Ἀριθμ. Πρωτ.: 186

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
 

«Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!»

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δύο χιλιάδες χρόνια ἡ ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μοναδικόν γεγονός στήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὅπως μοναδικόν εἶναι τό γεγονός τῆς δημιουργίας τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ἀνεπανάληπτον εἶναι καί τό γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ πρώτου ἀνθρώπου τῆς Καινούριας Ζωῆς, τῆς Καινῆς Κτίσεως, τῆς Κτίσεως ἐκεῖνης πού ἔχει ὡς ἰδιώματα τήν ἀφθαρσίαν καί τήν ἀθανασίαν. Ἀφθαρσίαν καί Ἀθανασίαν πού χαρίζει τό Ἄκτιστόν Φῶς, τό Ἀνέσπερον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Δύο χιλιάδες χρόνια ἡ ζωή τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τήν πιό σημαντικήν καί ἀδιαμφισβήτητον μαρτυρίαν, ὅτι ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό γεγονός πού καλούμεθα νά ζήσωμεν ὅλοι μας, ὄχι μέ ἐπιφανειακούς τρόπους χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Εἶναι τό γεγονός πού καλούμεθα ὅλοι μας νά ζήσωμεν σέ μίαν οὐσιαστικήν ὑπαρξιακήν διάστασιν τῆς προσωπικῆς μας ἐπιλογῆς. Νά ἐπιλέξωμεν, δηλαδή, τήν ζωήν τῆς Ἀναστάσεως, νά διαλέξωμεν τόν τρόπον τῆς ζωῆς πού θά μᾶς κάνει κληρονόμους αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, τοῦ γεγονότος τῆς Καινούριας, τῆς Ἀλήκτου Ζωῆς, πού χαρίζει ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ὕμνοι πού ἔχουν γραφῇ, διά νά ὑμνήσουν καί νά περιγράψουν τό ἀπερίγραπτον καί δυσπερίγραπτον τοῦτο γεγονός ἐκφράζουν τήν διδασκαλίαν καί θεολογίαν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Διδασκαλία καί θεολογία πού ἀποτελοῦν μαρτυρίαν τῆς θαυμαστῆς καί μοναδικῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος. Ὅλα μιλοῦν σέ αὐτήν τήν γῆν καί σέ αὐτόν τόν κόσμον σήμερον διά τό μοναδικόν γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, πρίν ἀπό τήν Ἀνάστασιν προηγήθηκε ἡ Ταφή καί πρό τῆς Ταφῆς προηγήθηκε ὁ Σταυρός καί πρίν ἀπό τόν Σταυρόν προηγήθηκε τό Φρικτόν Μαρτύριον καί πρίν ἀπό τό Μαρτύριον τοῦτο προηγήθηκε ἡ διαδικασία τῆς ἀδίκου κρίσεως καί πρίν ἀπό τήν διαδικασίαν τῆς ἀδίκου κρίσεως προηγήθηκε ἡ προδοσία καί ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς μαθητάς καί ἀπό ὅλους τούς εὐεργετηθέντας. Ὅλη αὐτή ἡ διαδρομή δέν ἀποτελεῖ μόνον μίαν διαδρομήν, πού καταγράφει τό ἱστορικόν παρελθόν τῶν γεγονότων. Εἶναι μία διαδρομή πού ὁ καθένας μας ζεῖ στήν πορείαν τῆς ζωῆς του, ὅταν θέλῃ νά βαδίσῃ καί νά συμπορευθῇ, νά συσταυρωθῇ διά νά ἔχῃ κληρονομίαν Συναναστάσεως μέ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία πορεία ἀνάμεσα στίς παγίδες καί τούς πειρασμούς, ἀνάμεσα στίς πολλές καί ποικίλες προκλήσεις πού ἔχουν σχέσιν μέ τήν φιλοδοξίαν τοῦ ἐγωϊσμοῦ, μέ τήν φιλαργυρίαν, μέ τάς ἡδονάς καί μέ ὅλα ἐκεῖνα πού ὁ κόσμος ἐμφανίζει σάν εἰκόνα τῶν τερπνῶν καί τῶν ἀπολύτως ἐχόντων δύναμιν ἔλξεως στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Καλεῖται, δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιλέξῃ ποῦ θά βαδίσει, τί θά διαλέξει, τί θά ἀκολουθήσει. Θά ἀκολουθήσει τόν Ἰησοῦν Χριστόν; Θά ὑπομείνει τούς πειρασμούς, τήν ἀδικίαν, τήν συκοφαντίαν, τίς ταπεινώσεις, θά ἀντιμετωπίσῃ τήν ἐγκατάλειψιν καί τήν προδοσίαν, θά μείνῃ σταθερός ἀπέναντι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἄν ὅλα αὐτά τά ζήσωμεν στή ζωή μας ἀμετακίνητοι παραμένοντας πιστοί στόν Ἰησοῦν Χριστόν, τότε πραγματικά συμπορευόμαστε μαζί Του καί ἡ πορεία μας δέν μένει στόν Σταυρόν καί στόν Τάφον ἀλλά συνεχίζεται καί ἀποτελεῖ τό προσδόκιμον γεγονός τῆς ζωῆς τῆς Ἀναστάσεως.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτός εἶναι ὁ παιάνας, ὁ χαιρετισμός, τό νικητήριον Μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας πού ἀπευθύνει σήμερον εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον. Ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος μπορεῖ πλέον νά ζήσῃ τῆς ἄλλης βιοτῆς τῆς ἀγαθῆς τήν ἀπαρχήν. Ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος σήμερον μπορεῖ νά μάθῃ, πώς ἔρχεται μία καινούργια ζωή πλέον νά ἀποτελέσῃ κληρονομίαν διά τόν ἄνθρωπον καί δώρημα Θεοῦ, μέ τό ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ Σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τήν Ἀνάστασίν Του παρέχει τήν Ἀφθαρσίαν. Ἐγκαινιάζεται πλέον ἡ ἀναφαίρετος χαρά μέσα ἀπό τό πάθος καί τήν δικήν Του Ἀνάστασιν ὡς κληρονομίαν στή ζωή τοῦ καθενός μας.

Ἡ σημερινή ἐπικαιρότης δίδει σέ ὅλους μας τήν δυνατότητα νά στρέψωμεν τόν προσανατολισμόν τῆς πορείας τῆς ζωῆς μας πρός τήν κατεύθυνσιν πού
ἀνατέλει ὁ ἄδυτος ἥλιος. Ἡ ἐπικαιρότης μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ἐγκαταλείψωμεν ὅ,τι μᾶς ἀπελπίζει, ὅ,τι μᾶς προκαλεῖ δυσφορίαν καί στεναχωρίαν, ὅ,τι μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπόγνωσιν, ὥστε νά ἀτενίσωμεν αὐτό πού ἀνατέλλει. Γιατί αὐτό πού ἀνατέλλει εἶναι Ἄδυτον, γιατί αὐτό πού μᾶς χαρίζεται μέσα ἀπό τόν Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου εἶναι Ζωή Αἰώνιος καί Ἀτελεύτητος. Ἡ χαρά αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἀδελφοί μου, εἶναι ἐκείνη πού μπορεί νά γεμίσῃ τήν ζωήν μας ἀπό βεβαίαν ἑλπίδα καί εἶναι ἐκείνη πού μπορεῖ νά ἀλλάξῃ πραγματικά τό εἶναι μας.

Τήν ζωήν τῆς Ἀναστάσεως ἄς αγαπήσωμεν, τήν ζωήν τῆς Ἀναστάσεως ἄς ἐπιδιώξωμεν νά ἔχωμεν στήν καθημερινότητά μας ὥς ὅραμα καί ὡς ἐπιθυμία διά τήν πραγματικήν μας προκοπήν προκειμένου νά ἐδραιωθῇ ἡ ἀληθῆς εὐτυχία στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθινό εἶναι αὐτό πού περνάει μέσα ἀπό τόν θάνατον καί παραμένει ἐν ζωῇ. Αὐτό εἶναι τό ἀληθινόν πού ζεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ζεῖ τήν ἀλήθειαν καί ὄχι τό ἀνθρώπινον κατασκεύασμα. Δέν ζεῖ τήν διδασκαλίαν τῶν ἀνθρώπων. Ζεῖ τήν φανέρωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς τῆς Καινῆς Κτίσεως καί τήν ἀγαθήν ἀπαρχήν διά τό ἀνθρώπινον γένος. Ναί! Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, σήμερον, μπορεῖ νά συνδέσῃ τήν ζωήν τοῦ μέ τήν ζωήν τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ. Ὁ Ἀναστημένος Κύριος εἶναι ἀνάμεσά μας, στέκει δίπλα μας, εἶναι κοντά μας, μᾶς μεταφέρει τό Μήνυμα τῆς Καινούριας Ζωῆς. Σε ἐμᾶς ἀπομένει νά ἀγαπήσωμεν τήν ζωήν τῆς Ἀναστάσεως καί νά ἐγκαταλείψωμεν τήν ζωήν τοῦ τάφου, τῆς κακίας, τῆς ἐμπαθείας, τήν ζωήν που μᾶς ταυτίζει μέ τήν φθοράν καί τόν θάνατον καί νά ἀγαπήσωμεν τήν ζωήν τῆς Καινούριας Κτίσεως, τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτό τό Μήνυμα ἄς χαρίσῃ στήν καρδιάν τοῦ καθενός μας τήν δύναμιν τῆς πίστεως, διά νά μποροῦμε καί ἡμεῖς σήμερον νά πορευώμεθα μέσα σέ αὐτόν τόν κόσμον, ὅπου ζοῦμε μέ τό Φῶς τό Ἀνέσπερον τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσιμης Χαρᾶς, τήν ὁποίαν εὔχομαι ἐπί πάντας ἡμᾶς πλουσίαν καί ἀναφαίρετον.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος πρός τόν δι΄ ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

* Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ ἐκκλησίας πρό τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης