Κυκλοφορεῖ
τό φύλλον τῆς 7.9.12
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 7ης Σεπτεμβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

◇ Καταρρίπτεται ὁ μῦθος Σεβ. Μητροπολιτῶν ὅτι οἱ μαθηταὶ δὲν κατανοοῦν τὴν γλῶσσαν τῆς Ἐκκλησίας. Συμφώνως πρὸς ἐρεύνας καὶ ἰδίως τῆς διεξαχθείσης μὲ ἐντολὴν τοῦ Σεβ. Ἠλείας κ. Γερμανοῦ.

◇ Φῶς εἰς τὸ σκότος τοῦ Βατικανοῦ.Ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως.

◇ Σταυρώνουν καὶ διώκουν χριστιανοὺς οἱ μουσουλμάνοι πρὸς δόξαν τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων.

◇ Οἱ πολιτικοί ἄρχοντες καί ὁ Σεβασμιώτατος Διδυμοτείχου σβήνουν τό ἔργον τῆς διδασκαλίσσης Χαρᾶς Νικοπούλου εἰς τό Μ. Δέρειον.

◇ Ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ζητεῖ ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον νά ὑπερασπισθῆ τήν μισθοδοσίαν τοῦ κλήρου.

◇ Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Μία φωτεινὴ ἱστορικὴ μορφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ τὴν συμπλήρωσιν δύο ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐκδημίαν του. Τοῦ κ. Βασιλείου Ν. Θεοτοκάτου.

◇ Ὁ Σεβ. Νικοπόλεως Μελέτιος. Μία σπάνια ἐκκλησιαστικὴ μορφή. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

◇ Πολλοί ἀντιαιρετικοί καί φιλο-παραδοσιακοί Ἱεράρχαι συμμετέχουν είς τήν νέαν Ἱ. Σύνοδον.

◇ Ἀποστομωτική ἀπάντησις τοῦ λαοῦ εἰς τούς πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας ἡ κάθοδός του εἰς Ἱ. Πανηγύρεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

◇ Σκανδαλώδης προνομιακή μεταχείρισις τῶν μουσουλμάνων μαθητῶν διά τήν εἰσαγωγήν εἰς τήν τριτοβάθμιον ἐκπαίδευσιν.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης