ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ

ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

326

Εύρεσις τού Τιμίου Σταυρού

326-335

1η ανέγερσις τού Ναού τής Αναστάσεως

336

Τελετή τών εγκαινίων αυτού

614

Καταστροφή τού Ναού υπό τών Περσών

617-626

Ανοικοδόμησις τού Ναού υπό τού Πατριάρχου Μοδέστου

1009

Καταστροφή τού Ναού υπό τού Χάκεμ

1027-1048

Ανάκτισις τού Ναού υπό Αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου

1130-1149

Διασκευή τού Ναού υπό τών Σταυροφόρων

1390

Πραγματοποίησις νέων επισκευών εν τώ Ναώ

1545

Επισκευή τού Κουβουκλίου τού Παναγίου Τά­φου υπό τού Πατριάρχου Γερμανού

1719-1720

Επισκευή τού Ναού υπό τού Πατριάρχου Χρυ­σάνθου

1808

Εμπρησμός τού Ναού υπό τών Αρμενίων

1810

Ανοικοδόμησις υπό τού ευσεβούς ημών έθνους

1867-1869

Ανακαίνισις τού Μ. Τρούλλου υπό Ρωσίας, Γαλλίας καί Τουρκίας

1927

Καταστροφή τού μικρού Τρούλλου υπό σεισμού

1931-1933

Ανοικοδόμησις τού μικρού Τρούλλου υπό τού ευσεβούς ημών έθνους

1948

Πλήξις τού Μ. Τρούλλου διά δύο όλμων, άμεσος επισκευή

1949

Εμπρησμός τού εκ μολύβδου επικαλύμματος τού Μ. Τρούλλου. Άμεσος επισκευή

1978-1985

Ανακατασκευή τού Μεγάλου Τρούλλου

1993-1994

Εξωραϊσμός τής Αποκαθηλώσεως καί τού μικρού Τρούλλου διά μωσαϊκής συνθέσεως

1995

Επισκευή τού εξωτερικού τού μικρού Τρούλλου

2000

Έναρξις τής ανακαινίσεως τού Κωδωνοστασίου

2002

Τοποθέτησις μωσαϊκών παραστάσεων εις τό Καθολικόν

 

 

 

ΑΓΙΑ ΒΗΘΛΕΕΜ

 

327-333

1η Ανέγερσις τής Βασιλικής τής Γεννήσεως εν Βηθλεέμ

532-543

Διαρρύθμισις υπό τού Αυτοκράτορος Ιουστινιανού

1169

Καλλωπισμός διά μωσαϊκών υπό Μ. Κομνηνο

1435

Ανακαίνισις τής στέγης υπό Αλεξίου Κομνηνού

1672

Ανακαίνισις τής στέγης υπό Πατρ. Δοσιθέου

1842

Επισκευή τής στέγης υπό τών Αγιοταφιτών.

1927

Καταστροφή τού Πύργου τού Ιουστινιανού υπό σεισμού

1932

Ανακαίνισις τής αυλής τής Βασιλικής

1934

Ανακάλυψις αρχαίων μωσαϊκών επί τού δα­πέδου τής Βασιλικής

1951

Ανακαίνισις τού Πύργου τού Ιουστινιανού υπό τού Αρχιεπ. Νεαπόλεως Αρτεμίου

1956

Ανέγερσις τού παρά τήν Βασιλικήν παρεκ­κλησίου τών Αγίων Νηπίων δαπάναις τού ιδίου

1956

Ανακαίνισις τού παρεκκλησίου τού Αγ. Γε­ωργίου

1967

Πλήξις τής στέγης τής Βασιλικής διά βόμβας, άμεσος επισκευή

1983

Επισκευή τής Βασιλικής τή αδεία τής Κυ­βερνήσεως καί δαπάναις τού Ιερού Κοινού, ανακατασκευή δέ απάντων τών παραθύρων αυτής (εν συνόλω 38)

2002

Τεσσαρακονθήμερος κατάληψις τής Βασιλικής υπό ενόπλων Παλαιστινίων καί πρόκλησις ζημιών εις τό Μοναστήριον

 

ΑΓΙΑ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ

Ο Ναός τής Γεθσημανής εκτίσθη τόν Δ΄ αιώνα

 

1009

Καταστροφή υπό τού Χάκεμ

1161

Ανακαίνισις

1947

Πλακόστρωσις τής αυλής τού Ναού

1953

Ανακαίνισις τού Μετοχίου τής Γεθσημανής δα­πάναις τού Αρχιεπ. Πέλλης Κλαυδίου

1954

Ανέγερσις Τρούλλου επί τού παρεκκλ. δαπά­ναις τού ιδίου

1955

Πλήξις τού Ναού υπό πλημμύρας

              1956  Ανέγερσις  του παρά την θύραν του Ναού πεσόντος υπό της πλημμύρας δυτ. τοίχου υπό του Αρχιεπ. Πέλλης Κλαυδίου
              1961  Ανέγερσις Αιθούσης υποδοχής των προσκυνητών παρά τω Θεομητορικώ Μνήματι
              1972  Πλήξις του Ναού υπό πλημμύρας
              1999  Πλήξις του Ναού υπό πλημμύρας

 

ΕΤΕΡΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ

 

502

Ανέγερσις τής Λαύρας τού Αγίου Σάββα

614

Είχε 5 χιλιάδας αναχωρητάς

728

Επιδρομή υπό τών Αράβων

1672

Επισκευή τής Λαύρας υπό τού Πατρ. Δοσι­θέου

1911

Κατάθεσις τού θεμελίου λίθου τού νέου Κεν-τρικού Μοναστηρίου τών Αγιοταφιτών εν Ιερουσαλήμ

1951

Ανακαίνισις τής Λαύρας τού Αββά Θεοδοσίου υπό τού Αρχιεπ. Μαδάβων Βαρθολομαίου

1951

Ανακαίνισις Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής υπό Αρχιμ. Κυριακού

1951

Ανακαίνισις Ι. Μονής Προφ. Ηλιού υπό τού Μον. Αβραμίου

1958

Ανακαίνισις Ι. Μονής Αγ. Βασιλείου υπό τού Αρχιμ. Αρκαδίου

1961

Ανακαίνισις τής Ι. Μονής Βηθανίας υπό τού Αρχιμ. Θεοδοσίου

1963

Ανέγερσις τού εν Αμμάν Ιερού Ναού τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου δαπάναις τής Ελληνικής Κυβερνήσεως

1965

Ανέγερσις Ιερού Ναού επί τού τάφου τού Λα­ζάρου υπό τών Αρχιμ. Θεοδοσίου καί Σερα­φείμ

1965

Ανακαίνισις τού Μοναστηριακού Ιερού Ναού τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης

1967

Ανέγερσις τής Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου υπό τού Αρχιμ. Αρκαδίου

1968

Ανακαίνισις τής Ι. Μ. Αγ. Ονουφρίου υπό τού Μητροπ. Πέτρας Γερμανού

1972

Ανακαίνισις τής Ι. Μονής Χοζεβά υπό τού Αρχιμ. Αμφιλοχίου

1974

Ανέγερσις τού Ιερού Ναού τής Αγίας Τριάδος εν Τουμπάς

1974

Θεμελίωσις τού Μητροπολιτικού Μεγάρου εν Αμμάν υπό τού Αρχιεπ. Ιεραπόλεως Διο­δώρου

1975

Ανέγερσις τής Ιεράς Μονής τού Προφ. Ελισσαίου εν Ιεριχοί υπό τού Αρχιμ. Γαβριήλ καί τής Μοναχής Χριστοδούλης

1976

Ανακαίνισις τής Ιεράς Μονής Αγίων Αποστόλων εν Καπερναούμ υπό τού Μητροπ. Πέτρας Γερμανού

1977

Ανακαίνισις τής Ι. Μ. Προφ. Ηλιού υπό τού Αρχιμ. Αρκαδίου

1977

Ανέγερσις Ι. Ν. τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εν Ζαμπάμπδε

1978

Ανακαίνισις τής εν Τιβεριάδι Ι. Μονής τών Αγίων Αποστόλων

1978

Ανέγερσις τής επί τού Προσκυνήματος τών Ποιμένων Ιεράς Μονής υπό τού Αρχιμ. Σερα­φείμ

1978

Ανακαίνισις τής εν Ρέμλη Ιεράς Μονής

1978

Ανέγερσις τής εν Βηθσφαγή Ι. Μ. τής Βαϊφό­ρου υπό τού Αρχιμ. Γρηγορίου

1979

Ανακαίνισις τού Πύργου τού Αγίου Σάββα υπό τού Αρχιμ. Γενναδίου

1982

Ανακαίνισις τής ερειπωθείσης Ι. Μ. Αρχαγγέλων εν Ιόππη

1982

Αποπεράτωσις τού εν Αμμάν Μητροπολιτικού Μεγάρου

1983

Ίδρυσις Πατριαρχικού Μουσείου καί Πατριαρ­χικ. Πινακοθήκης

1984

Ανέγερσις τού Ι. Ν. τής Υπαπαντής καί τού Λυκείου εν Αμμάν

1984

Ανέγερσις Γυμνασίου εν Ζάρκα

1984

Ανέγερσις Ιερού Ναού τού Τιμίου Προδρόμου εν Χμούδ

1984

Ανέγερσις τού εν Βηθσφαγή Ιερού Ναού τής Βαϊφόρου υπό τού Επισκ. Ιαμνείας κ. Γρηγο­ρίου

1985

Ανέγερσις Ι. Μονής καί Σχολής τού Αγ. Νικο­λάου εν Άκαμπα

1985

Ανέγερσις Ι. Ναών Γεννήσεως τής Θεοτόκου εν Τζάμπαλ - ελ - Τάτζ καί Αγίου Γεωργίου εν Τζάμπαλ - ελ - Χάσμι (Αμμάν)

1994

Ανακαίνισις Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου εν Κανά Γαλιλαίας υπό τού Αρχιμ. Θεοφίλου καί τού Ιερού Ναού τών Αρχαγγέλων εν Ιόππη υπό τού Αρχιμ. Δαμασκηνού

1999

Ανακαίνισις Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου εν Άκκρη υπό τού Επισκ. Αβήλων κ. Δωροθέου

2000

Εγκαίνια τής νέας Πατριαρχικής Αιθούσης

2002

Ανέγερσις Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου εν Ιορδάνη

2003

Ανέγερσις Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελέ-νης εν Μάρτζ ελ-Χαμάμ, τού Αμμάν.

2004

Ανακαίνισις Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Σάλτης

2004

Ανακαίνισις Κεντρικού Μαγειρείου

2005

Αποπεράτωσις τής ανακαινίσεως τής Παλαιάς Αιθούσης τού Πατριαρχείου

2005

Αποπεράτωσις τής ανακαινίσεως τής αιθούσης τού Αρχείου εν τή Ι.Μονή Αβραάμ υπό τού Γέ­ροντος Σκευοφύλακος καί Αρχιεπισκόπου Θα­βωρίου κ. Θεοφίλου.

2005

Ανακαίνισις τού Ναού τής Ι. Μ. Αγίου Βασι-λείου

2006

Ανακαίνισις τού Ηγουμενείου τής εν Ιεροσο-λύμοις Ι. Μ. τού Τιμίου Προδρόμου

2006

Αποπεράτωσις ανακαινίσεως τού εν Φχές Ηγουμενείου: εν τώ αυτώ, ανακαίνισις τής παλαιάς αιθούσης καί επέκτασις τών γραφεί­ων κ.ά. βοηθητικών χώρων, δαπάναις Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου.

2006

Αποπεράτωσις τής ανακαινίσεως τού εν Κάρακ Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου καί τού Ηγουμενείου, δα­πάναις Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου

2006

Αποπεράτωσις τής καθόλου ανακαινίσεως τής Αρχιγραμματείας τού Πατριαρχείου

2006

Έναρξις καί αποπεράτωσις τού Ηγουμενείου καί τής Σχολής εν Ζάρκα

2006

Έναρξις ανακαινίσεως τού εν Τουλκάρεμ ένεκα θρησκευτικού φανατισμού εμπρησθέντος Ιερού Ναού τού Αγίου Γεωργίου

2006

Ετέθη ο θεμέλιος λίθος τής νέας εν Μπετζάλλα Πατριαρχικής Σχολής

              2006 Εργασίαι επεκτάσεως και εξωραϊσμού του Καθολικού της Ι.Μ. Ποιμένων και περίφραξις αυτής.
              2007 Εγκαίνια νέας πτέρυγος του εν Ζάρκα Σχολείου
              2007  Εγκαίνια του νέου ορόφου του εν Μαδηβά σχολικού συγκροτήματος
              2007  Ολοκλήρωσις της μηχανοργανώσεως και του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού της Αρχιγραμματείας
              2007  Εκτενείς εργασίαι υδροδοτήσεως, δενδροφυτεύσεως και καλλωπισμού εις τον περίγυρον της Ι.Μ των Ποιμένων εν Μπετσαχούρ
              2007  Ανακαίνισις του Ναού της εν Ιεροσολύμοις Ιεράς Μονής των Αρχαγγέλων
              2007  Εκτενείς ανακαινίσει, επισκευαί και προσθήκη βοηθητικών χώρων εις την Ιεράν Μονήν της Κανάς
              2007  Αποπεράτωσις δύο νέων Παρεκκλησίων και βοηθητικών χώρων εν τη Ιερά Λάυρα Αγίου Σάββα
              2007  Έναρξις της πρώτης φάσεως λειτουργίας του εν τω Διαδικτύω Ιστοχώρου του Πατριαρχείου
              2007  Ανέγερσις Νηπιαγωγείου εν Αμμάν υπό του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Βενεδίκτου
              2008  Εγκαίνια της πλήρως ανακαινισθείσης και εξοπλισθείσης Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου
              2008  Εκταινείς ανακαινίσεις εις τηνΙ.Μ. Αβραάμ παρά τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως
              2008  Έναρξις εργασιών συντηρήσεως του κωνσταντινείου εποχής χώρου του "Δοχείου" παρά τω Παναγίω Τάφω
              2008  Εγκαίνια του μεγαλειώδους Ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής επί του Φρέατος του Ιακώβ
              2008  Ανακαίνισις του εν Μαδηβά Παρεκκλησίου
              2008  Επέκτασις της εν Ραμμάλλα Σχολής του Αγίου Γεωργίου. Εκτενής ανακαίνισις εν τη Σχολή του Αγ. Δημητρίου εν Ιεροσολύμοις
              2008  Εκτενείς εργασίαι γενικής ανακαινίσεως των δομικών μερών του Αρτοποιείου εν τω Κεντρικώ Μοναστηρίω
              2008  Ανακαίνισις εκτενής του Ιερού Ναού και του δώματος της Ι.Μ Αγίου Νικολάου
              2008  Αποπεράτωσις της ανακαινίσεως και  αναδιοργανώσεως του τμήματος χειρογράφων  της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης και έναρξις εργασιών ανακαινίσεως του Πατριαρχικού Αρχείου
              2008  Εκτενείς εργασίαι εν τω Προσκυνήματι της Αγίας Βηθλεέμ, τ.ε. εν τω Παρεκκλησίω του Αγίου Γεωργίου, τω Σκευοφυλακίω, τω ισογείω της Μονής και πλήρης ανανέωσις της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του Προσκυνήματος
             2008  Εργασίαι μονώσεως και ενισχύσεως της χιλιετούς τοιχοποιίας του Ι. Ναού και του Ηγουμενείου της Ι.Μ. Παναγίας Σεϊδανάγιας

 

Εκ της Επισήμου ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης