Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Κομπάρσοι τῶν Προτεσταντῶν τῆς Γερμανίας οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Συμβούλιον «Ἐκκλησιῶν». Ἀποκαλύπτει ὁ κ. Γ. Παπαθανασόπουλος, στενός συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου.

Διατί δέν ἤνοιξαν τόν φάκελλον τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου.

Ἐπιβάλλεται ἐπιτακτικῶς ἡ ἐφαρμογή «Πόθεν ἔσχες» διά ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς, διά νά σταματήση ἡ λασπολογία ἐναντίον των.

Ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος;

Ἡ Ἁγία Παρασκευή. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Μανώλη.

Τό πρακτορεῖον εἰδήσεων Ρώϋτερς ἐλογόκρινε συν¬έντευξιν τοῦ Σεβ. Πειραι¬ῶς διά τό τέμενος.

Τεράστιαι αἱ εὐθῦναι τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Βενιζέλου, ἐάν ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης κάνη πρᾶξιν τήν ἀπειλήν του.

Ἀνατροπαί εἰς τήν φορολογίαν εἰσοδήματος τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων.

Νέαι μεθοδευμέναι κινήσεις ἐναντίον τῆς παλαιᾶς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Νέον βαρύ «κατηγορῶ» ἐναντίον τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου ἀπό τόν ἐπιχειρηματίαν κ. Κων. Λούλην.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης