ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ μὲ τὴν
ΠΡΟΣΕΥΧΗ τοῦ Ὁσίου ΑΝΔΡΕΟΥ τοῦ “διὰ Χριστὸν σαλοῦ”. (9ος αἰ.μ.Χ.)

Πάτερ, Υἱὲ καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, σύνθρονη Τριάς, ζωοποιέ, ὁμοούσιε καὶ ἀχώριστε, ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουμε “ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι”, κάμπτουμε τὰ γόνατα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ πνεύματος, καὶ Σὲ παρακαλοῦμε καὶ Σὲ ἱκετεύουμε, Ὕψιστε Θεέ, ποὺ φέρεις τὸ φοβερὸ ὄνομα Σαβαώθ :

Ἄκουσέ μας Ἀγαθὲ καὶ Ἅγιε Δέσποτα, πλαστουργέ, ποιητά, παντοκράτορ, καὶ δέξου μὲ εὐμένεια τὴν ἱκετήρια προσευχὴ καὶ ταπεινὴ δέησή μας. Καταξίωσέ μας ν’ ἁγιασθοῦμε μὲ τὴ δύναμή Σου καὶ τ’ ὄνομά Σου, οἰκτίρμων, ἐλεήμων, μακρόθυμε καὶ πολυέλεε Κύριε.

Δεῖξε συμπάθεια στὰ παραπτώματα ποὺ κάναμε, εἴτε μὲ λόγο, εἴτε μὲ ἔργο, εἴτε μὲ τὴ διάνοια. Σὲ παρακαλοῦμε, Εὔσπλαγχνε, παράβλεψέ τα καὶ συγχώρησέ τα, ὡς ἀγαθός, ἐλεήμων καὶ πολυέλεος. Μὴ μᾶς ντροπιάσεις καὶ μὴ μᾶς ἀπορρίψεις ἀπὸ τὸ πρόσωπό Σου Ἐσύ, ποὺ ἀπ’ τὴν ὑπερβολική Σου ἀγάπη καὶ τὴν γλυκυτάτη φιλανθρωπία Σου κάμπτεσαι στὶς προσευχὲς τῶν φίλων Σου.

ΑΜΗΝ

 

Αναδημοσίευση από:
http://youthimdpk.blogspot.com/


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης