7Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
18 - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΦΣΚΥ (ΛΑΥΡΑ)
&  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΔΟΥΜΑ)
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΡΩΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Γενικά:
Ἡ Ζ´ Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν συνῆλθε στην Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ Κυρίλλου καί τή φιλοξενία τῆς Μητροπόλεως Ἁγίας Πετρούπολης καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου «Σταυρός» Ἁγίας Πετρουπόλεως γιά νά συζητήσει τό γενικό θέµα: «Μελέτη πρακτικῶν τρόπων συνεργασίας Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Κοινωνικῶν φορέων γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν προβληµάτων άπό τίς καταστροφικές λατρείες. Μια γενική άνασκόπηση τοῦ Διεθνούς σκηνικοῦ».  Κυρίως ἐπικεντρώθηκε στήν διεθνή ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἴσως τό κλασσικότερο παράδειγµα καταστροφικῆς λατρειᾶς παγκοσµίως.
Οἱ καταστροφικές συνέπειες ἀπό τή δραστηριότητα τέτοιων ὁµάδων ἔχουν ἀνησυχήσει πολλούς κοινωνικούς καί κρατικούς φορεῖς σέ ὅλες, σχεδόν, τίς χῶρες τοῦ κόσµου καί ἀσχολοῦνται µέ τό πρόβληµα αὐτό εἰδικοί ἐρευνητές καί ἐντεταλµένοι, διεθνεῖς ὀργανισµοί, κυβερνήσεις, νοµικοί, γονεῖς, πού ἔχουν ἱδρύσει ἑνώσεις γιά τή µελέτη καί τήν ἀντιµετώπιση τοῦ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ φαινοµένου.
Γιά νά τονισθεῖ ἡ σοβαρότητα τοῦ προβλήµατος καί ἡ ἐπικινδυνότητα τῶν ὁµάδων αὐτῶν ἔχει υἱοθετηθεῖ γι᾽αὐτές ὁ ὅρος «καταστροφικές λατρεῖες» καί «ὁλοκληρωτικές αἱρέσεις», δείχνοντας µέ αὐτό τόν τρόπο τήν ὁλοκληρωτική τους φύση καί την καταστροφική συνέπεια πάνω στην προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας γενικότερα.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδῶ καί παρά πολλά χρόνια πρωτοστατεῖ στήν µελέτη τοῦ προβλήµατος,  τήν ἐνηµέρωση καί τήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι µόνο ἀπό τίς ὁλοκληρωτικές λατρεῖες, ἀλλά καί ἀπό ὅλες τίς ὁµάδες πού ἀναπτύσσουν ἕνα «θρησκευτικό» σύστηµα καί κινοῦνται διαβρωτικά µέσα στόν ὀρθόδοξο χῶρο. Μερικές ἀπό τις ὁµάδες αὐτές προέρχονται ἀπό τόν ἀποκρυφισµό, τήν ἀσιατική πνευµατικότητα καί γενικότερα αὐτό πού ὀνοµάζοµε «Νέα Ἐποχή», καί ἀκυρώνουν την ἐν Χριστῷ σωτηρία καί ἐλπίδα. Ἄλλες ἔχουν παγανιστικές ρίζες και ἰσχυρίζονται ὅτι πρόκειται περί νέων ἀναγεννιστικῶν κινήσεων, ἄλλες πάλιν ἔχουν τη βάση τους στή δῆθεν ψευδό-ψυχολογική ὑποστήριξη τῶν ἀνθρώπων, καί ἄλλες ἀκολουθοῦν τό σύστηµα τῶν ἐµπορικῶν ἑταιρειῶν, στηριζόµενες στή µέθοδο τῆς πυραµίδας κλπ.
Μέσα ἀπό τίς ἐργασίες τῆς παροῦσας Συνδιάσκεψης ἐπισηµάνθηκε, µεταξύ ἄλλων, ἀπό τούς εἰσηγητές-εἰδικούς ἐρευνητές µέ στοιχεῖα, ὁ κίνδυνος διάβρωσης ὅλων τῶν τοµέων τῆς ζωῆς µας, τῆς πνευµατικῆς, κοινωνικῆς, πολιτικῆς, οἰκονοµικῆς, πολιτιστικῆς ἀπό µέρους τῶν «καταστροφικῶν λατρειῶν»  καί τῶν ἀποκρυφιστικῶν κοσµοθεωριακῶν τάσεων. Ἐπίσης διαπιστώθηκε ὅτι κινοῦνται πίσω ἀπό ποικιλόµορφα προσωπεῖα, ἐπιστηµονικά και δῆθεν κοινωνικά ὀφέλιµα, ὅτι ἀκόµα χρησιµοποιοῦν δικούς µας χριστιανικούς ὅρους µέ ἐντελῶς διαφορετικό νόηµα καί περιεχόµενο, ἀντιστρέφοντας ὅλες τίς ἀξίες τῆς ζωῆς µας. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα νά παγιδεύουν µέσα στά πλοκάµια τους ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους,  ἀκόµα καί πολιτειακούς, διοικητικούς, δικαστικούς καί ἄλλους παράγοντες τῆς κοινωνίας µας.
Παρατηρήθηκε δέ ὅτι µερικές φορές καί κληρικοί, πού ἀγνοοῦν τίς µεθοδεύσεις τους, συµπράττουν µαζί τους γιά δῆθεν κοινωφελεῖς δραστηριότητες. Εἶναι, λοιπόν, ἐπείγουσα ἀνάγκη νά συστρατευθοῦµε ὅλοι, Ἐκκλησία, Πολιτεία, Κοινωνικοί Φορεῖς γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιµετώπιση τοῦ προβλήµατος καί τήν προστασία τῶν πολιτῶν µας
……………………………………………………………………………….
ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας «Στην Αγία Πετρούπολη, διεξάχθησαν μεταξύ 18 και 20 Σεπτεμβρίου 2014 οι εργασίες της Έβδόμης Συνδιασκέψεως του Δικτύου Διορθοδόξων Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών.
Εκπροσωπήθηκαν Εκκλησίες της Ρωσίας, της Γεωργίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Σημειωτέον ότι παλαιότερα η Συνδιάσκεψη φιλοξενήθκε σε διάφορες Ορθόδοξες χώρες και αυτή τη φορά διεξάχθηκε στη Ρωσία με σύμπραξη του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας εκπροσωπθήκε από ειδικούς από την Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λευκορωρίας και της Ουκρανίας.
Συζητήθηκαν τρόποι διά των οποίων θα μπορούσαν να βοηθηθούν όσοι βρέθηκαν κάτω από επιρροή των ολοκληρωτικών οργανισμών.
Μήνυμα προς τους συνέδρους και τους προσκεκλημένους του φόρουμ εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης Αγίας Πετρουπόλεως και Λάντογκας Βαρσανούφιος, Πρωτοσυγκελος του Πατριαρχείου Μόσχας, καθώς και ο Επίσκοπος Γκάτσινας και Λουζ Μητροφάνης. Ο τελευταίος τόνισε το επίκαιρο του θέματος της συναντήσεως και ευχαρίστησε όσους παρέστησαν.
Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος μετέφερε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την άδεια και ευλογία του να διεξαχθεί το παρόν συνέδριο. Επεσήμανε ότι το πρόβλημα του αγώνα κατά των αιρέσεων δεν είναι φανταστικό, αλλά ουσιώδες για τον σύγχρονο κόσμο. Δεν αφορά μόνο τους εκκλησιαστικούς κύκλους αλλά και όλη την κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος διατί στην αίθουσα συνεδριάσεων εκτός από κληρικούς έχουν προσέλθει επιστήμονες και νομικοί.
«Η πλειοψηφία των αιρέσεων ενεργεί κάτω από προσωπείο.  Αποβλέπουν στη διάλυση του ανθρώπινου προσώπου, αλλά η Εκκλησία με αγάπη και στοργική φροντίδα θέλει να περιφρουρήσει και να προστατεύσει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, οδηγώντας αυτούς στην ασφαλή οδό προς αναζήτησιν ελπίδος και σωτηρίας», φέρεται να υπογράμμισε ο Θεοφιλέσατος κ. Χρυστοφόρος.
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Θρησκειολογικών Μελετών Άγιος Ιερομάρτυς Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου  κ. Αλέξανδρος Ντβόρκιν επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το παρόν συνέδριο επιμαρτυρεί την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών απέναντι στο ως άνω πρόβλημα.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Επίσκοπος Χριστοφόρος αναφέρθηκε στο κίνδυνο, τον οποίο παρουσιάζει η σαιεντολογία, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αυτής συνίσταται στό ότι οι οπαδοί της καταγράφονται ως εταιρείες, φιλοσοφικές λέσχες και κέντρα καταπολέμησης ναρκοτικών και διά αυτών προσπαθούν να επηρεάσουν τους νέους, τους απομονώνουν από τις οικογένειες και από το περιβάλλον τους. Όσοι προσπαθούν να αγωνίζονται κατά των αιρέσεων αυτών έρχονται αντιμέτωποι με τους διωγμούς και πολεμούνται. Έχουμε δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας, αλλά μας καταγγέλνουν για όσα δεν προλάβουμε ακόμα να πούμε».
Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Μητροφάνη η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να καταπολεμεί τις καταστροφικές λατρείες σε συνεργασία με παραδοσιακές ομολογίες, διότι η Ρωσία είναι πολυεθνική και πολυομολογιακή χώρα και οι λαοί της μετέχουν κοινών ηθικών αξιών.

Оι οργανωτές του συνεδρίου στάθηκαν η Διορθόδοξη πρωτοβουλία μελέτης θρησκειών και καταστροφικών λατρειών, η επαρχία της Γκάτσινας, το Τμήμα Ιεραποστολής της επαρχίας Αγίας Πετρουπόλεως και το Ορθόδοξο Κοινωνικό Ιεραποστολικό κίνημα «Σταυρός».

http://aktines.blogspot.gr/


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:

Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου Εκκλησία της Κύπρου... (29/9/2014)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης