Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 11.1.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΒΡΟΝΤΕΡΟΝ «ΟΧΙ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΝ. Αἱ Ἐκκλησίαι ἀπορρίπτουν τὰς ἀντικανονικότητας τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς». Δρᾶ μόνος καὶ αὐθαιρέτως! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης.

➢ «Ὁ δίγαμος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνη οὔτε νεωκόρος». Σαφῆ θέσιν λαμβάνει ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας περὶ τοῦ β´ γάμου τῶν κληρικῶν.

➢ Αἱ ψευδο-αὐτοκεφαλίαι καὶ αἱ συμφωνίαι ἐργαλεῖα ὁλοκληρωτισμοῦ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Οἱ «ΦΙΛΟΙ» καὶ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» τῆς Ἑλλάδος. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

➢ Τί πρέπει νὰ πράξη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Σύγχυσιν προεκάλεσαν αἱ ἀντιφατικαὶ προβολαὶ εἰς τὸ διαδίκτυον διὰ τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Ἰσοπέδωσις τῆς Ἐκκλησίας» ὁ β΄ γάμος τῶν κληρικῶν.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τὸ οὐκρανικὸν ζήτημα καὶ ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς νέας καὶ «τρίτης» Ρώμης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.

➢ «Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με;». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Νὰ παύσουν Ἱ. Μοναὶ νὰ ἐνισχύουν οἰκονομικῶς τὸν οἰκουμενιστὴν Κων/λεως. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ «Κρατεῖτε τὴν πίστιν στερεάν» Ὅσιος Φ. Ζερβάκος. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Σταμάτης, Καθ. Παν/μίου, Michigan Η.Π.Α.

➢ «Θὰ προτιμοῦσα νὰ μείνω μὲ τὸν Χριστὸ παρὰ μὲ τὴν ἀλήθεια». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς.

➢ Ἀνάγκη δογματικοῦ κηρύγματος. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Χατζητριαντάφυλλος.

➢ Λόγος περί μετανοίας. Κυριακή μετά τά Φῶτα.Τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἐπισκόπου Καυκάσου καί Εὐξείνου Πόντου.

➢ «Ἡ ἀποδοχὴ εἰς κοινωνίαν... ὑπονομεύει τὴν κανονικὴν διαδοχὴν τῶν χειροτονιῶν».

➢ Ἀνταπόκρισις ἀπὸ Κίεβον.

➢ Ὁ Χίου ἀπαντᾶ εἰς τὸν Ἐρντογάν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης