ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΝ ΜΕΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ  Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Βήματα διά την πλήρη κατακρήμνισιν των διαφορών, τας οποίας έχομεν οι Ορθόδοξοι από τας αιρέσεις του Χριστιανισμού, με τελικόν σκοπόν την αναγνώρισιν των αιρετικών υπό των Ορθοδόξων και την συνύπαρξιν της Εκκλησίας μας με «τας εκκλησίας τους» εσημειώθησαν εις την Γερμανίαν, εις την οποίαν προτεστάνται (πολλών κατηγοριών), Αγγλικανοί, Παλαιοκαθολικοί, Ρωμαιοκαθολικοί (Παπικοί), η Αιθιοπική Εκκλησία και Ορθόδοξος Εκκλησία της Γερμανίας υπέγραψαν κείμενον αμοιβαίας αναγνωρίσεως του Βαπτίσματος. Από το κείμενον απουσιάζουν αι υπογραφαί του Φαναρίου. Και είναι παρήγορον ακόμη τούτο. Προβληματίζει, όμως, τον πιστόν λαόν η συμμετοχή και η υπογραφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γερμανίας, υπό την προϋπόθεσιν βεβαίως ότι τα όσα μεταδίδονται είναι αληθή. Εάν είναι αληθή, τότε έχομεν τα πρώτα βήματα υπό Ορθοδόξου Εκκλησίας δια την συνύπαρξιν των «εκκλησιών» και την προσχώρησιν εις την αίρεσιν. 

ΤΙ ΜΕΤΕΔΟΘΗ 

Σχετικώς εκ του Μαγδεμβούργου, μετεδόθησαν την 23ην Απριλίου, τα ακόλουθα: «Στις 29 Απριλίου, η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία (ΕΚ D ), το Γερμανικό Επισκοπικό Συμβούλιο, ορθόδοξες και παλαιοανατολικές Εκκλησίες, καθώς και Ελεύθερες Εκκλησίες στα εδάφη της Γερμανικής Συνομοσπονδίας, πρόκειται να υπογράψουν, για πρώτη φορά, μίαν τυπική και σαφή δήλωση για την αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος η μία της άλλης. Η υπογραφή της συμφωνίας θα λάβη χώρα στο πλαίσιο μιάς οικουμενικής θείας Λειτουργίας, στις 29 Απριλίου και ώρα 15.00, στον καθεδρικό ναό του Μαγδεμβούργου. Θα παραστούν ηγετικοί εκπρόσωποι των 11 συμμετεχόντων Εκκλησιών, καθώς και ο προκαθήμενος του Γερμανικού Επισκοπικού Συμβουλίου καρδινάλιος Καρλ Λέμαν, Φιλοξενών θα είναι ο Επίσκοπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας της επαρχίας της Σαξωνίας, επίσκοπος Άξελ Νόακ. Θα κηρύξη δε ο επίσκοπος Βάλτερ Κλάιμπερ (της Ευαγγελικής - μεθοδιστικής Εκκλησίας). Εδώ και σχεδόν 30 χρόνια υπάρχουν στη Γερμανία μεμονωμένες τοπικές συμφωνίες μεταξύ Εκκλησιών - μελών της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας και Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων, προς αμφίπλευρη αναγνώριση του βαπτίσματος. Δεν υπήρξε ωστόσο μέχρι τώρα μια συμφωνία στο επίπεδο της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας η του Γερμανικού Επισκοπικού Συμβουλίου. Τον Μάιο του 2002 ξεκίνησε από τον Πρόεδρο του Παπικού Συμβουλίου για την προώθηση της ενότητας των Χριστιανών, καρδινάλιο Βάλτερ Κάσπερ, η πρωτοβουλία, να ασχοληθούν στα επισκοπικά συμβούλια με το θέμα του βαπτίσματος και την οικουμενική σημασία της αμοιβαίας αλληλοαναγνώρισής του, καθώς και να υπογραφούν μεταξύ των Εκκλησιών αντίστοιχες συμφωνίες. Το Γερμανικό Επισκοπικό Συμβούλιο αποδέχθηκε αυτήν την πρωτοβουλία από τη Ρώμη, και πρότεινε να επιδιωχθή η αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος σε όλην την περιοχή του Γερμανικού Επισκοπικού Συμβουλίου και της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας (ΕΚD). Μια ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ένωσις Των Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Γερμανία (ΕΚΟ ΚιD ), της Ευαγγελικής - μεθοδιστικής   Εκκλησίας (εκ μέρους και άλλων Ελευθέρων Εκκλησιών) και των Παλαιό - καθολικών (εκ μέρους και της Αγγλικανικής Εκκλησίας), επεξεργάστηκε ένα κείμενο, στο οποίο και συναίνεσαν το Συμβούλιο της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας και το Διαρκές Συμβούλιο του Γερμανικού Επισκοπικού Συμβουλίου. Στο κοινό αυτό κείμενο συναίνεσαν οι εξής Εκκλησίες: Αιθιοπική,.- Ορθόδοξη Εκκλησία,.- Εργασιακή κοινότητα, Αγγλικανών, - Επισκοπιανών Κοινοτήτων στη Γερμανία, - Αρμενική, - Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία, - Ευαγγελική, - παλαιοκαλβινιστική Εκκλησία στην Κάτω Σαξωνία, - Ευαγγελική Αδελφική, - ενότητα...Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία, - Ευαγγελική -μεθοδιστική Εκκλησία, - Καθολική Επισκοπή των Παλαιο-Καθολικών στη Γερμανία, - Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία, - Ρωμαιο-Καθολική Εκκλησία, - Αυτόνομη Ευαγγελική, - Λουθηριανή Εκκλησία. Η οικουμενική θεία Λειτουργία θα διεξαχθή από εκπροσώπους των ανωτέρω συνυπογραφουσών Εκκλησιών. Ο προκαθήμενος του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας επίσκοπος Βόλφγκανκ Χούμπερ, θα κάνη την εισαγωγή στη θεία Λειτουργία, ενώ ο προκαθήμενος του Γερμανικού Επισκοπικού Συμβουλίου, καρδινάλιος Κάρλ Λέμαν, θα εξαποστείλη την εορταστική κοινότητα με μίαν εντολή βαπτίσματος. Το κήρυγμα θα απαγγείλη ο επίσκοπος Βάλτερ Κλάιμπερ ( της Ευαγγελικής - μεθοδιστικής Εκκλησίας). Για τις Εκκλησίες του Εργασιακού Συνδέσμου Χριστιανικών Εκκλησιών ( EKD ) που δεν υπογράφουν την αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος, θα εκφέρη χαιρετισμό ο πάστορας Βέρνερ Φούνκ (των Μεννονιτών). Ένας λόγος γι' αυτήν την επιφύλαξη βρίσκεται στη θεολογική αποτίμηση του νηπιοβαπτισμού.   

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Το Χριστιανικό βάπτισμα 

Ο Ιησούς Χριστός είναι η σωτηρία μας. Δι' αυτού ο Θεός υπερνίκησε την απόσταση του αμαρτωλού απ' Αυτόν (Ρωμ.,5,10), ώστε να μας κάνη υιούς και θυγατέρες Του. Ως συμμετοχή στο μυστικό του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού, το βάπτισμα σημαίνει νέα γέννηση εν Ιησού Χριστώ. Όποιος υποδέχεται αυτό το μυστήριο και καταφάσκει, εν τη πίστει, την αγάπη του Θεού, ενώνεται με τον Χριστό και ταυτόχρονα με τον λαό Του σε όλους τους καιρούς και τόπους. Ως ένα σύμβολο της ενότητας όλων των Χριστιανών, το βάπτισμα συνδέει με τον Ιησού Χριστό, το θεμέλιο αυτής της ενότητας. Και παρ' όλες τις διαφορές στην αντίληψη για την Εκκλησία, υφίσταται μεταξύ μας μια βασική συμφωνία ως προς το βάπτισμα. Γι' αυτό και αναγνωρίζουμε κάθε εκτελεσμένο βάπτισμα κατά την εντολή του Ιησού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, με την συμβολική πράξη της καταβύθισης στο νερό η και της επίχυσης με νερό, και χαιρόμαστε για κάθε άνθρωπο, που βαπτίζεται. Αυτή η αμφίδρομη αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος εκφράζει τον θεμελιωμένο στον Ιησού Χριστό δεσμό της ενότητας (Εφες. 4,4 - 6). Το ούτως εκτελεσμένο βάπτισμα τελείται άπαξ και δεν επαναλαμβάνεται. Αναγνωρίζουμε το έγγραφο της Λίμα: Το κοινό μας βάπτισμα στον Χριστό είναι "μια πρόσκληση στις Εκκλησίες να ξεπεράσουν όσα τις χωρίζουν και να εκδηλώσουν ορατά την κοινότητάς τους. (Συγκλιτικές δηλώσεις της επιτροπής για την Πίστη και το Πολίτευμα της Εκκλησίας του Οικουμενικού Συμβουλίου των Εκκλησιών, Βάπτισμα, αρ. 6) Αννόβερο, 23 Απριλίου 2007 ", Ο «Ο.Τ.» πιστεύει ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία της Γερμανίας αλλά και το Φανάριον, εις το οποίον υπάγεται η Ορθόδοξος Εκκλησία της Γερμανίας οφείλουν να τοποθετηθούν δημοσίως δι' επισήμου ανακοινώσεως. Και να μας είπουν, εάν εις το εξής θα γίνεται Ορθόδοξον Βάπτισμα εκείνων, οι οποίοι προσέρχονται εις την Ορθοδοξίαν από διαφόρους αιρέσεις.

Εκ της εφημερίδος Ορθόδοξος Τύπος. αρ. φύλλ. 1692. σελ 4Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης