Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Βαρυσήμαντος ἀπόφασις τοῦ Διοικητικοῦ Δικαστηρίου Χανίων. Μόνον οἱ ἀλλόδοξοι καί οἱ ἑτερόδοξοι ἔχουν δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπό τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Νέα πρόκλησις ὑπό τῆς γνωστῆς ὀμάδος τοῦ κ. Βαλλιανάτου ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τό «συνέδριον τῆς ματαιότητος» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τορόντο. Αἱ προκλήσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων.

Νεοειδωλολατρία. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως.

Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία: Ἕνας προτεσταντικὸς διαχωρισμός.Ὑπὸ τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

Μετά τάς ἀντιδράσεις λαοῦ καί Ἱεραρχίας διά τάς φιλοπαπικάς προτιμήσεις του ὁ Φιλοπαπικός καί οἰκουμενιστής Πατριάρχης Σερβίας καλεῖ τόν πιστόν λαόν νά παραμείνη πιστός εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν.

Μετὰ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Κόπτου Πατριάρχου ὡς Ὀρθοδόξου, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τώρα συνομιλεῖ μετά τῶν ἐκπροσώπων τῆς Οὐνίας καί ὑπόσχεται διαθρησκειακάς διά τήν… εἰρήνην.

Ἕνωσιν δυνάμεων μετά τῶν Παπικῶν ζητεῖ ἡ Ρωσική Ἐκκλησία.

Μεγάλη ἡ ἀπήχησις τῶν προτάσεων τοῦ Σεβ. Σπάρτης πρὸς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ δημογραφικοῦ.

Ἐκδηλώσεις ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπὸ τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης