ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

26-6-42

Επλανήθης, αγαπητέ μοι, και λαμβάνεις τα ρητά του Ευαγγελίου, των Αποστόλων και των Αγ. Πατέρων διά να στερεώ­σης την πλάνην σου περί του εορτολογίου. Μου γράφεις εις την επιστολήν σου, ότι ο Απόστολος Παύλος εξεφώνησεν. «στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις». Τόσον ανόητος είσαι και δεν εννοείς ότι, όταν ο Απ. Παύλος ταύτα εξεφώνησε, δεν υπήρχε ημερολόγιον ή μάλλον εορτολόγιον!

. . . Όταν ο Απ. Παύλος εξεφώνησε τα ανωτέρω, δεν υπήρχε καμμία εορτή. Πρώτη εορτή εθεσπίσθη υπό των Αγ. Αποστόλων η του Πάσχα και η οποία κατά τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς δεν εωρτάζετο από όλους τους τότε χριστιανούς μίαν και την αυτήν ημέραν, μέχρι των χρόνων καθ' ους συνεκροτήθη η Α' Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ώρισε να εορτάζεται μίαν και την αυτήν ημέραν παρ' άπασι τοις χριστιανοίς. Επομένως το να ισχυρίζεσαι ότι ο Απ. Παύλος είπε κρατείτε τας παραδόσεις και διά το ημερολόγιον, ψεύδεσαι, παρανοείς. Επίσης ψεύδεσαι που επικαλείσαι του αυτού θ. Αποστόλου την μαρτυρίαν «ει τις ευαγγελίζεται παρ' ο ευηγγελισάμεθα, ανάθεμα», καθότι ο θ. Απόστολος δεν ευηγγελίσατο το εορτολόγιον, αλλά το Ευαγγέλιον! Παύσον λοιπόν την γλώσσαν σου από κακού. . .

Ωσαύτως ψεύδεσαι, όταν επικαλείσαι τας 7 Οικουμενικάς Συ­νόδους εις μαρτυρίαν, διότι αι 7 Οικουμενικαί Σύνοδοι δεν συνηθροίσθησαν διά το ζήτημα του ημερολογίου, και τα αναθέματα τα οποία εξεφώνησαν δεν τα εξεφώνησαν διά το ημερολόγιον, αλλά διά να φυλάξουν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τους χριστιανούς από τας αιρέσεις, των χριστιανομάχων κ.λπ. αιρετικών. . . Μη φαν­ταστής ότι ενδιαφερόμενος διά το νέον ημερολόγιον σου γράφω. άπαγε!. . . Δεν σε αποτρέπω να το ακολουθής το παλαιόν εορτολό­γιον, ενδιαφέρομαι διά την σωτηρίαν σου και σε αποτρέπω από τας παρεκτροπάς και πλάνας εις τας οποίας υπέπεσες και θέλω να διορθωθής, να σωθής. Εάν ήτο Θεός το ημερολόγιον το παλαιόν είτε πίστις είτε δόγμα - θεμέλιον της Εκκλησίας, τότε και εγώ θα συνεφώνουν μεθ' υμών. και εάν εγνώριζον ότι το παλαιόν ημερολό­γιον θα μας σώση, τότε θα επέμενον και εγώ. Αλλά δεν ηρκέσθην εις την ιδικήν μου γνώμην, αλλά ενδιαφερόμενος και διά την ιδικήν μου σωτηρίαν και των πνευματικών μοι τέκνων, πονών δε και την Εκκλησίαν, εγκαταλείψας την ησυχίαν μου και αφειδήσας εξόδων, κόπων και κινδύνων μετέβην εις τους Πατριάρχας, Ιεροσολύμων Δαμιανόν, Αλεξανδρείας Φώτιον και εσχάτως εις τον Κων)πόλεως Φώτιον, τον ασκητικώτατον και ελεήμονα, συνεζήτησα μετ' αυτών διά το ζήτημα της καινοτομίας του εορτολογίου και μοι είπον πάντες την γνώμην των, ότι δεν έγινε μεν κανονικώς η μεταρρύθμισις του εορτολογίου, δεν είναι όμως ζήτημα δογματικόν, και ότι οι χριστιανοί οι οποίοι εξ ανάγκης το ακολουθούν, δεν έχουν φόβον να κολασθούν, ως λέγετε υμείς και τινες άλλοι άφρονες και φανατικοί παλ)γίται.
Εκτός των ανωτέρω εζήτησα την γνώμην του αοιδίμου Γέ­ροντος Δανιήλ (όστις είχε το χάρισμα της διακρίσεως) και άλλων Αγιορειτών Πνευματικών. Ωσαύτως του αειμνήστου πατρός Ευσεβίου, των καθηγητών της Θεολογίας του Πανεπιστημίου, Ανδρούτσου, Διοβουνιώτου, Μεσολαρά, του κ. Γαλανού, του Δουληγέρη και πολλών άλλων σοφών, εναρέτων, θεοφοβουμένων, οι οποίοι την αυτήν γνώμην ως οι Πατριάρχαι εξέφρασαν. Αυτήν την γνώ­μην έχουν και τινες των φρονίμων, συνετών και διακριτικών παλ)γιτών. Ακολουθούν μεν αυτοί το παλ. ημερολόγιον, εις τους χριστιανούς όμως εις τους οποίους δεν υπάρχει παλαιημερολογίτης ιερεύς λέγουν και προτρέπουν να πηγαίνουν εις την Εκκλησίαν, να κοινωνούν, να εξομολογούνται κ.λπ. Εις πάσας τας Μονάς του Αγίου Όρους δέχονται τους Αρχιερείς και συλλειτουργούν καθώς και εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, το οποίον ακολουθεί το παλαιόν εισέτι και μόνον οι άγαν φανατικοί παλαιοημερολογίται, θέλοντες δήθεν να δείξουν ότι είναι φύλακες των πατρικών παραδόσεων εξετράπησαν ως οι Λουθηρο - Καλβίνοι εις διαφόρους αιρέσεις και πλάνας και ατασθαλίας, και άλλοι αναβαπτίζουν, άλλοι αναμυρώνουν, άλλοι μη έχον­τες Άγιον Μύρον ευλογούν ελαιόλαδον και χρίουν τα βαπτισθέντα βρέφη, και καθώς οι Διαμαρτυρόμενοι διαμαρτυρηθέντες εις τας καινοτομίας του Πάπα εξετράπησαν εις μυρίας αιρέσεις και η μία αίρεσις αθετεί, δεν δέχεται την άλλην, ούτω και οι πλείστοι των παλαιοημερολογιτών.

Περαίνων την επιστολήν μου σε παρακαλώ, τέκνον μου, άκουσον της φωνής του πατρός σου καλούντος σε. Επίστρεψον προς τον φιλόστοργον πατέρα σου, όστις λυπείται διότι βλέπει τον νοητόν λύκον, τον απατηλόν και βύθιον δράκοντα, όστις δολίως σε απεμάκρυνεν και ίσταται με ανοικτόν το στόμα να σε καταπίη. Δράμε, πρόσπεσον, πριν κλεισθή η θύρα· σε αναμένω.

Ο πνευματικός σου πατήρ Φιλόθεος Αρχιμ.

Ο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
(Ο ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ)
1884-1980
Τόμος πρώτος
Εκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ 


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης