Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 26.12.14
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Δραματικὴ ἔκκλησις ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς ἄπαντας τοὺς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὁ αἰώνιος πόλεμος κατὰ τοῦ Ἀρνίου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Διατὶ εἶναι ἀμφιβόλου ἀνθεκτικότητος αἱ βάσεις τῆς μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου (2016). Ὑπὸ τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

Τὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις.

Ὑπογραμμίζει ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος. Ἡ Σάρκωσις τοῦ Χριστοῦ ἀπεκάλυψε τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εἰρήνην.

Ἄς ἀπαντήσουν οἱ κατηγοροῦντες τὸν «Ο.Τ.» καὶ τοὺς διαφωνοῦντας μὲ τὴν φιλοπαπικὴν - φιλοοικουμενιστικὴν γραμμὴν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.

Μέγιστον παπικὸν ἀτόπημα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός τῆς Νέας Ἐποχῆς. Τοῦ Πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Εἰς εἰλικρινῆ μετάνοιαν καὶ εἰς ἐξομολόγησιν καλεῖ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος τοὺς κρατουμένους.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης