Απάντησις του Αγιοταφίτου Μοναχού Σεραφείμ προς μήνυμα οπαδών της κ. Βασούλας Ρύντεν το οποίο απεστάλη εις e-mail του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ἀγαπητοί,

Ἡ κίνησις τῆς κ. Βασούλας Ρύντεν δέν εἶναι ἀποδεκτή ὡς Ὀρθόδοξος κίνησις, ἀλλά εἶναι ἐξόχως οἰκουμενιστική καί ἰσοπεδωτική κατά τῆς Ἀληθείας, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁραμάτων τῆς κ. Ρύντεν. Διά τά κατά καιρούς μηνύματα καί νύξεις τά ὁποῖα ἔρχονται εἰς χεῖρας μας, ὀφείλω ἀπό χριστιανικήν ἀγάπην διά προφύλαξίν σας, νά σᾶς γνωστοποιήσω τά ἑξῆς:

1) Ὁ μόνος ἀληθής οἰκουμενισμός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προωθεῖται ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ὡς πρός τό θέμα τῆς προσεγγίσεως ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, διά τῆς ἐπιστροφῆς τῶν πλανηθέντων εἰς τήν Ἀλήθειαν.

2) Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, καί διακρίνεται ἀπό κοινήν Πίστιν καί Βάπτισμα. Κατά τήν μαρτυρίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς «εἷς Κύριος, μία Πίστις, ἕν Βάπτισμα». Συνεπῶς, ὅποιος δέν ἐναρμονίζεται μέ τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀκόμη  κι ἄν διατηρῇ μερικά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά αὐτῆς. Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν δύο ἰσότιμες Ἐκκλησίες μέ διαφορετικήν Πίστιν, διότι ὁ Θεός «δέν εἶναι Θεός ἀκαταστασίας, ἀλλά τάξεως» κατά τούς λόγους τῆς ἰδίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Συνεπῶς, δέν ὑπάρχει «Οἶκος τῆς Ἀνατολῆς» καί «Οἶκος τῆς Δύσεως» ἐφ' ὅσον ὁ οἶκος τῆς δύσεως ἔχει ἀπομακρυνθῆ ἀπό τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μία ἁπλῆ συνάντησίς σας μέ τήν Θεολογίαν π.χ. τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, θά σᾶς πείσῃ περί τούτου. Ἐκτός ἐάν «Οἶκον τῆς Δύσεως» ἐννοεῖτε τάς Ὀρθοδόξους Μητροπόλεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου. 

3) Ἡ Ὀρθοδοξία δέν περιμένει σωστικά «Βλαστάρια» ἐπί τῆς γῆς, διότι ἔχει τόν Παράκλητον παραμένοντα ἐν αὐτῇ, κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου, τόν δέ Ἰησοῦν Χριστόν ἀναμένει μόνον ἐξ οὐρανοῦ, ὡς ἀστραπήν, διά νά φέρῃ οὐράνιον Βασιλείαν. Ἡ ἀναμονή ἐπιγείου Μεσσίου καί ἐπιγείου Βασιλείας χαρακτηρίζει τούς Νεοεποχίτας ἀποκρυφιστάς καί τούς αἱρετικούς χιλιαστάς, καί ὅσους ἄλλους κατευθύνονται εἰς τό νά πλανηθοῦν καί ἀποδεχθοῦν τόν Ἀντίχριστον, μετημφιεσμένον ὡς Ἰησοῦν Χριστόν βασιλεύοντα ἐπί τῆς γῆς.

4) Τά ὁράματα τῆς κ. Ρύντεν, ὡς αὐτή τά περιγράφει εἰς τά πρῶτα βιβλία της, δέν ἔχουν οὐδέν χαρακτηριστικόν ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν τά ὁράματα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Οἱ Θεοφόροι Ἅγιοι ἠξιώθησαν ἐμφανίσεων τοῦ Χριστοῦ μετά ἀπό πολλά  ἔτη σταυρικῆς ζωῆς, ὑπακοῆς, ταπεινώσεων, προσευχῆς καί νηστείας, ἀγάπης διπλῆς πρός Χριστόν καί τόν πλησίον καί θεληματικῆς ἀφανείας, τά ὁποῖα δέν ἐμφανίζει ἡ κ. Βασούλα Ρύντεν, παρ' ὅλη τήν ἀπομάκρυνσίν της ἀπό τήν προτέραν κοσμικήν ζωήν της.

5) Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς προειδοποιεῖ, ὅτι ὁ σατανᾶς «μετασχηματίζεται καί εἰς ἄγγελον φωτός» διά νά πλανήσῃ. Τά περιστατικά εἰς τά ὁποῖα χριστιανοί, ἀκόμη καί μοναχοί, ἔπεσον θύματα ἀπατηλῶν δαιμονικῶν ἐμφανίσεων ἀποτυπώνονται πλήρως εἰς τό ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Νικοδήμου «Γεροντικόν περί ὀνείρων καί ὁραμάτων». 

Γνωρίζομεν ἀκόμη ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι καί ἄν «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἡμῖν, παρ' ὅ παρελάβομεν»«ἀνάθεμα ἔστω». Διά τοῦτο κάθε εὐαγγελιζομένη ἕνωσις ἡ ὁποία παραβλάπτει τήν σώζουσαν Ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτή, ὡς πρόξενος συγχύσεως καί ἀπωλείας, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὕτη βασίζεται κατά τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἐπιζητεῖ θεάματα, ὄχι εἰς τά «ἠχεῖα τοῦ Πνεύματος», τούς Ἁγίους Πατέρας, ἀλλά εἰς ὁράματα ἁπλοϊκῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνακηρύσσουν τούς ἑαυτούς των Προφήτας. ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.

Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλῶ νά διακόψετε τήν ἀποστολήν μηνυμάτων τοιούτου περιεχομένου καί νά ἐπιδοθῆτε εἰς τήν μελέτην τῶν θεοσόφων συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων, διά τῆς ὑπακοῆς εἰς αὐστηρόν καί πνευματοφόρον Γέροντα. Εἰ δ΄ ἄλλως, θά προξενήσητε  ἀπώλειαν εἰς σᾶς καί εἰς ὅσους τυχόν ἀκολουθήσουν.

Μετά φιλαδελφίας καί εὐχῶν,

Μοναχός Σεραφείμ

Γραμματεύς τῆς Ἀρχιγραμματείας
τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου
τῶν Ἱεροσολύμων

27 Οκτ 2008, 21:19


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης