ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν 15η Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας χαίρει καί εὐφραίνεται πανηγυρίζουσα τήν εἰς Οὐρανούς σεβασμία μετάστασιν τῆς Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», μία ἀπό τίς πιό προσφιλεῖς ἑορτές τῶν πιστῶν, ἀφοῦ κατ’ αὐτήν τιμᾶται ἡ Μητέρα τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαίτερη Πνευματική Μητέρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά!

Στήν Ἱερά Μονή μας θά τιμήσουμε τήν Παναγία μας διά ὁλονυκτίου πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας, τήν Κυριακή 14 Αὐγούστου 2022 ἀπό τίς 9:00 μ.μ. ἕως τίς 5:00 π.μ.

Στό τέλος τοῦ Ὄρθρου θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας ἐμπρός στόν Ἐπιτάφιόν Της, συμφώνως πρός τό τυπικόν τῶν Ἱεροσολύμων.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά λιτανευθῇ, ἐντός τῆς Ἱ. Μονῆς, ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Κυρίας τῶν Ἀγγέλων», ἐφέστιος Εἰκόνα τῆς Μονῆς μας.

Ἡ πύλη θά ἀνοίξη στίς 8:45 μ.μ. καί θά παραμείνη ἀνοιχτή καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῶν ἀκολουθιῶν.

Σᾶς προσκαλοῦμε νά ὑμνήσουμε καί νά ἱκετεύσουμε τήν Παναγία μας, τήν Ὑπέρμαχο τοῦ Ἔθνους μας καί κραταιά Σκέπη ὅλου τοῦ κόσμου, τήν μόνη ἐλπίδα καί παρηγορία μας!

Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς14/08/2022 09:00 μμ - 15/08/2022 05:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: Αγρυπνία
Τιμώμενο πρόσωπο: Η Παναγία μας

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης