον τοῦ Ἀπ. Παύλου καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων.

Ἡ βάσις τῶν δογμάτων τῆς Σαηεντολογίας εὑρίσκεται εἰς τὴν διαστημικὴν μυθιστοριογραφίαν καὶ τὸν ἀποκρυφισμόν.

Μόνον μέ ἄδειαν τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων θά ἀνεγείρωνται εὐκτήριοι οἶκοι ἑτεροδόξων-αἱρετικῶν. Τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἐνομιμοποίησεν ἀπόφασιν, τήν ὁποίαν ἔλαβεν ὁ ὑπουργός Παιδείας κατά τό 1997.

Διατί τό μάθημα τῆς θρησκειολογίας εἶναι ἀκατάλληλον διά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ἀσάλευτοι εἰς ὅσα παρελάβομεν.Ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου.

Ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλώνει ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ ἔννοια τῆς μετανοίας κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Κυριακή τῆς Τυροφάγου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου..

Ἡ σατανικὴ πομπὴ τοῦ εἰ¬δωλολατρικοῦ καρναβαλιοῦ. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης