◇ Νέα οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Γαλλίας. Ὁ Σεβ. Γαλλίας συμπροσευχήθη μετά τοῦ Πάπα, ἐνῶ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης τόν ἀπεκάλει «Ἁγιώτατον».
◇ Βατικάνειαι συμπεριφοραί, χλιδὴ καὶ πανάκριβα γεύματα κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὴν Κοζάνην. Διά τήν ἐπίσκεψιν διετέθησαν 110.000 εὐρώ μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθοῦν μεγάλαι ἀντιδράσεις.
◇ Ἀπό τήν Κοζάνην καί τήν Καστοριάν μέχρι τό Βατικανόν.Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.
◇ Αἱ ὁδηγίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Ἱ. Κλήρον τῆς Κοζάνης διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
◇ Ἀπάντησις εἰς τὸν Πατρι¬άρχην Σερβίας καὶ τὸν Ἐπίσκοπον Προύσης διὰ τὰς συμπροσευχάς.
◇ Ἀπάντησις εἰς τούς πολεμίους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ.
◇ Λάθος καί μεγίστη αἵρεσις ἡ διακήρυξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅτι καί ἄλλαι θρησκεῖαι εἶναι «δρόμοι σωτηρίας».Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου.
◇ Μελέτιος (Καλαμαρᾶς), Μητροπολίτης Πρεβέζης καί Νικοπόλεως (1933-2012). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Νιάρχου.
◇ Ποία ἡ προσωπικότης τοῦ μαχίμου Θεολόγου – Καθηγητοῦ εἰς τὴν Ἑκπαίδευσιν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου.
◇ Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης