Προ 44 ετών  
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ  

Προς τον ευσεβή Ορθόδοξον ελληνικόν λαόν και άπαν το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας  

       Οι κάτωθι Αγιορείται Πατέρες, Καθηγούμενοι, Ιερομόναχοι και Μοναχοί, λαβόντες γνώσιν δια τα εσχάτως τεκταινόμενα εναντίον της αμωμήτου Ορθοδόξου ημών Πίστεως υπό της Παπικής Ανταρσίας και τα φιλενωτικά συνθήματα του Οικουμεν. Πατριάρχου και των συνεργατών του, διακηρύσσομεν στεντορεία τη φωνή ότι αποκηρύσσομεν τα τοιαύτα φιλενωτικά συνθήματα και φιλενωτικάς τάσεις και μένομεν στερεοί και ακλόνητοι εις την Ορθόδοξον ημών Πίστην, ακολουθούντες όσα προεφύτευσαν οι Θεηγόροι Προφήται και εδίδαξαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, ο των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος, αι επτά άγιαι Οικουμενικοί Σύνοδοι και αι Τοπικαί τοιαύται, έχοντες επί κεφαλής τον ακρογωνιαίον Λίθον Χριστόν τον Θεόν ημών και εν γένει εμμένομεν εις όσα η Ορθόδοξος ημών Πίστις διδάσκει είτε διά γραφίδος είτε δια της Παραδόσεως, αποκρούοντες την «Ένωσιν» ή «Ενότητα» όπως την αποκαλούν εσχάτως οι φιλενωτικοί. Εάν οι Καθολικοί και οι λοιποί αιρετικοί θέλουν να επιστρέψουν εις την Ορθοδοξίαν, να έλθουν αυτοί προσπίπτοντες και ζητούντες το έλεος, ασπαζόμενοι εις το ακέραιον τα δόγματα και Παραδόσεις της αμωμήτου ορθοδόξου ημών Πίστεως και όχι να τρέχωμεν ημείς οι ορθόδοξοι προς τους αιρετικούς. Ποιούμεν έκκλησιν προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην να παύση εξακολουθών τας φιλενωτικάς του ενεργείας, καθόσον, εάν συνεχίση, θ' αποκηρύξωμεν και αυτόν. Προσεπιδηλούμεν ότι θέλομεν αγωνισθή μέχρις εσχάτης ημών αναπνοής δια την Ορθοδοξίαν μας, χύνοντες και αυτό το αίμα μας εάν το καλέση η ανάγκη, μιμούμενοι τους αειμνήστους Προκατόχους μας και αναφωνούντες μετά Ιωσήφ του Βρυεννίου, «Ουκ αρνηθησόμεθά σου φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας, ουκ αφιστάμεθά σου Μήτερ Ευσέβεια, εν σοι εγεννήθημεν και σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα, ει δε καλέσειε καιρός, και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα». Συγχαίρομεν τον Γεραρόν Προκαθήμενον της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας και άπασαν την Ορθόδοξον Ελληνικήν Ιεραρχίαν δια την σθεναράν στάσιν των υπέρ της Ορθοδοξίας μας και δηλούμεν ότι είμεθα παρά το πλευρόν των.

Εν Αγίω Όρει τη 23η Ιανουαρίου 1964                                                                          

Ο Καθηγούμενος του αγ. Διονυσίου Αρχιμ. Γαβριήλ και οι συν εμοί εν Χω αδελφοί.               
Ο Καθηγούμενος του Ιερού Κοινοβίου του οσίου Γρηγορίου Αρχιμ. Βησσαρίων και οι συν εμοί εν Χω αδελφοί.                                                                                                           
Ο Καθηγούμενος της ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Χαράλαμπος.                              
Ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αρχιμ. Ευδόκιμος και οι συν εμοί εν Χω αδελφοί.          
Οι Επίτροποι της Ι. Μονής των Ιβήρων Γ. Αγαθάγγελος, Προηγ. Μεθόδιος, Γ. Γερβάσιος. Αθανάσιος Ιβηρίτης ιερομ. Και άπασα η εν Χριστώ ημών αδελφότης.                              
Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης, Ησυχαστήριον του Αγίου Γερασίμου.                        
Γαβριήλ Ιερομόναχος Πνευματικός                                                                              
Γ. Γελάσιος Σιμωνοπετρίτης Γ. Ησύχιος Ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης                                   
Γ. Νεόφυτος Ιερομόναχος Σιμωνοπετρίτης Ο Δίκαιος της Ι. Σκήτεως Ιβήρων                       Ιερομόναχος Νείλος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.                                               
Προηγ. Κοσμάς Φιλοθεΐτης Α' Επίτροπος .                                                                      
Ο Προηγ. Ευμένιος Φιλοθεΐτης υπογράφει μ' όλη του την καρδιά.                                      
Ο Γραμματεύς Ι.Μ.Καρακάλου Γέρων Ευθύμιος, Προϊστάμενος.                                           
Οι εν Προβάτα ησυχασταί άγιοι Πατέρες. Ο του Ρωσικού Κελλίου Τίμιος Σταυρός, Ιερομ. Μητροφάνης. Ιεροδιάκονος Δημήτριος και Συνοδία.     
 

 Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης