Αγιώτατε,

Επικοινωνούμεν μεθ' Υμών εξ αφορμής της Υμετέρας προσκλήσεως την οποίαν απηυθύνατε εις ημάς προκειμένου όπως αποστείλωμεν «αδελφικόν απεσταλμένον» εκ της Εκκλησίας ημών ίνα συμμετάσχη εις την ειδικήν Συνέλευσιν των Επισκόπων της καθ' Υμάς Εκκλησίας, συνερχομένην εν Ρώμη από 28.11 έως 14.12.1991, με θέμα «ο επανευαγγελισμός της Ευρώπης».

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 2ας Οκτωβρίου ε.έ., κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, απεφάσισεν ότι δεν δύναται να μετάσχη η Εκκλησία ημών εις την ως είρηται Συνέλευσιν διά λόγους συνειδήσεως. Η Ιερά Σύνοδος υπεχρεώθη να λάβη σοβαρώς υπ' όψιν το γεγονός ότι, παρά τας επανειλημμένας εκκλήσεις αι οποίαι απηυθύνθησαν προς την Υμετέραν Αγιότητα υφ' ημών αλλά και υφ' ετέρων αρχηγών ορθοδόξων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ο επιθετικός φανατισμός των Ουνιτών εν τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να υφίσταται αδιαπτώτως, δημιουργών, ούτως, μίαν εμφανεστάτην αντίθεσιν μεταξύ των όσων η Έδρα της Ρώμης επισήμως διακηρύσσει και όσων εν τοις πράγματι πράττει ή επιλέγει να μη πράξη.

Αι αδελφαί ημών Ορθόδοξοι Εκκλησίαι εν Ρωσία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία και Πολωνία υπέφερον και συνεχίζουν να υποφέρουν με ένα συνεχώς αυξανόμενον ρυθμόν από απροκαλύπτους προσηλυτιστικάς ενεργείας, από την μισαλλοδοξίαν, και, πλειστάκις, την βίαν των καθολικών του ανατολικού ρυθμού, αφοσιωμένων εις την Ρώμην. Τούτο εν συνδυασμώ με την όντως ανεξήγητον σιγήν Υμών κατά τας προσφάτους διαδηλώσεις υφ' ομάδος φανατικών Τούρκων κατά την πολιορκίαν του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει απογοητεύσει και αποθαρρύνει την Εκκλησίαν ημών και εδημιούργησεν σοβαροτάτας αμφιβολίας διά την ειλικρίνειαν των όσων έχουν λεχθή επανειλημμένως εις αναριθμήτους ευκαιρίας και εις αμετρή­τους Οικουμενικάς εκδηλώσεις, όσον αφορά εις την ειλικρινή επιθυμίαν διά την προσέγγισιν των Εκκλησιών.

Όθεν η Εκκλησία της Ελλάδος, τασσομένη αλληλέγγυος μετά των αδελφών αυτής Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν θα μετάσχη εις την προσεχή Συνέλευσιν της Ρωμαιοκαθολικής Συνόδου των Επισκόπων με την πεποίθησιν ότι η απουσία αύτη θα είναι απείρως ευγλωττοτέρα απ' ό,τι θα ηδύνατο να αναπτύξη εντός πενταλέπτου ο «αδελφικός απεσταλμένος» Αυτής.

Μετ' αδελφικών ασπασμών
† Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ

Αρπαγές Ναών από Ουνίτες στην Ουκρανία

"ΟΥΝΙΑ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΘΩΩΣH
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκδόσεις "Βρυέννιος"Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης