Γιατί όχι στην Καλαμάτα;


ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ; 
Του Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

 Από άγνωστόν μου αποστολέα, που υπογράφει ως π. Νικόλαος, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έλαβα ένα έμμέσως υβριστικό μήνυμα, διά του οποίου ερωτώμαι "πού θα ευρίσκωμαι" τήν ημέρα κατά την οποίαν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ Βαρθολομαίος θά επισκεφθή την Καλαμάταν.
 Κατ΄αρχήν ευχαριστώ τον άγνωστόν μου ιερέα για τον καταφρονητικό του λόγο. Του λέγω όμως, ότι οι γενναίοι και οι άγιοι ΔΕΝ ΥΒΡΙΖΟΥΝ, καλυπτόμενοι κάτω από την ανωνυμία!

Απαντώ στο ερώτημά του:
 1. Δεν θα είμαι στην Καλαμάτα, επειδή δεν έλαβα σχετική Πρόσκληση! Οι 30 Αρχιερείς ή όσοι θα μεταβούν εκεί, έχουν λάβει Πρόσκληση από τον οικείο Μητροπολίτη.
 2. Δεν έλαβα Πρόσκληση, όπως υποθέτω, επειδή δεν είμαι εξ εκείνων οι οποίοι έναντι του Οικουμενικού Θρόνου προσφέρουν "γην καί ύδωρ"! Διατηρώ το δικαίωμα να εκφράζω ελευθέρως την γνώμην μου. Πιστεύω, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι μια Αυτοκέφαλος και αυτοδιοικούμενη Εκκλησία. Πιστεύω επίσης, ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μειώνει τό κύρος Του και χάνει από την αίγλη του θεσμού, τον οποίο εκπροσωπεί, με το να ευρίσκεται "ευκαίρως - ακαίρως", δηλ. κάθε λίγο και λιγάκι, στην Ελλάδα!
 3. Πιστεύω, ότι απετέλεσε τραγικό λάθος, όταν ο Παναγιώτατος Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προσφάτως τόλμησε νά επισκεφθή την Συναγωγή των Εβραίων στην Νέα Υόρκη
 4. Όπως επίσης το γεγονός επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της Coca-Cola στηνστις ΗΠΑ προσέφερε το Κοράνιο ως δώρο στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας! Η δικαιολογία, ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι Μουσουλμάνος ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΕΙ! Με την πράξη αυτή ο Παναγιώτατος εξυπηρέτησε τα σχέδια της "παγκοσμιοποιήσεως". Δεν νοείται εξίσωση της Καινής Διαθήκης και του Κορανίου!
 5. Δεν έχει διευκρινισθή ακόμη εάν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έχει διαπράξει ένα ακόμη τραγικώτερο τραγικό λάθος, εάν δηλ. ωμίλησε για κάποιους "ξεβράκωτους" Έλληνες, εννοώντας τους ηρωϊκούς Αγωνιστές του 1821. Στον Πρόλογο βιβλίου, που κυκλοφορεί προσεχώς από τις Εκδόσεις μας με τίτλο "Πέτρα Σκανδάλου" του Ηλία Μηνιάτη, γράφουμε και τα εξής: "Μεγάλος θόρυβος ηγέρθη, κυρίως μέσα από τόν ηλεκτρονικόν τύπον, εξ αφορμής κάποιων δηλώσεων του Παναγιωτάτου Οἰκουμενικού μας Πατριάρχου περί των Αγωνιστών του 1821, τούς οποίους φέρεται να απεκάλεσε, αν απεκάλεσε, μέ τό επίθετο «ξεβράκωτοι». Εμείς προσωπικά δέν πιστεύουμε, ότι μία Μεγάλη Μορφή της Εκκλησίας, όπως ο κ.κ. Βαρθλομαίος, θά ηδύνατο νά σημειώση ένα τόσον σοβαρόν ολίσθημα γλώσσης. Αλλά καί δέν δυνάμεθα νά απορρίψωμεν ασυζητητί τήν ειδησεογραφίαν. Οι μεγάλης κυκλοφορίας Εφημερίδες των Αθηνών καί τά ηλεκτρονικά Μέσα Ενημερώσεως «έθαψαν» τήν είδησιν. Παρά ταύτα δύο μικροτέρας κυκλοφορίας εφημερίδες κατέγραψαν τήν είδησιν καί εσχολίασαν τίς δηλώσεις αυτές. Μέχρι σήμερα οι δηλώσεις αυτές δέν έχουν διαψευσθή. Τό ζήτημα μπορεί καί νά στασιάζεται. Παρά ταύτα συζητείται καί αναπαράγεται ευκαίρως-ακαίρως.Ο χρόνος των δηλώσεων τοποθετείται μίαν μόλις εβδομάδα προ της ενθρονίσεώς Του εις τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως. Η ενθρόνισις έγινε τὴν 2αν Νοεμβρίου 1991. Πρό ολίγων λοιπόν ημερῶν ο νέος Πατριάρχης, προφανῶς διά νά ευχαριστήση τήν Τουρκίαν, είπε (;) τὰ εξής εξωφρενικὰ περὶ των Ελλήνων Αγωνιστῶν του 1821: «Δυστυχώς οι δύο λαοὶ διέκοψαν τὴν υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων, όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι, το 1821, καὶ δημιούργησαν τὶς γνωστὲς προστριβές.....». Εάν τά είπεν, όποιος καί αν τά εξεστόμησεν, «ένοχος θανάτου εστί». Τήν είδηση κατέγραψαν οἱ Εφημερίδες «Αυριανή» της 26ης Οκτωβρίου 1991 καί «Ελεύθερη Ώρα» της 30ής Οκτωβρίου 1991.
 6. Στον πρόλογο του ιδίου βιβλίου γράφουμε και τα εξής: Η ψυχή μας διακατέχεται από μεγάλην αγωνίαν καθὼς βλέπομεν...
  1. ...τα διαρκώς επιταχυνόμενα βήματα προσεγγίσεως των Δυτικών εκ μέρους του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
  2. ...την ανανέωσιν της θεωρίας περὶ πρωτείου του Πάπα κλπ. εκ μέρους του νέου Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου του 16ου,
  3. ...την άγνοιαν, και συγχρόνως τὴν αδιαφορίαν, του χριστεπωνύμου πληρώματος των Ορθοδόξων περί τα δογματικὰ ζητήματα της αμωμήτου ημών πίστεως,
  4. ...το κείμενον της εν Ραβέννη της Ιταλίας συνελθούσης μικτής Επιτροπής Διαλόγου (8-14 Οκτωβρίου 2007) μεταξύ Ορθοδόξων καὶ Ῥωμαιοκαθολικών, τοοποίον εν πολλοίς τυγχάνει αμφίσημον και ασαφές,
  5. ...την περί παγκοσμιοποιήσεως θεωρίαν και Κίνησιν, ήτις οδηγεί την ανθρωπότητα εις ένα νέον είδος συγκριτισμού δηλ. εις μίαν νέαν θρησκείαν, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία απὸ όλα τὰ γνωστά μονοθεϊστικά καὶ μή θρησκεύματα,
  6. ...την ταύτισιν της Πρωτοθρόνου εν Κωνσταντινουπόλει Ορθοδόξου Εκκλησίας με την πέρα του Ατλαντικού υπερδύναμιν του κόσμου τούτου, όπως πανηγυρικὰ αναφέρεται εις την διακήρυξιν του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου: «Το Πατριαρχείο μας και η Αμερική υπηρετούμε τα ίδια ιδανικά δικαιοσύνης, ελευθερίας, όλες τις μεγάλες ηθικές και πνευματικες αξίες που ισχύουν διαχρονικώς, παγκοσμίως...», καθ᾿όν χρόνον είναι γνωστόν ότι εκ των Η.Π.Α. εκπορεύεται η θεωρία της παγκοσμιοποιήσεως, η κίνησις της Νέας Εποχής, το παράλογον αξίωμα «το δίκαιον του ισχυροτέρου»,
  7. ...την αντικειμενικήν αδυναμίαν των Ορθοδόξων Ιεραρχών, ήτοι Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών και Επισκόπων, να αντιτάξουν, εάν χρειασθή, ένα σθεναρόν ΟΧΙ εις τον Οικουμενικὸν Πατριάρχην, τον σημερινόν ή τον αυριανόν, εάν και εφ᾿ όσον ούτος θα υπερβή τα όρια του επιτρεπτού ή του ανεκτού κατά την επιχειρουμένην προσέγγισιν με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Η θέσις του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου είναι περιβεβλημένη με τοιαύτην και τοσαύτην ισχύν, ώστε -υπό τα σημερινά δεδομένα- ουδείς δύναται να εγκαλέση τούτον ή να καταγγείλη τούτον δι αυθαιρεσίαν κλπ., πολλώ δε μάλλον να τον δικάση, εφ᾿ όσον Αυτός και μόνον Αυτός έχει το προνόμιον να συγκαλή εις Σύνοδον τους Ορθοδόξους, είτε Οικουμενικήν, είτε Πανορθόδοξον τοιαύτην. Κατηγορούμεν τους Ρωμαιοκαθολικούς διά το Πρωτείον και το Αλάθητον του Πάπα, αλλά Πρωτείον εξ ίσου ισχυρόν και Αλάθητον εξ ίσου ακλόνητον διεκδικεί και ο ημέτερος Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, ο «αυθέντης καὶ Δεσπότης», όπως συνήθως προσφωνείται εις το Φανάρι,
  8. ...την ευκαίρως-ακαίρως εκδηλουμένην πρόθεσιν του Φαναρίου και την οσημέραι εντεινομένην προσπάθειαν πρός εξάρτησιν και πλήρη υποταγήν και υποδούλωσιν της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος εις τον Οικουμενικὸν Πατριάρχην:
  a. μετά την Απόφασιν της σεπτης Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του Ιουνίου 2004, προεδρεύοντος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου,
  b. μετά την «ειρηνικήν επίσκεψιν» του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου εις τὸ Φανάριον, όπου ουσιαστικώς υπεσχέθη τυφλὴν καὶ άνευ όρων υπακοήν εις τον Παναγιώτατον Οικουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον καὶ τὴν ολοκληρωτικήν παράδοσιν της Εκκλησίας μας. Εκεί ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, υποδεχόμενος τον υψηλὸν Επισκέπτην του κ.κ. Ιερώνυμον, προσεφώνησεν τούτον ως «Μητροπολίτην Aθηνών», προφανώς διά να υποδηλώση σαφέστατα το σχήμα της μετὰ ταύτα συνεργασίας των! Και τέλος,
  c. μετα  την υπ' αριθμ. Πρωτ. 312/28.03.2008 εκ Φαναρίου αποσταλείσαν απαντητικήν επιστολήν πρὸς τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών καὶ πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, διά της οποίας ο Παναγιώτατος Πατριάρχης υπεραμύνεται σθεναρώς των δικαιωμάτων Του επί των Επαρχιών των λεγομένων «Νέων Χωρών», επικυρώνει τα κεκτημένα, και νουθετεί -ουχί ως ισότιμον Αδελφόν, αλλά δίκην μαθητού του Δημοτικού Σχολείου- τον εν Αθήναις Προκαθήμενον της τοπικής και Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος διά τήν χάραξιν νέας πορείας της ἐκκλησιαστικής νηός. «Καταθυμίως ούν, επευχόμεθα και αναμένομεν άρδην μεταβολήν τε καἰ απαγκίστρωσιν εκ πολιτειοκρατικών αντιλήψεων, νομικών αγκυλώσεων καί δυσκαμψιών του παρελθόντος...» κ.ά.
 7. Παρά ταύτα διατηρώ ακέραιο το σεβασμό μου τόσο πρό το σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Οποίος αποτελεί εξέχουσαν φυσιογνωμίαν της Ορθοδοξίας, όσο και πρός τον ίδιο τόν θεσμό.
 8. Αν, τέλος, ήθελα να παραβλέψω όλα τα παραπάνω καί να τα λησμονήσω, με κανένα τρόπο δέν θα μπορέσω να διαγράψω από τήν μνήμη μου την μακάβρια εκείνη σκηνή της "αποτάξεως" του μακαριστού Χριστοδούλου, που αποτελεί ασυγχώρητο λάθος της εκκλησιαστικής καριέρας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου.
 9. Υπήρξα ο ένας και μοναδικός Ιεράρχης, ο οποίος κατά την έκτακτη Συνέλευση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του Ιουνίου 2004 κατεψήφισε την πρότασιν, ότι η Πράξις του 1928 "ισχύει καθ' όλας αυτής τας διατάξεις".
 10. Τελικά μεθαύριο 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπαντής, θα λειτουργήσω, εάν ζώ, στον ομώνυμο Ναό της Κοινότητος "Καλαμιάς" της Επαρχίας μου.

Αυτά λοιπόν αγαπητέ μου π. Νικόλαε από την Αυστραλίαν, έστω και αν δεν σας έπεισα. Τώρα πιά τα "ουαί" και τα περί "υποκριτών" σας τα επιστρέφω. Δεν μου ανήκουν!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Πηγή: http://mkka.blogspot.com/2010/01/blog-post_31.html
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Powered by active³ CMS - 9/7/2020 8:33:38 πμ