Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Οἱ ἐν Ἑλλάδι ἡγέται τοῦ παπισμοῦ προκαλοῦν τὸ Ἑλλληνικὸν Κράτος. Ἑάλω ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς μὲ νομοσχέδιον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ διακόψη πᾶσαν ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν φιλο-σοδομιστὴν Δήμαρχον Θεσσαλονίκης κ. Ἰ. Μπουτάρην. Ζητοῦν μὲ ἐπιστολήν των πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπιστασίαν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τριάκοντα ἑπτὰ Ἁγιορεῖται Πατέρες.

Ἀρχιεπίσκοπος: Νὰ ἐπαναδιαπραγματευθῶμεν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους  μετὰ τὰς σφαγὰς τῶν Χριστιανῶν ὑπὸ Μουσουλμάνων εἰς τὴν Συρίαν.

Διατὶ ἐταπεινώθη καὶ ἐπροδόθη ἡ Ὀρθοδοξία κατὰ τὴν συνάντησιν Πάπα καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Τοῦ Σεβ. Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

Ἡ Ἱερὰ Ἐξέτασις. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
Ὁ μακαριστὸς Γέρων Παΐσιος διά τὸ πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὁ π. Μᾶρκος καὶ τὸ σχολεῖον τοῦ Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

Μήπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας πρέπει νὰ  ἀποστείλη πολλαπλᾶ μηνύματα εἰς τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον;

Ὑπερασπίζονται τὸ σημερινὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν λαϊκοὶ καὶ  ἀρνοῦνται νὰ τὸ πράξουν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας;

Ἡ Τουρκικὴ κυβέρνησις προωθεῖ τὴν δημιουργίαν ἐθνικῶν μειονοτήτων εἰς τὴν Ρόδον καὶ εἰς τὴν Κῶ.

Ἀντιοικουμενιστής, ἀντιπαπικός, κήρυξ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλεημοσύνης ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος.

Πῶς ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων μεθοδεύει τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῆς Ὁμοφυλοφιλίας.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης