Χριστούγεννα  2018

           

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

 Καθώς προσκυνοῦμε ἐνώπιον τοῦ θεοδέγμονος σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ τό ὑπέρτατο μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀναλογιζόμαστε πόσο συναισθανόμαστε τά γεγονότα καί ἄν ἀνταποκρινόμαστε καί ἐμεῖς κατά τό δυνατόν.

Σ’ ἕνα ἐνθουσιῶδες πευματικό σκίρτημα ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας μᾶς λέει: «Τέτοιο εἶναι τό μέγεθος τῆς θείας Οἰκονομίας πού τελεσιουργήθηκε γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ὁ Θεός δέν μᾶς μετέδωσε ἁπλῶς ἕνα δώρημά Του ἀλλά ἐναπέθεσε σ’ ἐμᾶς αὐτό τοῦτο τό πλήρωμα τῆς θεότητος, ὁλόκληρο δηλαδή τόν φυσικό του πλοῦτο»!

Αὐτά τά Χριστούγεννα ἄς ἐγκολπωθοῦμε τό μήνυμα αὐτό τῆς ἀφειδώλευτης προσφορᾶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός πάντας! Ἄς ἀρχίσουμε δίδουμε ἀπό ἁπλά ὑλικά πράγματα ἕως λόγους ἀγάπης καί παρηγορίας ἤ ἀκόμη ἀνώτερα πνευματικά ἀγαθά. Νά ποθήσουμε τήν προσφορά! Νά προσφερθοῦμε ὁλόκληροι, ὅπως μᾶς προσφέρθηκε ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός!

Αὐτός πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς μᾶς καλεῖ: «Γίνεσθε οἰκτίρμονες ὡς ὁ πατήρ ὑμῶν». Καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Τίποτε δέν μᾶς κάνει ἴσους μέ τό Θεό, ὅσον ἡ εὐεργεσία»!

Ὅμως ἡ προσφορά μας αὐτή θά εἶναι εὐάρεστη πρός τόν Θεό ἐφόσον ἡ καρδιά μας εἶναι δοσμένη σ’ Ἐκεῖνον. Τό γεγονός τῶν Χριστουγέννων τελεσιουργεῖται καί νοηματοδοτεῖται  ἐντός τῆς καρδίας τοῦ κάθε ἀνθρώπου προσωπικῶς. Ἄς ἀκούσουμε τό θεϊκό Του κάλεσμα, ἄς ἀνοίξουμε τίς θύρες τῶν καρδιῶν μας καί ἄς ἐναποθέσουμε στά πόδια Του ἐν μετανοίᾳ τίς ἁμαρτίες μας πού ζητᾶ νά μας συγχωρέσει. Τότε ἡ ψυχή μας θά καταστεῖ τόπος ἄξιος διά νά γεννηθεῖ ὁ Θεάνθρωπος Χριστός θεοποιώντας καί ἐμᾶς.

            Καλά, εὐλογημένα, παντοτινά Χριστούγεννα!

            Μετά τῆς ἀγάπης τοῦ δι’ ἡμᾶς νηπιάσαντος Θεοῦ,

            Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Παντοκράτορος

 

† Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοίPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης