Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 27.11.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τό σπίτι πού θά πάρης ἀπό τόν πλειστηριασμόν εἶναι φωτιά διά τά παιδιά σου, διότι εἶναι αἷμα καί δάκρυ κάποιου πονεμένου. Οὐδεὶς χριστιανὸς νὰ πάρη σπίτι ἀδελφοῦ ἀπὸ πλειστηριασμόν!

➢ Ἡ Ὀρθόδοξη Νηπτικὴ Παράδοση ὡς θεμέλιο τῆς Ρωμηοσύνης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καί Μόσχας διά τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ.  Bialystok τῆς Πολωνίας.

➢ Ἐμπόριον ὀστῶν. Διὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀκούσει τίποτε περὶ γενοκτονίας. Ἐπιμέλεια κειμένου: κ. Φώτιος Μιχαήλ.

➢ Διατί ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν θὰ πρέπη νὰ συγκληθῆ. Τοῦ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκη, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς.

➢ Χρειαζόμεθα «Πρῶτον»; Σχόλια εἰς εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Περγάμου.

➢ «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!».

➢ Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι;

➢ Μὲ ἀφορμὴν τὰς προσφάτους ἀνακοινώσεις τῆς NASA διὰ τυχὸν ὕπαρξιν ζωῆς εἰς τὸν Ἄρην. Γράφει ὁ κ. Μιχαὴλ Κ. Σκορδιαλός, θεολόγος.

➢ Διά ἕνα γόνιμον προβληματισμόν τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων» Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

➢ Ἰσχυραὶ ἀντιδράσεις καὶ διαμαρτυρίαι ἀνὰ τὸ πανελλήνιον διὰ τὸ Σύμφωνον Συμβιώσεως.

➢ Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις εἰς τὸ Παρίσι καὶ ἡ συμπαράστασις τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης