Ὁ ἀ-δογματισμός : «Μασονία χωρίς ποδιές»
(Jacques Mitterrand)
 

«Γιά ἕνα Μασόνο, κάποιος πού ἀμφισβητεῖ τό δόγμα, εἶναι Μασόνος χωρίς ποδιά». Μέ αὐτά τά λόγια, ὁ Ζάκ Μιττεράν (1908-1991), Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Γαλλίας  [1], σχολίασε εὐμενῶς μεταξύ ἄλλων ὅλη τήν ἀνανεωτική κίνηση ἐντός τῆς παπικῆς ἐκκλησίας, πού προέκυψε ἀπό τήν Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο (1962-1965) καί καθοδηγήθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν ἡγεσία τοῦ Βατικανοῦ [2] .  

Καθώς στίς μέρες μας ἡ διανομή πληροφοριῶν καί ἡ ἀρχειοθέτηση κάθε εἴδους γνώσεως ἔχει διευκολυνθεῖ πάρα πολύ ἀπό τήν πρόοδο τῆς πληροφορικῆς (μέ ὅλες βεβαίως τίς λοιπές, θετικές καί κυρίως ἀρνητικές της παραμέτρους), ἡ μυστική δράση τῆς Μασονίας στό παγκόσμιο σκηνικό τῶν τελευταίων τριῶν αἰώνων, ἀρχίζει νά γίνεται ἀντικείμενο ἱστορικῆς μελέτης, ἰδίως ἐκ μέρους ὅσων Ὀρθοδόξων, Παπικῶν καί λίγων Προτεσταντῶν ἀνησυχοῦν γιά τήν ἀποδεδειγμένη ἀνάμειξη τῆς μυστικῆς αὐτῆς ἑωσφορικῆς θρησκείας στά χριστιανικά πράγματα. Ἡ πρόσφατη προσπάθεια τοῦ Τεκτονισμοῦ νά ἀναχθεῖ ἐπισήμως σέ πανευρωπαϊκό παράγοντα, ὑπογραμμίσθηκε ἀπό τήν ἐπίσημη συνάντηση  τοῦ κ. Michel Payen Προέδρου τῆς Γαλλικῆς τεκτονικῆς Ὁμοσπονδίας Le Droit Humain (πρόκειται περί μεικτοῦ, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, διεθνοῦς μασονικοῦ Τάγματος), μέ τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς José-Manuel Barroso, στίς 8 Ἀπριλίου τοῦ 2008, ὅπου ὁ κ. Μπαρόζο ἐπιβεβαίωσε τήν προσήλωσή του στό πνεῦμα τοῦ λαϊκισμοῦ («la¨cité») καί στήν ἀρχή τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Κράτους [3]. Παραλλήλως, δραστηριοποιεῖται καί ἡ σχετική μασονική ὁμάδα ἐργασίας COMALACE τοῦ Le Droit Humain γιά τήν συνεισφορά στήν οἰκοδόμηση τῆς Εὐρώπης. Ἡ COMALACE ἐνεργοποιεῖ 14 διαφορετικές μασονικές ἀδογματικές καί φιλελεύθερες δικαιοδοσίες (αὐτό σημαίνει COMALACE: Contribution des Obédiences maçonniques adogmatiques et libérales à la construction européenne) [4]. 

Ὅμως πολύ νωρίτερα, ἀκόμη καί στόν χῶρο τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ πιό ἐπιφανοῦς κάποτε ἐχθροῦ τῆς Μασονίας στόν δυτικό κόσμο, διαπιστώθηκε ὕφεση τῆς ἀντι-μασονικῆς δραστηριότητος καί διδασκαλίας, ἐνῷ πολύ χειρότερα, τό οἰκουμενιστικό «ἄνοιγμα» τοῦ Βατικανοῦ πρός τίς ἄλλες ὁμολογίες καί θρησκεῖες, στά κείμενα τῆς Β΄ Βατικανείου Συνόδου (ὅπως τό Nostra Aetate), καί ἡ ἀλλαγή στάσεως σέ θέματα χριστιανικῆς ἠθικῆς, προσείλκυσε τόν ἔπαινο τῶν Μασόνων.  Ἕνας ἄλλος ἐπιφανής Μασόνος, ὁ Βαρῶνος Yves Marsaudon τῶν Ἱπποτῶν τῆς Μάλτας, μέ στενές σχέσεις πρός τό Βατικανό, σχολιάζοντας τήν Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο στό σχετικό βιβλίο του «Ὁ Οἰκουμενισμός ὅπως τόν βλέπει ἕνας παραδοσιακός Μασόνος», γράφει: «Αὐτοί [οἱ Χριστιανοί] δέν πρέπει νά λησμονοῦν ὅτι ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στόν Θεό. Καί θά πρέπει νά ἀποδεχθοῦν ὅτι αὐτή ἡ θαρραλέα ἰδέα τῆς ἐλευθέρας σκέψεως, τήν ὁποία μποροῦμε πραγματικῶς νά ὀνομάσουμε ἐπανάσταση, ἐκχεόμενη ἀπό τίς μασονικές μας στοές, ἔχει θαυμαστῶς ἁπλωθεῖ πάνω ἀπό τόν τροῦλλο τοῦ Ἁγίου Πέτρου». Σέ ἄλλο σημεῖο διαπιστώνει: «Mποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ὁ νόμιμος υἱός τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ [...] Νά μή λέγεται ὅτι ἡ Μασονία εἶναι ἡ «ἀντι-Ἐκκλησία»· αὐτό εἶναι μόνο μία περιστασιακή θέση. Ἡ Μασονία βασικῶς προτίθεται νά γίνει μία «ὑπερ-Ἐκκλησία»: ἡ Ἐκκλησία πού τούς ἑνώνει ὅλους [...] Καθολικοί, Ὀρθόδοξοι, Προτεστάντες, Ἰσραηλῖτες, Μουσουλμᾶνοι, Ἰνδουϊστές, Βουδδιστές, ἐλευθέρως σκεπτόμενοι καί ἐλευθέρως πιστεύοντες, εἶναι γιά μᾶς μόνον τά μικρά μας ὀνόματα· τό οἰκογενειακό μας ὄνομα εἶναι Ἐλευθεροτεκτονισμός» [5].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 

[1] «Jacques Mitterrand (1908-1991)», WIKIPÉDIA, L’ encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mitterrand_%28franc-ma%C3%A7on%29 

[2]  Ἐμμέσως, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μαρσέλ Λεφέβρ (1905-1991), Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τούς ἐν συγχύσει Καθολικούς. Ὁ Γάλλος Ἀρχιεπίσκοπος Λεφέβρ, πρώην Ἀποστολικός Δελεγᾶτος στή Δυτική Ἀφρική καί ἀργότερα Γενικός Προϊστάμενος τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡγήθηκε τῆς ἀντιδράσεως κατά τῶν ἀλλαγῶν πού ἐπέφερε στόν Παπισμό ἡ Β΄Βατικάνειος Σύνοδος, στήν ὁποία ἄσκησε δριμεῖα κριτική, ἕως ὅτου ἀφορίσθηκε τό 1988. Βλ. τό κείμενο τοῦ Μ. Διδασκάλου Ζ. Μιττερράν στό ARCHBISHOP MARCEL LEFEBVRE, An Open Letter to Confused Catholics, The Society of St. Pius X (English translation), Herefordshire England, σελ. 95.

[3] «Μasonic Influence in the EU», The Brussells Journal (17 Ἀπριλίου 2008) http://www.brusselsjournal.com/node/3184  

[4] «Le Droit humain (France)», WIKIPÉDIA, L’ encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Droit_humain_%28France%29 «Dialogue au sein de la Commission européenne auprès du BEPA (Bureau des conseillers politiques de la CE). Groupe de travail du COMALACE (Contribution des Obédiences maçonniques adogmatiques et libérales à la construction européenne) rassemblant 14 obédiences différentes. Présence à l'AME (Alliance Maçonnique Européenne) pour faire entendre les valeurs et les principes maçonniques auprès du Parlement Européen».  

 

[5] YVES MARSAUDON, L’Œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition, ἐκδ. Vitiano, l'Horizon International, 1964, σελ. 119-121. «On peut dire que l’oecuménisme est le fils légitime de franc-maçonnerie (...) Ils [les chrétiens] ne devront pas oublier pour autant que tout chemin mène à Dieu (...) et se maintenir dans cette courageuse notion de la liberté de pensée, qui, on peut maintenant parler de révolution, partie de nos loges maçonniques, s’est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de saint Pierre  (...) Ne laissez pas dire que la Maçonnerie est l’anti-Église, ce n’est qu’une phrase de circonstance. Fondamentalement, la Franc-maçonnerie se veut une "Super-Église": l’Église qui les réunit toutes. (...) Catholiques, orthodoxes, protestants, musulmans, hindous, bouddhistes, libres penseurs, penseurs croyants, ce ne sont pour nous que des prénoms. Le nom de famille est : Franc-maçonnerie!»

Επιμέλεια κειμένου: Ιερά Μονή ΠαντοκράτοροςPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης