Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐναντίον τῶν σταυρωτῶν τῆς Ἑλλάδος, τῆς οἰκογενείας καί τῆς Ἐκκλησίας. Αἰφνιδίως ἐγκατέλειψε τήν γραμμήν τῆς ἀφωνίας καί ὡμίλησεν ὡς «ἐθνικός ἡγέτης» εἰς τήν Ἱεραρχίαν.

Ἡ Ἱ. Μ. Κωνσταμονίτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέν ἀπέστειλεν ἐκπροσώπους εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Διαφωνεῖ μέ τήν φιλοπαπικήν καί φιλοοικουμενιστικήν γραμμήν τῆς ἐξισώσεως τῶν Ὀρθοδόξων μετά τῶν αἱρετικῶν.

Σκληρά γλῶσσα ἐναντίον τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.Τήν κατηγόρησε διά διασυρμόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

  Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπερησπίσθη τὰ συνταγματικὰ προνόμια τῆς ἀθωνικῆς πολιτείας κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.

«Πόλεμον» ἐναντίον τῆς πολιτείας διὰ τὸ θέμα τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου ἐκήρυξεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Θέμα «Ρώσων μοναχῶν» καὶ ἐπεκτάσεως οὐσιαστικῶς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔθεσεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Ὁ στρατηγός Ἰ. Μακρυγιάννης καί ἡ Ἑλληνορθοδοξία..Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἡ Ἀνάστασις τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Ποῖοι κίνδυνοι ἀπὸ νομικάς καὶ ἠθικάς παρεκτροπάς ἀπειλοῦν τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ γάμου.
◇ Τὸ γερμανικὸν κράτος ἐνισχύει μὲ πολλὰ ἑκατομμύρια τὰς «Ἐκκλησίας» τοῦ προτεσταντισμοῦ καὶ φροντίζει διὰ τὴν μισθοδοσίαν τῶν «Ἐπισκόπων».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης