ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ "ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ" ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ "ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ"
 

Ἐν Κυθήροις τῇ 18ῃ Ἰουνίου 2015
Ἀριθ. Πρωτ.: 445
Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας
 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί, 

Εὐσεβάστως προάγομαι, ἐν ὄψει τῆς ψηφίσεως ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τοῦ προωθουμένου σχεδίου νόμου ἐπεκτάσεως τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης» καί εἰς τά «ὁμόφυλα ζευγάρια», νά ὑποβάλω θερμόν αἴτημα ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό ζήτημα αὐτό ἀναμφιβόλως εἶναι φλέγον καί κατεπεῖγον καί θά κλονίσῃ συθέμελα τήν κοινωνίαν μας. Ἠθική καί πνευματική ἐκτροπή καί ἐκτροχιασμός ἄνευ προηγουμένου. Παραθεώρησις καί διαστροφή τῶν χριστιανικῶν ἠθῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν καί κανόνων ὄχι μόνον τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, ἀλλά καί τῆς θύραθεν τοιαύτης. Διαστρέβλωσις τῆς φυσιολογίας καί ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἐκχυδαϊσμός τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Παραπομπή εἰς τήν βιβλικήν ἐποχήν τῆς κτίσεως τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομμόρας καί τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Νῶε.
 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Ἅγιοι Συνοδικοί,
«Οἱ καιροί οὐ μενετοί». Ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ Χριστώνυμος Ὀρθόδοξος Λαός ἐπιζητεῖ καί ἀναμένει τήν ὡς οἷόν τε τάχιστα σύγκλησιν τοῦ Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος διά τήν ἐπί τοῦ ἐξόχως νευραλγικοῦ ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως καί κατεπείγοντος θέματος τούτου Ἁγιογραφικήν καί Ἁγιοπατερικήν τοποθέτησιν Αὐτῆς.
 

Κρίνεται ἀπαραίτητος ἡ ἔκτακτος καί ἄμεσος σύγκλησις τῆς Ι.Σ.Ι. διά τήν ἠθικήν καί πνευματικήν στήριξιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μία σύσσωμος καί ὁμόφωνος Ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας μας θά ἀναχαιτίσῃ τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων διά τήν ψήφισιν τοῦ ἔξωθεν εἰσαχθέντος καί ἐπιβαλλομένου ὀλεθρίου ἐθνοκτόνου νομοσχεδίου ἐπεκτάσεως τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης» καί εἰς τά «ὁμόφυλα ζευγάρια».
 

Καί ἐν ᾗ περιπτώσει κωφεύσει ἤ ἀδρανήσει ἡ πλειονοψηφία τῶν Βουλευτῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί χωρήσει εἰς τήν ὑπερψήφισιν αὐτοῦ, καί τότε ἡ ποιμαντική μας ἀγωνία καί ἐπαγρύπνησις δέν θά πέσουν εἰς τό κενόν, ἀφοῦ ὁλόκληρον τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα θά πανηγυρίσῃ τήν ἐκ ποιμαντικοῦ καθήκοντος ἐπιβεβλημένην θεοφιλῆ καί εὐπαρρησίαστον στάσιν καί πρωτοβουλίαν ἡμῶν.
 

Πιστεύω ὅτι παρόμοιον πόθον καί προβληματισμόν θά ἔχουν ἅπαντες οἱ Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί καί ὅλοι προθύμως θ' ἀνταποκριθῶμεν εἰς τήν προτεινομένην Σύναξιν. Συντάσσομαι ἐκθύμως μέ τήν πρός τοῦτο (τήν ἄμεσον καί ἔγκαιρον σύγκλησιν τῆς Ι.Σ.Ι. ἐπιχειρηματολογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου, διατυπωθεῖσαν διά τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 290/2015/15-6-2015 ἐγγράφου αὐτοῦ).
Ἐπί δέ τούτοις, ὑποσημειούμενος μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ, διατελῶ,
 

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 

 

Κοινοποίησις : εἰς ἅπαντα τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης