Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*

 (Απόσπασμα)

Η Μακεδονία, αγαπητοί μας, υπήρξεν ανέκα­θεν χώρα ελληνική. Ο Στράβων, ο πατήρ της γεωγραφίας, προ δύο χιλιάδων περίπου ετών, βασι­ζόμενος εις πλήθος μαρτυριών και παρατηρήσε­ων, κατά τρόπον αναμφισβήτητον διεκήρυξεν εις τον κόσμον, ότι η Μακεδονία είνε ελληνική. «Έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία». Της Μα­κεδονίας δε τέκνα υπήρξαν ένδοξοι άνδρες, οι οποίοι διέπρεψαν εις τέχνας και επιστήμας και συ­νετέλεσαν ουκ ολίγον εις την δημιουργίαν του ελληνικού θαύματος. Να αναφέρωμεν ονόματα; Αρκεί και μόνον το όνομα του μεγίστου φιλοσό­φου της αρχαιότητος, του Αριστοτέλους, ο οποίος, ως γνωστόν, εγεννήθη εις τα Στάγειρα της Χαλκιδικής. Μαθητής δε αυτού υπήρξεν ο ενδο­ξότερος βασιλεύς της Ελλάδος ο Μέγας Αλέξαν­δρος ο Μακεδών. Ούτος, εμπνεόμενος από τα ιδε­ώδη, τα οποία τω ενέπνευσεν ο μέγας διδάσκαλος περί ενότητος της ελληνικής φυλής και του προ­ορισμού αυτής εν τω κόσμω, ώρμησεν εκ της Μακεδονίας και ως αετός ετάνυσε τας πτέρυγάς του και έφθασε μέχρι του Νείλου και του Γάγγη ποταμού, όχι ως κατακτητής, αλλ' ως αναμορφωτής, σκορπίζων παντού τα σπέρματα της ελληνι­κής φιλοσοφίας και προετοιμάζων δια της ελλη­νικής γλώσσης, ως οργάνου κοινής συνεννοήσε­ως των υπό το σκήπτρον του λαών, το έδαφος δια την υποδοχήν του Χριστιανισμού εις τα έθνη.

Ελληνική χώρα υπήρξεν η Μακεδονία. Χώ­ρα μαρτύρων και ηρώων. Κατά την διαδρομήν των αιώνων και χιλιετιών βάρβαροι εξ ανατολών και βορρά και δυσμών επέδραμον κατά τής Μακεδονίας, επυρπόλησαν και ελεηλάτησαν, ηχμαλώτισαν και εφόνευσαν μυριάδας Ελλήνων Μακεδόνων, αλλά παρ' όλας τας φοβέρας δοκιμα­σίας το δένδρον του ελληνισμού δεν εξερριζώθη. Ούτε αι προπαγάνδαι των γειτονικών λαών, παρ' όλα τα σατανικά μέσα, τα οποία μετεχειρίσθησαν δια τον παντελή αφελληνισμόν της Μακεδονίας, επέφεραν αξιόλογα αποτελέσματα. Ούτε το άφθονον χρήμα ούτε η βία και η τρομοκρατία κατώρθωσαν να αλλοιώσουν τον ελληνικόν της χαρα­κτήρα. Δια δε της ανταλλαγής των πληθυσμών και της εγκαταστάσεως εν αυτή του μεγαλυτέρου αριθμού των εκ Μ. Ασίας και Θράκης προσφύ­γων νέον αίμα μετηγγίσθη, και η Μακεδονία ανέθαλε και εγένετο το εκλεκτότερον τμήμα της ελ­ληνικής Πατρίδος. Μία σύγκρισις της ελληνικής Μακεδονίας προς τας γειτονικάς μας χώρας αρ­κεί ν' αποδείξη την υπεροχήν εις όλους τους το­μείς της ανθρωπίνης δραστηριότητος....

Αιδεσιμώτατοι! Και το μικρότερον χωρίον της περιφερείας μας έχει την ιστορίαν του, ιστορίαν δακρύων και αίματος, ιστορίαν λίαν συγκινητικήν και διδακτικήν δια την νέαν γενεάν. Εις την ιστορίαν αυτήν η Εκκλησία, ως κλήρος και ευσεβής λαός, κατέχει την σπουδαιοτέραν θέσιν, διότι η Ορθόδοξος Εκκλησία υπήρξε πάντοτε η ψυχή του αγωνιζομένου Έθνους. Αλλά δυστυ­χώς η ιστορία αύτη κινδυνεύει να λησμονηθή. Λαοί δε, οι οποίοι λησμονούν την ιστορίαν των προγόνων των, είνε ανάξιοι να ζουν. Ας επαναφέρωμεν εις την μνήμην των νεωτέρων τας ενδό­ξους ημέρας του παρελθόντος. Η ωφέλεια θα εί­νε μεγίστη, θρησκευτική και εθνική.

 
* Ό,τι αλλοιώνει την ουσίαν και την φυσιογνωμίαν της Ελλάδος, αποτελεί έγκλημα κατά της φυλής και κατά της αληθείας.

* Είμαστε, αγαπητοί, απόγονοι μαρτύρων και ηρώων. Η μεγάλη μας κληρονομιά, η εθνικότητά μας, η πίστη μας «κρατήθηκαν» με τα μαρτύρια και μας παραδόθηκαν με θυσίες. Έχουμε χρέος μέσα στην καρδιά μας να κρατάμε αναμμένες πά­ντα δυο φλόγες: την πίστη στο Θεό και την αγά­πη στην πατρίδα.

 
* Υπ' αριθμ. 104/2-2-1970 εγκύκλιος προς τους εφημε­ρίους της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης.

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ»
Ευγενική προσφορά: Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»

 
 Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης