ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ἡ καθ΄ἡμᾶς πανήγυρις τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

«Γύρισον τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας σου εἰς τήν σημερινήν πανήγυριν· τί ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία; Τήν μεγίστην τιμήν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὅτι “τήν ἀπαρχήν τοῦ ἡμετέρου φυράματος, ἐν οὐρανοῖς Χριστός ἀνήγαγε”, κατά τόν χρυσορρήμονα Ἰωάννην· ὅτι “συνήγειρε καί συνεκάθισεν ἡμᾶς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”, καθώς κηρύττει τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς (πρός Ἐφεσίους, κεφ. Β΄), ὅτι ἡμεῖς οἱ ὁποῖοι ἐφάνημεν ἀνάξιοί ποτε τῆς γῆς τοῦ Παραδείσου, εἰς τόν οὐρανόν ἀνήχθημεν σήμερον· ὅτι ἡ φύσις ἐκείνη ἥτις ἔγινέ ποτε παίγνιον τῶν δαιμόνων, αὐτή προσκυνεῖται σήμερον ὑπό Ἀγγέλων».

Ἡ μεγίστη Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου τῆς θείας Οἰκονομίας, κατά τήν ὁποία ἡ ἀνθρωπίνη φύση στό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνῆλθε καί ἐκάθισεν «ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς» (Ἑβρ. 1, 3) - ἐντός τῆς Θείας Τριαδικῆς Ζωῆς -, ἑορτάσθηκε σήμερα λαμπρῶς καί στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή μας τοῦ Παντοκράτορος. Ἀφ' ἑσπέρας ἐτελέσθη κατ' ἀρχήν πανηγυρικῶς στόν προαύλιο χῶρο ἡ Πασχάλιος Ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας. Ἐν συνεχείᾳ, στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό, χοροστάτησε καί ἀπηύθυνε στόν λαό τοῦ Θεοῦ λόγον ἐν Χριστῷ οἰκοδομῆς ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης Γέρων Κύριλλος.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρξε τῆς Πανηγύρεως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Γέρων π. Γρηγόριος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου, συλλειτουργούντων – μετά καί ἄλλων σεπτῶν Πατέρων - τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν Γέροντος Εἰρηναίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου Πυργετοῦ, καί Κυρίλλου, τοῦ οἰκείου Ἡγουμένου. Πρό τῆς ἐν τῷ τέλει λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος, ὁ Γέρων π. Γρηγόριος ὑπέμνησε στό ἐκκλησίασμα, μέ ζέοντα κηρυκτικό λόγο, τήν δογματική καί λοιπή πνευματική σημασία τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς Ἑορτῆς τοῦ Δεσπότου. Κατά τήν διάρκεια τῆς Πανηγύρεως ἐτέθησαν σέ προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Κατά τό κρατοῦν στήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱερά Μονή ἔθος προσεφέρθη μετά τό πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας μεσημβρινή ἑόρτιος Τράπεζα (ἑόρτιον γεῦμα) σέ ὅλους τούς καθ΄ ἑκατοντάδες συρρεύσαντες πιστούς, πρός δόξαν τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης