Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

            «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Τὸ πρῶτον μήνυμα τὸ ὁποῖον μεταδίδει ὁ Ἀναστὰς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς πρὸς τὰς Μυροφόρας διὰ τῆς προσφωνήσεως «χαίρετε» εἶναι τὸ οὐράνιον καὶ ἐλπιδοφόρον μήνυμα τῆς ἀναστασίμου καὶ αἰωνίου χαρᾶς τὴν ὁποίαν καλεῖται προσωπικῶς κάθε πιστὸς νὰ βιώνῃ στήν καθημερινότητά του, ὅσο ζωφερὀ καί ἄν εἶναι τό περιβάλλον του, ὅσο σκοτεινές καί ἄν παρουσιάζονται οἱ ἀτραποί τῆς ζωῆς.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια».

Πλέον ἀνατέλει τό ἱλαρόν καί γλυκῦ καί συγχρόνως ὁλόλαμπρον καί ζωοποιόν Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κύριου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ὄχι ἁπλῶς διά νά ἀνάψουμε τίς πασχάλιες λαμπάδες μας διά λίγες ὧρες ἤ νά αἰσθανθοῦμε κάποιες στιγμές συναισθηματικῆς χαρᾶς. Τό Φῶς καί ἡ Χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἀμείωτα καί αἰώνια! Ἔρχονται νά καταυγάσουν, νά πυρπολήσουν, νά ἀνακαινήσουν, νά πληρώσουν τά πάντα!

Εἴθε οἱ καρδίες μας νά εἶναι ἀνοιχτές ὥστε νά δεχθοῦν καί νά κρατήσουν διά παντός αὐτό τό ἀνέσπερον Φῶς καί αὐτήν τήν ἀνείπωτον καί ἀμείωτον Χαράν. Καί ἔτσι δέν πρόκεῖται τίποτε νά μᾶς ἀγγίσει, τίποτε νά μᾶς ἀπελπίσει, διότι θά εἴμαστε πάντοτε ἑνωμένοι μέ τόν Νικητή, νικητές καί ἐμεῖς!

Μετ’ ἀναστασίμων εὐχῶν καί ἀγάπης τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ,ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Παντοκράτορος,

† Ἀρχιμ. Κύριλλος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοίPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης