Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ


... "Να διακοπή ο Θεολογικός διάλογος μετά των Παπικών, να επανεκτιμηθή το επαίσχυντον «δια την Αδιαίρετον Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν κείμενο της Ραβέννας".


Πηγή: Εφαημερίδα Ορθόδοξος ΤύποςΤεύχος 1737

       Να επανεκτιμήση η Εκκλησία της Ελλάδος το επαίσχυντο κείμενο της Ραβέννας ως και την συμμετοχήν της εις το «συμπίλημα των αιρετικών παραφυάδων του Παγκοσμίου Συμβουλίου των λεγομένων «Εκκλησιών». Ζητεί να συζητηθή η αναβάθμισις της Ουνίας εις την τακτικήν σύγκλησιν της Ιεραρχίας με εισηγητήν τον Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. Ιερόθεον. Ολόκληρον το κείμενο της

       Ο «Ο.Τ.» απεκάλυψε προ εβδομάδων ότι ο Παπισμός αναβαθμίζει τον ρόλον της δαιμονικής Ουνίας εις τας Αθήνας και την Ελλάδα με την «χειροτονίαν» κατά την 24ην  Μαΐου του κ. Δημητρίου Σαλάχα, καθηγητού - Κανονολόγου του Παπισμού και μέλους της Μεικτής Επιτροπής δια τον Θεολογικόν Διάλογον, ως Εξάρχου Επισκόπου των εν Ελλάδι Ουνιτών. Η αποκάλυψις του «Ο.Τ.» συνεκλόνισε τον αντιοικουμενιστήν και αντιπαπικόν Μητροπολίτην Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

       Ο Μητροπολίτης, αφού διεσταύρωσε τας πληροφορίας του «Ο.Τ.», απέστειλε την παραμονήν της ενθρονίσεως του Ουνίτου Επισκόπου επιστολήν προς τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Ιερώνυμον και ζητεί όπως συζητηθή η αναβάθμισις της Ουνίας εις την τακτικήν Σύνοδον της Ιεραρχίας. Αποκαλεί τον Παπισμόν αιρετικήν παρασυναγωγήν. Ζητεί να διακοπή ο Θεολογικός διάλογος μετά των Παπικών, να επανεκτιμηθή το επαίσχυντον «δια την Αδιαίρετον Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν κείμενο της Ραβέννας». Επίσης ζητεί να επανεκτιμηθή η συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος εις το «συμπίλημα των αιρετικών παραφυάδων του Παγκοσμίου Συμβουλίου των λεγομένων «Εκκλησιών».

 

Η επιστολή
       Ολόκληρος η επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου έχει ως ακολούθως:

 

«Ελληνική Δημοκρατία
Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς
Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 30 Πειραιεύς
Τηλ. Κέντρο 210-45.14.833
Fax 210-45.18.476

 

Εν Πειραιεί τη 23η Μαΐου 2008

 

       Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίω κ. Ιερωνύμω και τη Αγία και Ιερά Συνόδω εις Αθήνας

 

   Μακαριώτατέ μοι Δέσποτα,

       Κατόπιν της πρότριτα γενομένης εκλογής νέου Επισκόπου των εν Ελλάδι Ουνιτών, δι' αποφάσεως του Πάπα της Ρώμης κ. Βενεδίκτου 16ου, επιβεβαιούται πέραν οιασδήποτε  αφελούς αμφιβολίας, ότι η αιρετική Παπική παρασυναγωγή, ως  απεκάλει αυτήν ο αείδιμος πνευματικός ημών πατήρ Αρχιεπίσκοπος κυρός Σεραφείμ, ουδ' όλως μετέβαλε την θηριώδη αυτής στάσιν έναντι της Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, εξ ης απεκόπη οδηγηθείσα εις μυρίας πτώσεις, διαστρεβλώνουσα υπαιτίως και μεθοδικώς και το δόγμα και το πολίτευμα και το ήθος της αδιαιρέτου Εκκλησίας.
      
Η ενθρόνισις δε, εν μέσαις Αθήναις την 24ην λήγοντος μηνός Μαΐου ε.ε. του κ. Δημητρίου Σαλάχα ως Επισκόπου των εν Ελλάδι ανυπάρκτων Ουνιτών, αποβάλλει το προσωπείον της δήθεν αγαπητικής σχέσεως και της θεωρίας των «αδελφών Εκκλησιών» και αποκαλύπτει το αληθές δυσειδέστατον πρόσωπον του Παπισμού, του πλήξαντος καιρίως την αλήθειαν της πίστεως και εμμένοντος σατανικώς εν τη αφορήτω αυτού κακία.
      
Όθεν ευλόγως φρονώ, ότι χρέος έχομεν, όπως επανεκτιμήσωμεν κατόπιν και του επαισχύντου δια την Αδιαίρετον Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν κειμένου της Ραβέννας, την περαιτέρω μετοχήν ημών, ως Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, ευθέως πλησσομένης υπό της κακοτρόπου Ρώμης, εν τω διεξαγομένω μετ' αυτής διαλόγω και εν ταυτώ όπως επανεκτιμήσωμεν την μετοχήν ημών εις το συμπίλημα των αιρετικών παραφυάδων του παγκοσμίου Συμβουλίου των λεγομένων «Εκκλησιών», ως και το λυσιτελές ή μη της μετοχής ημών εις τους λοιπούς μετά των ετεροδόξων διαλόγους, διότι φοβούμαι ότι το μόνον επιτυγχανόμενον είναι η παροχή δια της ημετέρας συμμετοχής άλλοθι εις τας ηγεσίας αυτών περί της δήθεν πνευματικής ισοτιμίας μετά της Θεοϊδρύτου Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.
      
Η εκλογή και η ενθρόνισις του νέου Ουνίτου Επισκόπου εν Αθήναις, θέτει έκαστον εξ ημών προ των ιστορικών ευθυνών αυτού και ταπεινώς φρονώ ότι επι τέλους ήλθεν η ώρα να αντιδράσωμεν εις τον επιχειρούμενον βιασμόν της αξιοπρεπείας της Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τον οποίον επιχειρεί ανερυθριάστως η εκπεσούσα Ρώμη. Θα ενθυμείσθε ασφαλώς την τραγικήν εκείνην εικόνα, την οποίαν επαρουσίασε η τηλοψία εκ της εξοδίου ακολουθίας του Πάπα Ρώμης Ιωάννου Παύλου Β', ότε εις θίασος ουνιτών αλλοεθνών έψαλλον εις την ελληνικήν γλώσσαν δια τους προφανείς λόγους της δήθεν οικουμενικότητας του Παπικού θρόνου επιμνημόσυνον δέησιν, παρουσία Αρχηγών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.
      
Δι' ο και πάνυ ευλαβώς εισηγούμαι, όπως δι' Αποφάσεως Ημών συμπεριληφθή το άκρως αυτό επίκαιρον θέμα εις τα προς συζήτησιν θέματα της ημερησίας διατάξεως της συκγληθησομένης τακτικής Συνόδου της Ιεραρχίας του προσεχούς Οκτωβρίου ε.ε. με ορισθησόμενον εισηγητήν τον βαθυνούστατον και ακραιφνέστατον θεολόγον και πολυγραφώτατον συγγραφέα και αγαπητόν εν Χριστώ αδελφόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεον, όστις σημειωτέον ουδεμίαν γνώσιν της ημετέρας προτάσεως κέκτηται.

   Επί δε τούτοις, υποβάλλων την αδιάπτωτον αφοσίωσίν μου Υμίν, διατελώ μετ' αδελφικής αγάπης και της προσηκούσης τιμής,

Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός

+Ο Πειραιώς Σεραφείμ».

 

 Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης