ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

 ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

30-7-1936

. . . Ως εμφαίνεται εκ των γραφομένων σου στερείσαι λογικής, συνέσεως, φρονήσεως και διακρίσεως. Πιστεύεις ότι το ημερολόγιον είναι Θεός και ότι εις αυτό κρέμανται όλοι οι νόμοι και οι Προφήται. Νομίζεις ότι, όστις ακολουθεί το ημερολόγιον, αυτός είναι ορθόδοξος, αυτός μόνον θα σωθή, ας είναι και υπερήφανος και φθονερός και μοχθηρός και υβριστής και συκοφάντης και ασελγής και πόρνος και μοιχός και φονεύς, όταν ακολουθή το π. ημ)γιον είναι πρόμαχος και υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Δεν διστάζεις να τον ανακηρύξης και ομολογητήν και άγιον!! Όστις δε ακολουθεί το νέον ημ)γιον και αγνός και άκακος και όσιος και άγιος να είναι συ έχεις την τόλμην, την θρασύτητα να τον αποκαλέσης ασεβή, παράνομον, αντίχριστον, αρνητήν του Χριστού! Αλλ', ω ανόητε, μωρέ και τυφλέ! Πώς δεν αναγινώσκεις το Ιερόν Ευαγγέλιον να ίδης ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός ουδαμού αναφέρει ότι θα μας σώση το παλαιόν ημ)γιον; Ποίος από τους Αγίους Αποστόλους εκήρυξε ημερολόγια ή από τους Αγίους Πατέρας; Ή ποίος ανεγνωρίσθη επισήμως άγιος ημερολογίτης; Μόνον συ επαρουσιάσθης σήμερον και ανακηρύττεις αγίους παλ)γίτας. . . Έχομεν αποδείξεις ότι οι νεοημ)γίται σώζονται, διότι η σωτηρία δεν έγκειται εις τα ημερολόγια, αλλά εις την πίστιν, εις το βάπτισμα και τα καλά τα έργα. . .

Ημείς πιστεύομεν, προσκυνούμεν και ομολογούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Πι­στεύομεν όσα η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας παρέδωκεν εγγράφως και αγράφως διά των Αγίων Αποστόλων και των θεσπεσίων Πατέρων. Είμεθα δε πρόθυμοι και έτοιμοι χάριν της πίστεώς μας και των πατρικών μας παραδόσεων να θυσιάσωμεν την ζωήν μας. Και εάν ως άνθρωποι έχωμεν αμαρτίας και ατελείας ελπίζομεν εις το άμετρον έλεος του Θεού και ουχί εις τα ημερολόγια. Επειδή δε βλέπω, ότι από απερισκεψίαν ή μάλλον υπερηφάνειαν πάσχεις και δεν το εννοείς, διότι ο υπερήφανος φαντάζεται ότι είναι ανώτερος πάντων και ότι όλα τα γνωρίζει, σε συμβουλεύω, δι' υστάτην φοράν να ταπεινωθής, να μη επαίρεσαι ούτε να ακολουθής τα άκρα.. .

Καλόν θα ήτο να εκήρυττες Χριστόν ή την αληθή πίστιν και θα είσο αξιέπαινος. αλλά να κηρύττης ημερολόγια και ότι η σωτηρία έγκειται εις το παλαιόν εορτολόγιον τούτο σε αποδεικνύει ως ακατάστατον και μη ορθώς φρονούντα. Η συμβουλή μου είναι να ακολουθής το π. εορ)γιον χωρίς να υβρίζεις ως ασεβείς τους χριστιανούς και να τους θεωρής μεμολυσμένους, ούτε να έχης την πεποίθησίν σου εις τα ημερολόγια, διά να μη καταδικασθής ως χρονολάτρης και ημερολάτρης. . .

... Η γνώμη μου είναι να πηγαίνης εις την Εκκλησίαν και να μεταλαμβάνης των Αχράντων Μυστηρίων και δεν θα κολασθής, αλλά θα σωθής. . .

Ημείς εξ αρχής ηγωνίσθημεν και αγωνιζόμεθα υπέρ της επαναφοράς του εορτολογίου, αλλά με σύνεσιν, με φρόνησιν και διάκρισιν. Όταν όμως είδομεν ότι οι πλείστοι των παλ)γιτών εξετράπησαν και έπεσαν εις διαφόρους πλάνας και αιρέσεις. . ., εχωρίσθημεν απ' αυτών ως από ανοήτων, παραφρόνων και κακοφρόνων. Επειδή σε αγαπώ, σε συμβουλεύω και πάλιν να μη νομίζης ότι η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη έγκειται εις το ημερολόγιον και ότι δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς το ημερολόγιον. Τοιούτον τι ούτε ο Κύ­ριος ούτε οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυξαν ούτε εδίδαξαν ότι θα μας σώση το Ιουλιανόν ημερολόγιον, αλλ' η πίστις και τα καλά έργα. Το να πιστεύομεν δηλ. εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και όχι εις το Ιουλιανόν ημερολόγιον και να ποιώμεν τας εντολάς Του. Ελπίζω ότι θα ακούσης τας πατρικάς μου συμβουλάς και νουθεσίας, αι οποίαι προέρχονται από πατρικήν αγάπην και στοργήν.

. . . Οι παλ)γίται διαπράττουν την μητέρα των αμαρτιών, την υπερηφάνειαν, και αυτοτιτλοφορούνται και φαντάζονται ότι είναι γνήσιοι ορθόδοξοι. Δι' αυτήν την υπερηφάνειαν εξέπεσαν και εγένοντο γνήσιοι κακόδοξοι. Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. . .

. . . Εφ' όσον δεν έχουν αγάπην εις την πραγματικότητα δεν θα τους ωφελήση το παλαιόν ημερολόγιον ουδέ και αυτό το μαρτύριον. Από τους τοιούτους πρόσεχε και φεύγε μακράν. Εάν εύρης πνευματικόν τινα ενάρετον, φρόνιμον διακριτικόν και δεν συμφωνεί με τας ακρότητας των άλλων ακολούθησε το παλαιόν, ουχί ως Θεόν αλλ' ως παράδοσιν. . .

Ενθυμείσαι που μου έλεγες να κινήσωμεν τον λαόν εις επανάστασιν, να χυθή αίμα διά να επανέλθη το ημερολόγιον! Πρόσεχε μη τρέχης άτακτα και γοργά διά να μη σκοντάψης και συντριβής.

 

Μετ' αγάπης και ευχών
Φιλόθεος

Ο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
(Ο ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ)
1884-1980
Τόμος πρώτος

Εκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης