Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ὀρθόδοξοι Μητροπολῖται φέρουν εἰς τά μέτρα τοῦ Προτεσταντισμοῦ τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν. Ἤδη ὑπεγράφη ἀπαράδεκτον κείμενον ὑπό Ἑλληνορθοδόξου Μητροπολίτου εἰς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν.

Τό ἔγκλημα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἐναντίον τοῦ κατηχητικοῦ ΜτΘ. Ἀρνεῖται τήν διδασκαλίαν τῆς πίστεως εἰς τούς μαθητάς.

«Σκληρά γλῶσσα» ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας διά τήν κατάστασιν εἰς τήν Ἑλλάδα.

Ἡ ἔλευσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Β. Ἑλλάδα καί τό χρέος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ λαοῦ.

Τραγικότης… ἐν Χριστῷ ἐλπίδες…. Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Τό σύμπαν ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.Ὑπὸ τοῦ κ. Ἰωάννη Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Σεβ. Σύρου: Ἐθνικῶς ἐπιβεβλημένη ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος διά τάς τρεχούσας πολιτικάς ἐξελίξεις.Τονίζει τήν ἀνάγκην ἐθνικῆς ἑνότητος.

Ὄχι εἰς τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων κατὰ τὰς Κυριακάς, ἀπεφάσισεν τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιον Λαμίας.

Ψευδὲς καὶ συκοφαντικὸν τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» ὅτι ὁ Σεβ. Ναυπάκτου κατεχράσθη μεγάλην δωρεάν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης