ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΤΑΥΧΟΛΟΓΗΜΑ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 82

1. Λόγῳ τῆς συμφορᾶς, ἡ ὁποία δημιουργεῖται πέριξ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ λόγῳ τοῦ μονόλογου ποὺ ἐπικρατεῖ, οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων ἔχουν ὑποστῆ, δυστυχέστατα, τέτοια πλήγματα, ὥστε ἀκόμη καὶ 10ετίες ὁλόκληρες θὰ ὑποφέρωμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύνδρομο τῆς ἐπιδημίας τοῦ covid 19.

Οἱ ψυχιατρικὲς καὶ νευρολογικὲς κλινικὲς δὲν θὰ ἐπαρκοῦν νὰ χωρέσουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους συνανθρώπους μας.

Δυστυχῶς δὲν ἐφαρμόζεται καὶ τό «ἀκουσθήτω καὶ ἡ ἑτέρα πλευρά».

Ἡ ἐνημέρωσις γίνεται μόνον μονόπλευρα.

Ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος καὶ ὄχι μόνον μονόπλευρα – μονόλογος , τότε φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ γίνεται ἀντίλαλος καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ὁμόνοια, ἡ κοινωνικὴ γαλήνη καὶ ἡ πρόοδος.

Ἀντιθέτως ὅπου δὲν ὑπάρχει διάλογος ἀλλὰ μόνον μονόλογος, τὸν ὁποῖον, μὲ κάθε θεμιτὸν καιὶ ἀθέμιτον μέσον προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν παντοιοτρόπως, βασιλεύει ὁ Διάβολος.

2. ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ἡ ἡμερομηνία 3.10.2020 ταίριαζε καλύτερα στοὺς Σεβασμιωτάτους μας καὶ γιὰ αὐτὸ ἀνεβλήθη ἡ ἑορτὴ γιὰ 3.10.2020

Οἱ προσκυνητὲς τόσον κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, ὅσον καὶ διὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ γιὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον, πρέπει ἀπὸ προηγουμένως νὰ ἔχουν αὐτοσυγκεντρωθῆ, οὕτως ὥστε ὅταν εἰσέρχωνται εἰς μικρό-ὁμάδες τῶν 5 ἀτόμων, να μὴ παραμένουν στὰ Ἅγια Λείψανα, στὶς Εἰκόνες καὶ τὰ Λάβαρα, ἀλλὰ νὰ ἐξέρχωνται ἀμέσως οὕτως ὥστε νὰ εἰσέρχωνται ἄλλες ὁμάδες καὶ κατ’αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ προλάβωμε ὅλο τὸ πρόγραμμά μας. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ φίλοι προσκυνητὲς θὰ εἶναι σοβαροὶ καὶ συνεπεῖς καὶ δὲν θὰ χρειαζόμεθα «χωροφύλακα». Ὁ φύλαξ ἄγγελος μας θὰ εἶναι χωροφύλακας καὶ θὰ μᾶς προτρέπῃ νὰ σεβώμεθα ἀπολύτως τοὺς λογικοὺς νόμους πολιτείας κατὰ τό: «Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι»(Τίτον 3, 1)!!!!!….

Εὑρισκόμεθα δὲ εἰς τὴν λίαν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἐνημερώσωμε τοὺς φίλους ὅτι, πέραν τῶν ἁγίων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδώρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. Ἀλέξανδρος, ὁ μέγιστος αὐτὸς φίλος τοῦ Ἁγίου Παύλου, εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ μᾶς δωρίσουν καὶ ἅγια λείψανα τῶν Ἁγίων Θεοδοσιατῶν Ὁσιομαρτύρων, ἡ μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζεται τὴν 13ην Ἰανουαρίου.

Τόσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς διαδρομῆς ὅσον καὶ τῆς παραμονῆς ἐντὸς τῶν χώρων τοῦ Ἱδρύματος δηλαδὴ μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα, ἀπαγορεύεται αὐστηρότατα παντὸς εἴδους κάπνισμα. Διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἀνυπόφορον μαρτύριον διὰ τοὺς μὴ καπνίζοντας.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ αὐτοκτονοῦν μὲ τὴν πίσσα, νικοτίνη καὶ τὰ διάφορα ἀνθιυγεινὰ προϊόντα τῶν καπνισμάτων, πρέπει νὰ ἀνεβαίνουν εἰς τὸν ἐπαρχειακὸν δρόμον Καλαβρύτων – Ὀλυμπίας.

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠ ΑΡ. 82

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΣΕΛ

Πρόλογος ἐκδότου……1

Ἑορτολόγιον 2020 – 2021……3

Ἐθνογερτήριοι χάρτες.….5

Χρῆστος Γεωργίου (+6.12.2019). Ἕνας ἀνεπανάληπτος ἐθελοντής μας πολὺ διαφορετικὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους……8

Τὸ μεταναστευτικόν……12

Διαχρονικὸν ἔντυπον……16

Ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς Ο.Δ. τῆς Γερμανίας Horst Seehofer προειδοποιεῖ…..19

Ἦρθε τὸ Βελλίδειον τῆς 16.2.2020 διὰ νὰ ἀνοίξῃ τὸν δρόμον: «Ἐμεῖς δὲν συμφωνήσαμε!»……21

Προτιμότερον πτωχοὶ μὲ τὸν Χριστὸν παρὰ ἑκατομμυριοῦχοι μὲ τὸν Διάβολον! (πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, 1977)…..32

Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας θρυλικὸς Γέρων Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης προεφήτευσε καὶ ἠγωνίζετο ἐναντίον τῶν «μασκαρεμάτων»καὶ τῶν «μπουρμπολιῶν»…..35

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος.

Χαιρετισμὸς εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον 17.2.20 (ποὺ δὲν ἔγινε)……37

Ἔγγραφον Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ὑπ’ ἀριθμ. 4025/3383/17/15.9.2015 πρὸς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον…..38

Ἔγγραφον Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ὑπ’ ἀριθμ. 4990/3402/17/31.10.2019 πρὸς τὸ Ἵδρυμά μας……40

Ἐπίκαιρα 19.2.2020

Ἑλληνοτουρκικὰ ἔκτακτον

Ἔντασις εἰς τὴν Συνέλευσιν τοῦ ΝΑΤΟ……41

Τὸ ἀγέννητον παιδί…….42

Ὁ φωτισμένος ἐπιστήμων Σωτήριος Σοφιανόπουλος ἐξεδήμησε εἰς Κύριον (20.2.2020)……45

Ὁ ρόλος τοῦ ἐθνάρχου (;;;) Κων/νου Καραμανλή καὶ εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους…….46

Τὸ ἑλληνοτουρκικὸν καὶ ὁ κορωνοϊός……48

Ὁ πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ θρυλικὸς Γέρων κυρὸς ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ:
«ἔρχεται ἐξ ἀνατολὼν ἐπιδημία ἀπείρως χειρότερη τῆς κοινῆς γρίπης»……..48

Πρὸς τοὺς φυλάττοντες τὰ σύνορά μας……49

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσεύχεται διὰ τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς πρώτης γραμμῆς τοῦ Ἔβρου……51

Ἄν θὰ ἄλλαζα τὴν πατρίδα μου θὰ διάλεγα τὴν Ἑλλάδα, τῆς 14χρονης σερβιδούλας ἀπὸ τὴν Βοσνία Ἕλενας Μίτσεβιτς………53

Ἀντίστασις παντοῦ

Ὁ Βέλγος βουλευτὴς Dries van Langenhove……55

Μεγάλο συλλαλητήριον εἰς τὴν Ἀστόριαν τῶν Η.Π.Α……58

Ὁ ἀγωνιστὴς Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἀπόστολος Χατζητόλιος……58

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων

Πρόσκλησις – Πρόγραμμα

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3.10.2020……59

(ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ 3.10.2020).

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

www.forgrammi.grPrint-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης