Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, Επιστολή – υπογραφή της «Ομολογίας Πίστεως»

 πηγή: "Θεοδρομία", Απρίλιος - Ιούνιος 2009, σελ. 209-210

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ
ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΑΘΩ
Εν Αγίω Όρει τη 29.5/11.6.2009
 
Αριθ. πρωτ. 63


Προς
την Σύναξιν Ορθοδόξων
Κληρικών και Μοναχών
Εις Θεσσαλονίκην

Σεβαστοί και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί καί συλλειτουργοί,

Διά του παρόντος ημετέρου ιεροσφραγίστου και ενυπογράφου μοναστηριακού Γράμματος προαγόμεθα, πρώτον, εκφράσαι τας ευχαριστίας ημών τόσον δια τας στηρικτικάς ευχάς Σας εφ' εορταίς της Θείας Αναστάσεως και Αναλήψεως του Δεσπότου ημών Ιησού όσον και δια την από 31(ν.ή.) 5.2009 αυτάς και πάντα τα υπόλοιπα περιέχουσαν επιστολήν της καθ' Υμάς Συνάξεως.
Είτα ερχόμεθα ενημερώσαι Υμάς ότι η ανωτέρω επιστολή Σας και το συνημμένον αυτή κείμενον, το προκύψαν εκ τε της Υμετέρας ευλόγου καί ευλογημένης ανησυχίας και της πλήρους συνέσεως και συναισθήσεως ευθύνης Υμετέρας βουλής, ίνα διεγείρητε τας των Ορθοδόξων συνειδήσεις ενώπιον του εν τω πλαισίω του Οικουμενισμού επιζημίου λαμβάνοντος εντάσεως φαινομένου της μεθ' ετεροδόξων και αλλοδόξων θρησκευτικών σχημάτων λατρευτικής επικοινωνίας και συμπράξεως μερίδος τινός του συγχρόνου Ορθοδόξου Σώματος, το υφ' Υμών προσφυώς τιτλοφορηθέν «Ομολογία Πίστεως Κατά του Οικουμενισμού», εύρον ημάς απολύτως σύμφωνους ως προς τον περιεχόμενον προβληματισμόν και έθεσαν ημάς ανεπιφυλάκτως παρά το πλευρόν Υμών.
Όθεν η Γεροντική Σύναξις της Ιεράς ημών Μονής απεφάσισεν ομοφώνως, όπως η εν λόγω Ομολογία συνυπογραφή και υφ' ημών.

Επί δε τούτοις συγχαίροντες Υμίν και ευχόμενοι, όπως το κατ' αυτάς εορταζόμενον Πανάγιον Πνεύμα κραταιώση Υμάς εις την διεξαγωγήν του προκειμένου αγώνος στέφων τούτον δια των νικοποιών Αυτού ευλογιών, διατελούμεν μετά πολλής της εν Κυρίω και Θεώ Ιησού αγάπης και φιλαδελφίας.


Ο Καθηγούμενος του Ιερού Κοινοβίου του Κουτλουμουσίου

Αρχιμ. Χριστόδουλος και οι συν εμοί εν Χω αδελφοί 
 


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης