«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶς Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ὁ αἰώνιος καί πάντοτε ἐπίκαιρος Θεῖος λόγος μᾶς καλεῖ νά ἀξιοποιοῦμε τήν κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας: «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν» (Ἐφεσ. 5,15-16). Ἡ θεία αὐτή προτροπή εἶναι τό μόνο ἀποτελεσματικό ἀντίδοτο στήν ἀκατάσχετη ροή τοῦ χρόνου, πού πάντοτε εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο.

Ἡ ὑποδοχή τοῦ νέου ἔτους (κατά τό κοσμικό χρονοδιάγραμμα) γίνεται κατά τόν συνήθη τρόπο: φώτα, εὐχές, γλέντια… καί πρό πάντων «ἐλπίδες». Οἱ ἑορτασμοί ἐξανεμίζονται σέ ἐλάχιστη ὥρα. Δυστυχῶς ὅμως τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τίς «ἐλπίδες» ἀμέσως μόλις συναντηθοῦν μέ τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ροῆς τοῦ χρόνου…

Τότε τί μᾶς ἀπέμεινε;
Ἀσφαλῶς ἡ μόνη, ἀληθινή καί ἀκαταίσχυντη ΕΛΠΙΔΑ μας, ὁ Κύριος καί Θεός καί Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτός πού ἔδωσε τά πάντα, «κενώθηκε» ἐντελῶς πρός χάριν ἑνός ἑκάστου. Ὄχι μόνον μέ τήν ἄκρα ταπείνωσίν Του ἀλλά καί μ’ αὐτό τό ἀθωότατο αἷμα Του ὑπέγραψε τά ἐχέγγυα τῆς διαρκοῦς καί ἀμετάπτωτης ἐλπίδος μας. Πού ἀρχίζει ἀπό τόν «νῦν αἰῶνα» καί δέν τελειώνει ποτέ!

Τό 2012- ὅλοι τό προαισθανόμαστε- δέν προμηνύεται καλύτερο ἀπό τό ἀπερχόμενο ἔτος. Αὐτό ὅμως δέν θά μᾶς κάνει ἀπέλπιδες καί νωθρούς. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἄς μᾶς φέρει σέ συναίσθησιν ὥστε «συνιέντες τὶ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου» νά ἔρθουμε πιό κοντά Του καί νά παραδώσουμε τά πάντα σ’ Αὐτόν! Καί Αὐτός, ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ἔχει τόν τρόπο νά ἀλλάξει τά πάντα σέ μία στιγμή!

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας νά προσφέρει κατά τό νέο ἔτος κάθε ἀπαραίτητο πνευματικό καί ὑλικό ἀγαθό σέ κάθε ἄνθρωπο ἐπί τῆς γῆς.
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ,

ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Παντοκράτορος
† Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης