ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Στὰ πλαίσια τῶν εὐθυνῶν της ἡ Π.Ε.Γ. διατηρεῖ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ἀκόμη, διάφορες «Ὁμάδες Ἐργασίας» καθῆκον τῶν ὁποίων, στὶς ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις τους, εἶναι ἡ μελέτη καὶ ἡ ἐνημέρωση τῶν μελῶν τους ἐπὶ διαφόρων θεμάτων, ποὺ ἀφοροῦν στὸ καταστρεπτικὸ φαινόμενο τῆς αἵρεσης καὶ τῆς παραθρησκείας στὴ χώρα μας καὶ διεθνῶς. Τὸ ἔργο τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ καθὼς αὐτὲς ἀναζητοῦν καὶ ἐπεξεργάζονται πρωτογενῶς τὸ ὑλικό τό ὁποῖο ἀφορᾶ στὶς διδαχές, στὶς πρακτικὲς καὶ στὴν ἐν γένει δράση τῶν «Νεοφανῶν Αἱρέσεων» καὶ «Καταστροφικῶν Λατρειῶν», συνεργαζόμενες μὲ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς Π.Ε.Γ., πού μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας ἀναλαμβάνουν τὸ ἔργο τῆς ἐνημέρωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τοὺς κινδύνους αὐτούς, πού διατρέχουν κυρίως οἱ νέοι. Ὡς ἱδρυτὴς καὶ συνυπεύθυνος μιᾶς ἐξ αὐτῶν, τῆς «Ὁμάδας Μελέτης τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς» θεώρησα ὅτι θὰ ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον ἀπὸ τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες νὰ γνωρίσουν τὴν Ὁμάδα αὐτὴ κι ἴσως κάποιοι ἐξ αὐτῶν, εὐαισθητοποιημένοι περὶ τὰ ἀντιαιρετικὰ θέματα, νὰ θελήσουν νὰ παρακολουθήσουν καὶ τὶς ἐργασίες της1. Ἡ θεματολογία συνήθως ἐπιλέγεται μὲ γνώμονα τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ προκύπτει μεταξύ τῶν μελῶν τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας ἢ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, ποὺ προκαλοῦν τὸ κοινὸ γενικότερα. Ἡ συγκεκριμένη Ὁμάδα μελέτησε καὶ παρουσίασε τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο, διάφορα θέματα, ποὺ ἐμπίπτουν στὸ ἀντικείμενο τῆς ἐνασχόλησής της, τὰ ὁποῖα παρατίθενται ἀλφαβητικὰ μὲ μικρὴ περίληψη.

Ἀναληφθέντες Διδάσκαλοι

Ἡ θεωρία τῶν «ἀναληφθέντων διδασκάλων», ὑποτιθέμενων πνευματικῶν ὀντοτήτων ποὺ μετενσαρκώνονται τακτικὰ γιὰ νὰ «σώσουν» τὴν ἀνθρωπότητα. Ποιὲς ἀποκρυφιστικὲς ὁμάδες τοὺς δέχονται, καὶ μὲ ποιὲς μορφές;

Αὔρα

Μελέτη ἐπάνω στὴν ἀποκρυφιστικὴ θεωρία τῆς «αὔρας», τῆς ὑποτιθέμενης ἐνέργειας ποὺ ἐκπέμπουν, δῆθεν, ὅλα τα ὑλικὰ σώματα. Τί πραγματικὰ δείχνουν οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες, πού οἱ ἀποκρυφιστὲς ἐπικαλοῦνται ὡς «ἀποδείξεις»;

Βουδισμός Θεοσοφία Μασονία

Οἱ συνδετικοὶ κρίκοι μεταξύ τῶν τριῶν αὐτῶν πυλώνων τοῦ φαινομένου τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ποιοὶ δανείστηκαν στοιχεῖα ἀπὸ ποιούς, καὶ πῶς οἱ ἀνατολικὲς δοξασίες εἰσήχθησαν στὴν Δύση;

Γιόγκα

Εἶναι ἡ γιόγκα γυμναστική; Ἔχει κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα ἢ μήπως εἶναι στὴν πραγματικότητα ἐπικίνδυνη τόσο πνευματικά ὅσο καὶ σωματικὰ;

Γνωστικισμός

Οἱ ἐμπειρίες ἑνὸς πρώην ὑψηλόβαθμου στελέχους νεογνωστικῆς σέκτας. Τί εἶναι ἡ περίφημη «γνώση» ποὺ ὑποτίθεται ὅτι κατέχουν οἱ ὁμάδες αὐτές, καὶ πῶς δραστηριοποιοῦνται τὰ μέλη τους;

Διαλογισμός

Σειρὰ ὁμιλιῶν ἀπὸ τὸ βιβλίο «Σύγχρονες Αἱρέσεις Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλὴ» τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη. Ἡ ἀντίθεση μεταξὺ διαλογισμοῦ καὶ προσευχῆς.

Ἐναλλακτική Γυμναστική

«Ἐναλλακτικὲς θεραπευτικὲς πρακτικὲς» καὶ «θεραπευτές». Ποικιλία θεμάτων ἐπάνω σέ «ἐναλλακτικὲς» πρακτικές, μὲ παραδείγματα «θεραπευτῶν» καὶ τῶν πρακτικῶν τους. Κοινὸ σημεῖο ὅλων τους ἡ πίστη στὸ ὁλιστικὸ μοντέλο.

«Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν»

Πῶς ἐπιστήμονες μὲ πτυχία Φυσικῆς προσπαθοῦν νὰ περάσουν ἀποκρυφιστικὲς θεωρίες, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν θέση τους ὡς μέλη ἑνός φορέα, ποὺ κάποτε ἔχαιρε πανελλαδικῆς καὶ παγκόσμιας ἐκτίμησης;

Ἐπίπεδη Γῆ

Ἰσχυρίζεται ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη, ὅπως διδάσκουν διάφορες προτεσταντικὲς ὁμάδες; Πῶς οἱ ὁμάδες αὐτὲς παραπλανοῦν τοὺς πιστούς τους, πείθοντάς τους ὅτι ἀπειλοῦνται ἀπὸ μιὰ «συνωμοσία τῶν σιωνιστῶν ἐναντίον τῆς Ἁγίας γραφῆς»;

Καβείρια Μυστήρια

Οἱ θρησκευτικὲς τελετές, ποὺ γίνονταν πρὸς τιμὴ τῶν Καβείρων πιθανὸν πελασγικῆς, φρυγικῆς ἢ φοινικικῆς προέλευσης ἀποτελοῦνταν ἀπὸ διάφορους βαθμοὺς μύησης καὶ διαιροῦνταν σὲ Μικρὰ καὶ Μεγάλα Μυστήρια. Ἡ λατρεία τους ἦταν ἐξαπλωμένη σὲ ὅλη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Μικρὰ Ἀσία.


Κάρμα Μετενσάρκωση

Σειρὰ ὁμιλιῶν ἀπὸ τὸ βιβλίο «Σύγχρονες Αἱρέσεις Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλὴ» τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη. Μελέτη ἐπάνω στὶς θεωρίες γιὰ τὸ κάρμα καὶ τὴν μετενσάρκωση. Διαφορὲς μεταξὺ δυτικῆς καὶ ἀνατολικῆς ἑρμηνείας.

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ

Γενικὴ παρουσίαση τοῦ κοσμοειδώλου τῆς ἑταιρίας «Σκοπιά». Ποιὰ θέση δίνουν στὸν Θεό, στὸν διάβολο καὶ στόν ἄνθρωπο, καὶ πῶς ἡ ἡγεσία τῆς ὀργάνωσης προσπαθεῖ νὰ ὑφαρπάξει τὸ ρόλο τοῦ σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητας; Στὶς ὁμιλίες περιελήφθησαν καὶ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πιὸ χτυπητές, ἀλλὰ καὶ λιγότερο γνωστὲς ἀλλοιώσεις πάνω σέ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Μυθικισμός

Ἀπάντηση σὲ ὅσους ἀμφισβητοῦν τὴν ἱστορικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί τὰ ἐπιχειρήματά τους εἶναι ὄχι ἁπλῶς λανθασμένα, ἀλλὰ καὶ ἀφελῆ; Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ πῶς τοὺς ἀντιμετωπίζει ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα;

«Νέα Ἀκρόπολις»

Πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ὁμάδα, ποὺ ἀσχολεῖται, ὅπως παρουσιάζεται, μὲ τὴ φιλοσοφία ἢ ἀπὸ πίσω κρύβεται μιὰ ὀργάνωση μὲ ἀποκρυφιστικὴ διδασκαλία καὶ νεοναζιστικὲς τάσεις;

Πνευματισμός (spiritualism)

Νοεῖται τὸ σύνολο τῶν πρακτικῶν καὶ τῶν μέσων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται μὲ σκοπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ «πνευματικὸ βασίλειο» ἢ δῆθεν μὲ τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν. Προϋποθέτει ὅτι κάποιο πνευματικὸ μέρος τοῦ ἀνθρώπου ἐπιζεῖ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ὑλικοῦ σώματος καὶ μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ζωντανούς, συνήθως μέσω μέντιουμ. Σχετίζεται ὁ πνευματισμὸς μὲ τὸν «ἀνιμισμό», τὴ «θεουργία» καὶ τὴ «νεκρομαντεία»;

«Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο Ὄλυμπος»

Μελέτη μιᾶς ἀπὸ τὶς χρονολογικὰ πρῶτες νεοπαγανιστικὲς προσπάθειες. Τὰ πρόσωπα, ποὺ τὴν στελέχωσαν, οἱ στόχοι καὶ τὸ προσωπεῖο πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔκρυβε τὶς πραγματικές της προθέσεις.

«Σαηεντολογία»

Σειρὰ ὁμιλιῶν. Τὸ φαινόμενο τῆς Σαηεντολογίας. Ἡ ἱστορία, οἱ τακτικὲς καὶ οἱ διδασκαλίες τῆς αὐτοπροσδιοριζόμενης ὡς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας».

Ἀρτέμης Σώρρας

Μελέτη πάνω σε μιὰ νεοεμφανιζόμενη σέκτα. Πῶς πίσω ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ «σωτηρία τῆς Ἑλλάδας», κρύβεται μιὰ οἰκονομικὴ ἀπάτη καὶ μιὰ προσπάθεια ἀναβίωσης τῆς ἀρχαιολατρίας;

Τάκις Ἀλεξίου

Ὁ αὐτοαποκαλούμενος «Δερβίσης καὶ Σεΐχης τῶν Μεβλεβί», οἱ ἀνυπόστατοι ἰσχυρισμοὶ περὶ τοῦ πλήθους τῶν ὀπαδῶν του, ἡ συνεργασία του μὲ τὴ Σαηεντολογία καὶ ὁ πόλεμός του ἐναντίον τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου καὶ τῆς Π.Ε.Γ.

Χριστιανική Ἐπιστήμη

Ἕνα σύνολο ὁμάδων, ποὺ ἡ διδασκαλία τους οὔτε Χριστιανικὴ οὔτε ἐπιστημονικὴ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ. Ἡ ἀλλοίωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέσα ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες των.

______________________
Ἐάν κάποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐπικοινωνήσει, τό τηλέφωνο τῆς Π.Ε.Γ. εἶναι: 210 6396665.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης