Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 24.5.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΛΗΣΤΗΣ. Νὰ στείλωμεν ἠχηρὸν μήνυμα ἀναδιαρθρώσεως ὁλοκλήρου τοῦ πολιτικοῦ φάσματος! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ Ποῖος «Αὐτοκράτωρ» στηρίζει τὴν Ὀρθοδοξίαν; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης.

➢ Μετὰ τὴν βαβυλώνιον αἰχμαλωσίαν θὰ ἀκολουθήση ἡ ἐπιστροφή; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης.

➢ Τό πρωτόκολλον ΙΟΤΑ καί οἱ δύο νέοι Ἀρχιεπίσκοποι. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.

➢ «κ. Τσίπρα, ἕκαστον ψεῦδος εἶναι καὶ μία ἀπάτη». Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Προδιαγεγραμμένον ναυάγιον Πατριάρχου - Ἀρχιεπισκόπου; Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ «Σύνοδος πάντοτε ἀποφασίζει τὴν ἀποκατάστασιν τῶν σχισματικῶν». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Συνάντησις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

➢ Οἱ τρεῖς Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν μας. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου.

➢ Ἰεροσολύμων: Εἴμεθα «ὁ ἐγγυητὴς τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας».

➢ Ὁ Νεκροφόρος καὶ ἡ περὶ Παιδείας μυθαλήθεια. Ἐκ τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.

➢ Οὔτε μὲ τὸ Φανάρι οὔτε μὲ τὴν Μόσχαν.

➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως παρέβη τὸν Ε΄ Κανόνα τῆς Συνόδου τῆς Σαρδικῆς. Τοῦ κ. Πέτρου Ἀντιοχείου.

➢ Ὁ Μακεδονικὸς ἀγὼν συνεχίζεται! Ἡ μαρτυρικὴ Κύπρος μᾶς δείχνει τὸν δρόμον! Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπ. Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ «Ἐδῶ καὶ τώρα ἀποδείξεις, κ. Πιουριφόι!».

➢ Ὁμιλία περὶ Προορισμοῦ. Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰω. δ΄ 5-42). Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη.

➢ Ἐρημωμένα χωριά. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Ἐκκλησία καὶ αὐτοδιοικητικαί ἐκλογαί». Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Ἀποστόλου, Θεολόγου- Φιλολόγου, τ. Δ/ντοῦ ΓΕΛ Ν. Ἐρυθραίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2260 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης