Pranic Healing. Μεταφράζεται: Πρανική θεραπεία


PRANIC HEALING. ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ: ΠΡΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Πολλοί ἦταν οἱ συνέλληνες πού γέλασαν μέ τήν καρδιά τους μέ τό σχετικό βίντεο, πού κυκλοφόρησε τόν Νοέμβριο 2017 στό διαδίκτυο καί πού δείχνει τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ Λυδία Κονιόρδου νά ἐξηγεῖ καί νά ἐφαρμόζει βιντεοσκοπούμενη τήν τεχνική τοῦ Πράνικ Χίλινγκ (Pranic Healing)[i]. Βέβαια, τό ἀτόπημα αὐτό τῆς κ. Κονιόρδου, μίας κατά τά ἄλλα γνωστῆς ἠθοποιοῦ, δέν εἶναι οὔτε τό πρῶτο οὔτε τό τελευταῖο, καθώς καί συνόδευσε τήν Καμίλα (τοῦ Κάρολου) στή Μονή Καισαριανής κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ πριγκιπικοῦ ζεύγους τῆς Ἀγγλίας, ὅπου ἡ «δούκισσα τῆς Κορνουάλης», διάβασε σέ μαθητές τῆς σχολῆς Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Χάρι Πότερ καί ἡ φιλοσοφική λίθος»[ii] στά ἀγγλικά καί ἡ Λυδία Κονιόρδου τό ξαναδιάβασε στά ἑλληνικά. Καί γιά νά ὁλοκληρώσουν τό χάπενινκ, οἱ μαθητές θεατροποίησαν τήν ἀντίστοιχη σκηνή. Δηλαδή, τά παιδιά τῆς σχολῆς Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου ἀνέβασαν θεατρικό μέ θέμα τόν Χάρι Πότερ!

Ἄλλα καί μετά τήν τοποθέτησή της, ὡς Προέδρου τοῦ Διοι­κη­τικοῦ Συμβουλίου τοῦ «Κέντρου Πολιτισμοῦ Ἱδρύματος Σταῦ­ρος Νιᾶρχος» (ΚΠΙΣΝ) -μετά τόν ἀνασχηματισμό τῆς τότε Κυβέρνησης-, ἀναρωτιόμαστε ἄν ἡ ἐκεῖ παρουσία της σχετίζεται καί μέ τήν εὐνοϊκή μεταχείριση πρός φορεῖς, πού ἔχουν κοινό νεοεποχίτικο «πνευματικό» προσανατολισμό μέ τήν ἴδια.

Ὅμως τό ἄρθρο μας δέν εἶναι ἀφιερωμένο στήν συμπαθῆ, ἀλλά «πνευματικά» παραπαίουσα ἠθοποιό, ἀλλά στό Πράνικ Χίλινγκ καθ' ἑαυτό. Τί εἶναι λοιπόν τό Πράνικ Χίλινγκ; Κατά τούς νεοεποχίτες ὀπαδούς, εἶναι ἕνα σύστημα ἐνεργειακῆς «θεραπείας», πού μπορεῖ δῆθεν νά θεραπεύσει ἀσθένειες στό σῶμα μέ τό χειρισμό τοῦ ἐνεργειακοῦ πεδίου τοῦ «ἀσθενοῦς», ὅπως δηλώνεται κι ἀπό τόν ἱστότοπο «Organic Life»[iii] (Ὀργανική Ζωή), ἕναν ἀπό τούς πολλούς νεοεποχίτικους διαδικτυακούς τόπους, πού αὐτοπροβάλλεται ὡς «ὁδηγός ἀγορᾶς ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν» μεταξύ πολλῶν ἄλλων.

Καί συνεχίζει τό διαφημιστικό γιά τo Πράνικ Χίλινγκ κείμενο: Βασίζεται στή θεμελιώδη ἀρχή ὅτι τό σῶμα εἶναι μία «αὐτο­θε­ρα­πευόμενη» ὀντότητα πού ἔχει τήν δυνατότητα νά αὐτοθερα­πευθεῖ, γεγονός πού ἐπιταχύνεται μέ τήν αὔξηση τῆς ζωτικῆς ἐνέργειας στό σημεῖο πού ὑπάρχει τό πρόβλημα.

Καί ὁλοκληρώνει τo κείμενο μέ τήν προτροπή: «Παρακολου­θῆ­στε στό video πού ἀκολουθεῖ, τήν ὑπουργό πολιτι­σμοῦ Λυδία Κονιόρδου νά ἐφαρμόζει τήν τεχνική τοῦ Πράνικ Χίλινγκ, ἐνῶ παράλληλα ἐξηγεῖ πῶς ἀκριβῶς δρᾶ ἡ συγκεκριμένη ἐνεργειακή θεραπεία».

Ὅμως, τό ἀναφερόμενο βίντεο ἀπουσιάζει ἐνῶ διατυπώνεται ὁ ἰσχυρισμός ὅτι «Τό βίντεο αὐτό δέν εἶναι πλέον διαθέσιμο λόγω ἀξίωσης πού ἀφορᾶ πνευματικά δικαιώματα ἀπό τόν χρήστη Rama Pranic Healing & Arhatic Yoga», ἀλλά εἶναι πρόδηλο ὅτι ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἀπό ὅλους τούς ἀποκρυφιστικούς ἰστοχώρους μετά τό κράξιμο προφανῶς τῆς κ. Ὑπουργοῦ ἀπό τό μή νεοεποχίτικο Πανελλήνιο.

Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουμε στό θέμα μας καθώς δέν λέμε νά ξεκολλήσουμε ἀπό τήν κ. Ὑπουργό πού «θεράπευε» πετώντας «τήν κακή ἐνέργεια στό πάτωμα»...

Κατά τά ἄλλα, τό Πράνικ Χίλινγκ ἤ «Πρανική Θεραπεία» εἶναι μία ψευδοεπιστημονική ἐναλλακτική πρακτική, πού ἰσχυρί­ζο­νται ὅτι χρησιμοποιεῖ τήν πράνα (prana), τήν «ἐνέργεια ζω­ῆς», γιά νά θεραπεύσει δῆθεν τό σῶμα. Πράνα εἶναι ἡ σανσκριτική λέξη γιά τήν ὑποτιθέμενη «ζωτική ἐνέργεια», πού κατ' ἄλλους ὀνομάζεται Κί (qi) κ.λπ.[iv] Κατά τήν ἐφαρμογή χρη­σι­μο­ποι­οῦνται ἐπίσης τά «τσάκρα» καί οἱ «μεσημβρινοί» τοῦ βε­λο­νι­σμοῦ[v].

Ἱδρυτής τῆς «μεθόδου» ὑπῆρξε ὁ ἀπό τίς Φιλιππίνες καταγόμενος, «Δάσκαλος» Τσόα Κόκ Σούι (Master Choa Kok Sui, 1952-2007) ἤ καί «Μέγας Δάσκαλος» Τσόα Κόκ Σούι (Grand Master Choa Kok Sui), ὁ ὁποῖος πέθανε μόλις 55 ἐτῶν ἀπό διαβήτη· προφανῶς ἡ «θεραπευτική» μέθοδος πού εἰσήγαγε δέν λειτούργησε γιά τόν ἴδιο. Ἐξ αὐτοῦ τό Πράνικ Χίλινγκ ὀνομά­ζεται καί MCKS ἤ GMCK[vi].

Στή χώρα μας ἕνας ἀπό τούς φορεῖς πού δραστηριοποιοῦνται ἔντονα εἶναι τό Pranic Healing Light - MCKS Center Greece (Πρανικό Θεραπευτικό Φῶς - Κέντρο MCKS Ἑλλάδος), πού στεγάζεται στή Ἀθήνα, στή Λεωφόρο Γαλατσίου[vii]. Στή μία ἐκ τῶν ἱστοσελίδων του μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι: «Τό Πρανικό Θεραπευτικό Φῶς (Κέντρο Διδασκαλίας & Ἐφαρμογῆς τοῦ Pranic Healing® & τῆς Arhatic Yoga® τοῦ Master Choa Kok Sui), εἶναι ἐπίσημο licen­cee [πού ἔχει τήν ἄδεια] τοῦ ἐπίσημου παγκόσμι­ου Ὀργανι­σμοῦ τοῦ Pranic Healing, τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐσωτερι­κῶν Σπουδῶν (Insti­tute for Inner Studies, Inc.) μέ ἕδρα τήν Μανίλα, Φιλιππίνες καί εἶναι τό μοναδικό κέντρο τῆς Ἑλλάδας πού ἔχει ἐπισκεφτεῖ σέ ἐ­πίσημο event του ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐσωτερικῶν Σπου­δῶν τῆς Μανίλα, Κριστίν Τσοτσούϊ (Christine Choachui), κόρη τοῦ MCKS»[viii].

Τή δήλωση συμπληρώνει ἄλλη ἱστοσελίδα τῆς Ὀργάνωσης στό Facebook[ix]: «Ἡ Arhatic Yoga (ἀρχάτικ γιόγκα) εἶναι μία σύνθεση ἀ­πό 7 διαφορετικές τεχνικές Yoga, πού σχεδιάστηκε ἀπό τόν Δάσκα­λό μας, Grand Master Choa Kok Sui (GMCKS ἤ MCKS) πού συ­ντελοῦν στήν πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ ἀσκούμενου. Η arhatic yo­ga δέν ἔχει νά κάνει μέ θρησκεία, ἄν καί βοηθάει τόν ἀσκούμε­νο νά ἐνισχύσει καί νά ἐνδυναμώσει τήν σύνδεσή του μέ τά πιστεύω του».

Εἶναι σημαντικό ὅτι δηλώνουν πώς ἡ «arhatic yoga δέν ἔχει νά κάνει μέ θρησκεία» κάτι πού δέν θά ἦταν ἀναγκαῖο νά δηλωθεῖ ἄν ἡ ἐκπαίδευση πού παρεῖχαν ἦταν π.χ. παραδοσιακός χορός ἤ κλασική ἐνόργανη γυμναστική ἤ ἄν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκ­κλη­σίας δέν εἶχε δηλώσει στίς 16 Ἰουνίου 2015 ὅτι «ἡ Γιόγκα τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας καί δέν ἔχει καμία θέση στή ζωή τῶν Χριστια­νῶν»[x].

Εἶναι ἐπίσης σημαντικό ὅτι τό «Κέντρο Διδασκαλίας Pranic He­a­ling & Arhatic Yoga», ἀπηύθυνε πρό καιροῦ δημόσιο κάλεσμα σέ «ἐθελοντές», γιά νά συμμετάσχουν σέ «θεραπεῖες» γιά σοβαρές ἀσθένειες ὅπως: καρκίνος, κατάθλιψη, νοητική ὑστέρηση κ.λπ., γιά νά λάβουν «πιστοποίηση» οἱ θεραπευτές πού ἐκπαιδεύ­ο­νται ἐκεῖ. Οἱ «θεραπεῖες» θά γίνονταν μέ τή μέθοδο τοῦ Pranic He­a­ling[xi]…

Ἐκπρόσωπος τοῦ φορέα αὐτοῦ παρουσιάζεται ἡ Ἄντα Ἀλε­ξάν­δρα Μανωλᾶ[xii], ἡ ὁποία μεταξύ ἄλλων δηλώνει[xiii]: Πιστοποι­ημένη Ψυχοθεραπεύτρια τοῦ Pranic Healing ..., Pranic Face Lifting, Body Sculpting & Weight Loss, Cellular Healing.

Ἡ ἐν λόγῳ «θεραπεύτρια», δηλαδή, χρησιμοποιεῖ τήν «μέθοδο» ἀκόμη καί γιά λίφτινκ προσώπου, γλυπτική σώματος[xiv] καί χάσιμο βάρους, καθώς καί γιά «κυτταρική θεραπεία».

Ἀκόμη, δηλώνει ὡς: «Ἡ μοναδική Pranic Healing Θεραπεύτρια στήν Ἑλλάδα πού τό 2015 εἶχε κατακτήσει τό 2ο & 3ο ἐπίπεδο πιστοποίησης ἱκανοτήτων στήν θεραπεία μέ τό Pranic Healing. Πιστο­ποιημένη Ἐκ­παιδεύτρια τοῦ ... Super Brain Yoga, Pranic Healing Βασικό Ἐπίπεδο, Pranic Healing Προχωρημένου Ἐπιπέδου, Pranic Ψυχοθεραπεία, Pranic Κρυσταλλοθεραπεία, Arhatic Yogi Ἐπίπεδο 4.1.

Ἐπίσης δηλώνει: Ἐπίσημη Ἐκπαιδεύτρια τοῦ Προγράμματος Πι­στοποίησης Pranic Healing τοῦ Master Choa Kok Sui γιά τήν Ἑλλάδα ..., Μεταφράστρια, ἐπιμελήτρια καί παραγωγός ἑλληνικῶν ἐκδό­σε­ων τοῦ IISI (βιβλία, CD & posters τοῦ Ma­ster Choa Kok Sui), Δημιουργός τῆς Πρώτης Ἐπαγγελματι­κῆς Σχολῆς Διδασκαλίας καί Ἐφαρμογῆς Pranic Healing & Arhatic Yoga στήν Ἑλλάδα...

Ἡ Ἄντα Ἀλεξάνδρα Μανωλᾶ κατά δήλωσή της[xv] ξεκίνησε τό ταξίδι της στόν χῶρο τῆς ἐνέργειας καί τῆς ὁλιστικῆς προσέγγισης στήν θεραπεία ἀπό τήν ἐφηβεία της διαβάζοντας πολλά βιβλία ἐ­σω­τερισμοῦ, μαθαίνοντας διάφορες θεραπευτικές τεχνικές ὅπως ρέϊκι, healing chi kung, healing tao κ.ἄ., καί ἀναπτύσσοντας πολλές ἐσωτερικές ψυχικές ἱκανότητες ὅπως psychic telepathy [ψυ­χική τηλεπάθεια], psychic clairvoyance [ψυχική διόραση], pen­dulum dowsing [ἔρευνα δι' ἐκκρεμοῦς], psychic fields opening [ἄ­νοιγμα ψυχικῶν πεδίων], scrying [πρόγνωση], κ.λπ. Στά πλαί­σια τῆς ἀναζήτησής της καί προσπαθώντας νά βρεῖ ἀπαντή­σεις στίς ἐσω­τε­ρικές της ἀνησυχίες, τόν Φεβρουάριο τοῦ 2007 ἦρ­θε σέ ἐπαφή μέ τό Pranic Healing, μία συνάντηση πού ἀποδείχτηκε καταλυτική γιά τήν πορεία της ὡς ἄνθρωπος καί ὡς θεραπεύτρια.

Δηλαδή, μία ἀκόμη δυστυχής περίπτωση παιδιοῦ / ἐφήβου πού ἀπό τά πρῶτα χρόνια του δέ γνώρισε τήν γλυκύτητα τῆς ζωῆς κοντά στόν Κύριο καί στήν Ἐκκλησία Του καί σήμερα γεμάτη «προσόντα» κι «ἐπιτεύγματα» ὑπερδραστηριοποιεῖται σ΄ αὐτό πού ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ὀνόμαζε Ὑπερα­γο­ρά «Θρησκεία»[xvi].

Ὁλοκληρώνοντας τόν σχολιασμό θά θέλαμε νά ὑ­πο­γραμ­μί­σου­με ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως κανενός ἐκ τῶν ἐδῶ ἀναφερω­μέ­νων. Θά θέλαμε ὅμως νά προστατεύσουμε τό κοινό ἀπό τό ψυχοφθόρο δηλητήριο, δηλώνοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν βοηθᾶ­ται νά θεραπευθεῖ μέ τίς πρακτικές τοῦ ἀ­πο­κρυ­φι­σμοῦ καί τοῦ ­λι­σμοῦ. Βοηθᾶται, θεραπεύεται καί σώζεται μό­­νο μέσα στή μία ποίμνη, τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, στήν Ἐκκλη­σία.

Ορθόδοξος Τύπος

[i]https://www.youtube.com/watch?v=X_b13-DZhc8&ab_channel=FactChecker

[ii] https://archive.is/VUbqF

[iii] https://archive.is/uOJxT

[iv] Βλ. καί σχετικό ἄρθρο μας: «Αἰθέρας, Πράνα, Τσί καί... τό κακό συναπάντημα», Ὀρθόδο­ξος Τύπος, 8/11/2019.

[v] https://rationalwiki.org/wiki/Pranic_healing

[vi] Ἀπό τά ἀρχικά τοῦ ὀνόματος τοῦ ἰδρυτοῦ: Master Choa Kok Sui ή Grand Master Choa Kok Sui.

[vii] https://www.facebook.com/PranicHealingLight/

[viii] https://www.pranichealinglight.gr/center/

[ix] https://www.facebook.com/pg/PranicHealingLight/about/

[x] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/repository/dt_yoga_16062015.pdf

[xi] https://www.ellinikahoaxes.gr/2018/02/28/pranic-healing-2/

[xii] https://www.facebook.com/Ada.Manola

[xiii] https://www.pranichealinglight.gr/center/phlon/ada/

[xiv] Στόχος στή γλυπτική σώματος, εἶναι ἡ βελτίωση τοῦ σχήματος καί ἡ ἐπίτευξη συμμετρίας στίς διάφορες περιοχῶν τοῦ σώματος.

[xv] https://www.pranichealinglight.gr/center/phlon/ada/

[xvi]http://www.ecclesia.gr/greek/press/efimerios/material_1/1988/efimerios_1988_9.pdf σσ. 171-172.
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 24/1/2022 5:25:10 πμ