ΤΥΦΛΑ ΝΑ 'ΧΕΙ H LUCAS FILM

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Σέ προηγούμενο ἄρθρο μέ τίτλο: «Κείμενα Δομημένης Ἀσυ­ναρτησίας;» εἴχαμε ἀναφερθεῖ στούς «καλούς Ἑλλάνιους, Ἀν­δρο­μέδιους, Ὀλύμπιους», ἀνήκοντες στήν «Ὁμάδα Ἔψιλον» -τούς προερχόμενους ἀπό τόν ἀστερισμό τῆς Ἀνδρομέδας ἤ ἀπό τόν Σείριο- καί στούς «κακούς Ἑρπετό­μορ­φους, Ἑρπετο­ειδεῖς, Δρακονιανούς» -τούς προερχόμενους ἀπό τόν ἀστερισμό τοῦ Δράκοντος», χωρίς νά προβοῦμε σέ περαιτέρω ἀνάλυση.

Εἶναι φυσικό λοιπόν νά γεννηθοῦν σέ κάποιους ἀπό ἐμᾶς ἀπορίες ὡς πρός τό τί εἶναι ὅλα αὐτά... ὅποτε θεωροῦμε ὑποχρέωσή μας νά λύσουμε -κατά τό δυνατόν- ὅλο τό κουβάρι αὐτό δηλώνοντας ὅτι ὅσα θά περιγραφοῦν παρακάτω, ἄν καί δικαιώνουν ἀπολύτως τόν τίτλο μας, πού ἀναφέρεται στόν Τζόρζ Λούκας (George Lucas), δέν ἀποτελοῦν ἀποκύημα ἐπι­στη­μονικῆς φαντασίας, ἀλλά συνιστοῦν τήν «θρησκευτική» πίστη πολλῶν ἀρχαιοθρήσκων, ἀρχαιολατρῶν, νεοπαγανιστῶν.

Ἄν καί οἱ κατωτέρω «πληροφορίες» -ἰδιαίτερα ἀγαπητές καί ἀποδεκτές σέ χώρους συνωμοσιολόγων καί νεοεποχιτῶν- εὑρί­σκονται διάσπαρτες στό διαδίκτυο, προτιμήσαμε νά τίς ἀντλή­σουμε ἀπό κείμενα τῶν: Γεώργιου Καρδαμίτση καί Γεράσιμου Καλογεράκη, γνωστῶν γιά τήν ἐπίμονη παρουσία τους στούς κύκλους τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ Τεκτονισμοῦ.

Σέ κείμενα τῶν ἀνωτέρω, λοιπόν, «περιγράφεται» ἡ «ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας» μέ «στοιχεῖα» προερχόμενα ἀπό «πηγές» πρό πολλῶν δισεκατομμυρίων ἐτῶν, μέ πολλές λεπτομέρειες καί γλαφυρότητα[1].

Διαβάζομε λοιπόν, πώς: «Ἡ Ἑλληνική γλώσσα καί γραφή εἶναι ἡ Γλώσσα τοῦ Σείριου πού τήν ἔφερε τό 25.000 π.Χ. ὁ Ζεύς καί τά πληρώματα τῶν σκαφῶν του στή Γῆ. Εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ Ἡρα­κλῆ τοῦ γιοῦ τοῦ Δία καί τῆς Ἥρας» κι ὅτι: «Σύμφωνα μέ μήνυμα τῶν Ὀλυμπίων: Στό Σύμπαν "Ἀλκυών" (στό δικό μας σύμπαν) ἔχει μεταφερθεῖ ζωή ἀπό ἄλλο παλαιότερο σύμπαν πρίν πολλά δισεκατομμύρια ἔτη. Ὁ ἐποικισμός τῶν ἀστρικῶν συστημάτων τοῦ γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας, ἔγινε πρίν ἀπό 70 ἑκατομμύρια (γήινα) χρόνια ἀπό ἄλλον ἀρχαιότερο γαλαξία».

Διαβάζουμε ἀκόμη ὅτι: «Πρίν 50 ἑκατομμύρια χρόνια ὅταν ὁ πολιτισμός της ἔφθασε στό ὕψιστο σημεῖο ἀκμῆς του, κατ’ ἐντολή τοῦ "Ὅλου Φωτός" -πού συνιστᾶ τήν ἀνωτάτη ἀρχή δημιουργίας τῶν πάντων, τόν Θεό, τό θεῖον- συνεστήθη ἀπό τόν "Ἱερό Ἄρχοντα τοῦ Φωτός", Ζεύς-Δία, ἡ "Κραταιά Αὐτοκρα­τορία Ε τῆς Ἀνδρομέδας", ἡ ὁποία περιλαμβάνει 3.657 ἀστρικά συστήματα ἀπό τόν ὁμώνυμο Γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας».

Καί συνεχίζει τό κείμενο: «Στά ἀνώτερα στρώματα τῆς ζώνης τοῦ βιόφωτος τοῦ γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας ἐκκολά­πτονται μόρια ἀνωτέρων ὑπερβατικῶν ὀντοτήτων μέ ἰδιότητες ἀσύλ­ληπτες ἀπό τήν ἀνθρώπινη διάνοια. Αὐτές οἱ ὀντότητες εἶναι ἡ ἄρχουσα τάξη καί ὁρισμένοι ἀπ’ αὐτούς εἶναι κυβερνῆτες "Γαλαξιῶν καί Ἀστρικῶν Συστημάτων", ἐνῶ οἱ γήινοι τούς ὀνόμασαν "θεούς τοῦ Ὀλύμπου""Ὀλύμπιους". Στά κατώτερα στρώματα ἐκκολάπτονται οἱ γόνοι τῶν ὑλικῶν ὀντοτήτων πού προορίζονται γιά ἐποικισμό τῶν ἀστρικῶν συστημάτων -μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί οἱ "Ἑλλάνιοι Ἔψιλον"».

Ὅμως ὑπάρχει καί συνέχεια: «Ἡ τεχνολογία τῆς Αὐτοκρα­το­ρίας εἶναι ἀσύλληπτη καί σέ συνδυασμό μέ τήν ἐνεργειακή ὁλο­γραφία, προστατεύουν τά ἡλιακά συστήματα ὅταν ἀντιμετω­πί­ζουν προβλήματα ἀπό τούς ἀποστάτες, τίς σκοτεινές δυνάμεις.

»Οἱ Ἀνδρομέδιοι σάν ὀντότητες εἶναι πανομοιότυποι μέ τούς κατοίκους τῆς Γῆς, μέ ἀνάστημα 2,00 ἕως 2,20 μέτρα. Μποροῦν νά ἐνσαρκώνονται εὔκολα χωρίς προβλήματα, νά ὑλοποιοῦνται καί νά ἀπό-ὑλοποιοῦνται κατά βούληση. Ἀναπαράγονται βιολογικά, σέ κατάσταση συμπυκνώσεως, ὅπως οἱ γήινοι, ἐνῶ σέ περιπτώσεις ἐκτάκτων ἀναγκῶν ἀναπαράγονται μέ πνευματική διάθλαση καί σέ πεδία πυκνώσεων μποροῦν νά ἐπιταχύνουν τεχνολογικά τόν χρόνο κυήσεως».

Ἴσως ἐδῶ θά πρέπει νά ξαναθυμηθοῦμε -ὅσοι ἀπό ἐμᾶς ὡς νέοι παρακολουθούσαμε τίς ταινίες τοῦ Τζόρζ Λούκας, «Πόλεμος τῶν Ἄστρων»- τήν «Γαλαξιακή Αὐτοκρατορία», τούς Τζεντάϊ ἤ τόν κακό Ντάρθ Βέϊντερ... ἀλλά ἄς σοβαρευτοῦμε κι ἄς συνεχίσουμε.

«Συνεννοοῦνται τηλεπαθητικά καί γνωρίζονται μεταξύ τους. Ἐνεργοῦν σάν ἕνας ἄνθρωπος ὅταν ἀπαιτεῖται καί δροῦν ἐλεύθε­ρα σάν χωριστές μονάδες ὅταν τό ἐπιθυμοῦν. Χρησιμοποιοῦν τίς φωνητικές τους χορδές μόνον ὅταν ὑπάρχει λόγος νά μιλήσουν, εἰδάλλως προβάλλουν τίς σκέψεις τους καί τίς διαβάζουν οἱ ἄλ­λοι. Χρησιμοποιοῦν τή γραφή (ἑλληνική) μόνο γιά τήν διαφύλαξη ἀπορρήτων πληροφοριῶν καί γιά τήν καταχώρηση γεγονότων στά ἀρχεῖα τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου.

»Ἡ ἀπόχρωση τῆς ἐπιδερμίδας τους εἶναι σταρένια μεσογειακοῦ τύπου ἤ ἐρυθρωπή ὅπως τῶν Ἰνδιάνων τῆς Ἀμερικῆς ἤ λευκή μέ ξανθά μαλλιά ὑπερβόρειου-σκανδιναβικοῦ τύπου, ἀνάλογα μέ τό ἀστρικό σύστημα ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί τήν σύνθεση τοῦ κώδικα γενετικῆς.

»Οἱ Ἑλλάνιοι ἀκόλουθοι καί στρατεύματα τοῦ Διός πού ἀφίχθησαν στήν Γῆ μέ τήν 7η ἀποστολή τό 25.000 π.Χ. εἶχαν βιολογική διάρκεια ζωῆς 3.000 ἐτῶν»...

Ἔχουμε λοιπόν, ἕνα γλαφυρό σενάριο ἐπιστημονικῆς φαντασίας πού συνδυάζει τό διαστημικό στοιχεῖο -UFO, ΑΤΙΑ, ἐξω­γήινους πολιτισμούς- μέ τήν ἑλληνική μυθολογία -Δίας, δωδεκάθεο- μέ στοιχεῖα ἀνατολικῆς πνευματικότητας -μετενσάρ­κωση, μετεμψύχωση-· ἕνα σενάριο πού δυστυχῶς ἔχει γίνει πιστευτό κι ἀποδεκτό ἀπό πλῆθος «ἀλαφροΐσκιωτους» συμπα­τριῶτες μας πού ἔχουν ἕνα καί μοναδικό κοινό παρονομαστή: Μισοῦν -γιά προσωπικούς του λόγους ὁ καθένας- τήν Ἐκ­κλησία, ἀλλά κυρίως τά μέλη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου!

Ἀλλά, ἄς προσθέσουμε λίγα ἀκόμη στοιχεῖα ἄν δέν καταχρώμεθα τῆς ὑπομονῆς τῶν ἀναγνωστῶν μας.

«Συνολικά "Ἡ Κραταιά Αὐτοκρατορία τῆς Ἀνδρομέδας" δημιούργησε ἀποικίες σέ 20 ἀστρικά συστήματα, 13 Γαλαξιῶν, 9 Ἀστερισμῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τήν "Ἀνωτέρα Τάξη Συμμάχων" (ΑΤΣ) μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀστερισμό τῆς Λύρας, τῆς ὁποίας ἡ διοίκηση ὑπό τόν Φοῖβο Ἀπόλλωνα, ἑδρεύει στό ἀστρικό σύστημα τοῦ πλανήτη Βέγα τῆς Λύρας.

»Τά ἀστρικά αὐτά συστήματα ἔχουν πάνω ἀπό 2.500 ἀστέρια-ἥλιους καί 174 κατοικημένους πλανῆτες. Στήν ἐποχή τοῦ Κρόνου, τρεῖς πλανῆτες τοῦ Ὠρίωνα καί δυό του Σείριου β κατελήφθησαν ἀπό αἰφνιδιαστική ἐπίθεση "τῶν ἀποστατῶν" τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Δράκοντος, ἕνα γεγονός πού ὑποχρέωσε τήν ΑΤΣ νά βρίσκεται σέ συνεχῆ ἐμπόλεμη κατάσταση μαζί τους, μέχρι σήμερα.

»Ἡ "Κραταιά Αὐτοκρατορία τῶν Ε τῆς Ἀνδρομέδας" καί ἡ "Ἀνώτερη Τάξη Συμμάχων" (ΑΤΣ) ἀποτελοῦν τήν "Γαλαξιακή Συνομοσπονδία Σμήνους 13 Γαλαξιῶν τῶν Ε τῆς Ἀνδρομέδας".

»Αὐτοκράτωρ τῆς Συνομοσπονδίας εἶναι ὁ "Ἱερός Ἄρχων τοῦ Φωτός, Ζεύς" ἀθάνατο, ἄφθαρτο, τμῆμα τοῦ "Ὅλου Φωτός"»...

Κατανοοῦμε λοιπόν τό πῶς ἄνθρωποι, ἐμπλεγμένοι σέ διάφορες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις καί τάσεις τεκτονικοῦ τύπου (μασονίας), ἐνισχυόμενοι κυρίως ἀπό τηλεοράσεως σέ ὅλα αὐτά, μποροῦν νά συγγράφουν σχετικά βιβλία, νά ἐκδίδουν εἰδικά περιοδικά, νά συνιστοῦν ὁμάδες πρακτικῶν-λατρευτικῶν συνάξεων καί νά ἐντάσσουν στήν βιωτή των «γάμους» καί «βαπτίσεις» καί ἄλλα ἀρχαιόθρησκα «μυστήρια», ἐφευρίσκο­ντες τυπικά καί λατρευτικές πράξεις, προερχόμενες δῆθεν ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἤ καί κι ἀπό τόν Σείριο καί τήν Ἀνδρομέδα πρό δισεκατομμυρίων ἐτῶν.

Εἶναι ὄντως ἀπορίας ἄξιον -γιά τόν μέσο ἐχέφρονα νεοέλληνα- ἀπό ποῦ ἀντλοῦν οἱ εὐφάνταστοι συγγραφεῖς τέτοιων βιβλίων καί ἄρθρων τίς «ἐκπληκτικές» αὐτές «πληροφορίες», πού οἱ ἐπιστῆμες -Ἱστορία, Ἀστρονομία, Γλωσσολογία- ἀτύχησαν νά συγκεντρώσουν;

Μά, θά μᾶς ποῦν... μέσω διαλογισμοῦ, ἐκστάσεως, ὕπνωσης ἤ καί διά τῶν «Ἀκασικῶν Ἀρχείων»[2], ὅπου δῆθεν φυλάσσεται σέ ὑπερβατικές διαστάσεις ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ Σύμπαντος!

Βέβαια, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τέτοια «πληροφόρηση» ἐντάσσεται στίς μεθοδεῖες τοῦ Πονηροῦ καί οἱ τυχόν «θεάσεις λαμπρῶν ὀντοτήτων», πού «δίδουν πληροφορίες» ἀνήκουν στούς μετασχηματιζομένους εἰς ἀγγέλους φωτός, δαίμονες...

Ἀλλά, θά χρειαστεῖ ἕνα ἀκόμη ἄρθρο γιά νά περιγράψουμε ποιοί εἶναι οἱ «κακοί», οἱ ἀντίπαλοι τῶν «Ἔλ», καθώς στό παρόν ἀσχοληθήκαμε μόνο μέ τούς «καλούς»!

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκ­κλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος

________________________

[1] http://www.olympusgaia.com/?p=2726

[2] Γνωστά κι ὡς «Τό Βιβλίο τῆς Ζωῆς». Εἶναι, κατά τόν ἀποκρυφισμό, ἡ «κεντρική ἀπο­θήκη» πληροφοριῶν.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης