ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἴσως οἱ παλαιότεροι ἐξ ὑμῶν νά ἐνθυμοῦνται τήν περίοδο 1985-1995 ὡς τήν περίοδο ἔξαρσης τηλεοπτικῶν παρουσιάσεων σέ θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας.

Ναί, ἦταν ἡ περίοδος ὅπου οἱ γνωστοί τότε τηλεπαρουσιαστές θεωροῦσαν ὑποχρέωσή τους νά προβάλλουν τά σχετικά θέματα στίς προσωπικές τους ἐκπομπές καί στίς «Εἰδήσεις».

Ἡ εὐκαιρία δινόταν συνήθως ἀπό πρωινές καταχωρήσεις στόν ἡμερήσιο Τύπο τίς ὁποῖες οἱ τηλεπαρουσιαστές χρησιμο­ποιοῦ­σαν γιά νά «στήσουν» τό ἀπόγευμα τό δικό τους «τραπέζι» καί νά καλέσουν διαφόρους σχετικούς καί ἀσχέτους μέ τό ἀντι­κείμενο.

Ἔτσι, ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος εἶχε συχνή παρουσία σέ τη­λεοπτικά δρώμενα, ἄν καί ἀπέφευγε νά συμμετέχει σέ «τραπέζια» καθώς ὁ συγχρωτισμός μέ ἄλλους «εἰδικούς», φιλικούς ἤ ἐχθρικούς πρός τήν Ἐκκλησία, δέν τοῦ ἔδινε τό πλεονέκτημα πού χρειαζόταν γιά νά ἀναπτύξει τήν κακοδοξία τῆς αἵρεσης καί νά ὁμολογήσει τήν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησία· κυρίως τό ἀσυμ­βίβαστό τῆς σέκτας μέ τήν Ὀρθοδοξία.

Ὁ π. Ἀντώνιος προτιμοῦσε τό «παράθυρο» σέ μία τηλεοπτική ἐκ­πομπή καί μάλιστα σέ «ζωντανή» ἐκπομπή κι ἔτσι εἶχε ἐκ­παι­δεύσει κι ἐμένα. Στό «παράθυρο» μπορεῖ κανείς νά ἀνα­πτύξει τίς θέσεις του σχετικά ἀπερίσπαστος, ἄν καί ὑπάρχει πάντοτε ὁ ἀποπροσανατολισμός ἐκ μέρους τοῦ δημοσιογράφου, πού κάνει τίς ἐρωτήσεις κι ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται συνήθως γιά τό «σκανδαλοθηρικό» μέρος τοῦ θέματος, πού ἕλκει τήν τηλεθέαση. Στά «τραπέζια» ἔχει κανείς νά ἀντιμετωπίσει ὄχι μόνον τόν «οἰκοδεσπότη» τηλεπαρουσιαστή, ἀλλά καί τούς «καλεσμένους», πού ὅλοι τους φυσικά προσπαθοῦν νά περάσουν καί νά ἐπιβάλουν τίς θέσεις τους, παίρνοντας τόν λόγο συχνά χωρίς νά ἐρωτηθοῦν κι ἐνίοτε προσπαθώντας νά ἐπικαλύψουν τούς ἄλλους μιλώντας συνεχῶς καί ταυτόχρονα.

Ἀκόμη, ὑπάρχουν δευτέρας διαλογῆς ἐκπομπές, εἰδικά σέ δευτέρας διαλογῆς κανάλια, πολύ χαμηλοῦ ἐπιπέδου, πού ἀπευ­θύνονται σέ ἀντίστοιχο κοινό καί πού μετατρέπουν τήν ἐκ­πομπή σέ «ἀρένα»· αὐτό θεωρεῖται «ἐπιτυχία».

Ὁ π. Ἀντώνιος ἀπέφευγε φυσικά τέτοιες ἐκπομπές, ρωτώντας ποιοί θά εἶναι οἱ «προσκεκλημένοι» κι ἐνεργώντας ἀναλόγως εἴτε ἀρνούμενος νά συμμετάσχει στό «τραπέζι», ἐάν τό casting δέν ἦταν κατάλληλο ἤ ζητώντας νά ἔλθει «συνεργεῖο» στό Γρα­φεῖο του γιά τήν καταγραφή βίντεο τό ὁποῖο θά προεβάλετο ἔνθετο στή διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς. Βέβαια, τό καλύτερο ἦταν νά εἶναι ἡ λήψη «ζωντανή»· νά καταγράφει ἡ κάμερα αὐτό πού τήν ἴδια ὥρα προβάλλεται καί βλέπουν οἱ τηλεθεαταί, καθώς τό βίντεο μπορεῖ νά τό ἐπεξεργασθεῖ ὁ «Σταθμός» καί νά βγεῖ ἀποτέλεσμα κάποτε κι ἀντίθετο ἀπ' ὅ,τι ὁ συνεντευξιαζόμενος κατέθεσε.

Ἄν ὁ π. Ἀντώνιος ἔκρινε ὅτι ἡ προσωπική τηλεοπτική παρουσία του δέν θά ἦταν πρός οἰκοδομήν, συνήθως ἔστελνε κάποιον ἀπό τούς κατάλληλους συνεργάτες. Ἔτσι, μοῦ ἔτυχε ἡ εὐκαιρία νά συνεργαστῶ ἐπί χρόνια μέ γνωστούς τηλεπαρουσιαστές σέ «παράθυρα» καί «τραπέζια».

Ἐνθυμοῦμε χαρακτηριστικά τό τηλεοπτικό στούντιο στήν Πλατεία Συντάγματος ὅπου συχνά φιλοξενήθηκα ἀπό τήν Ἄν­να Πα­ναγιωταρέα γιά τόν σχετικό σχολιασμό σέ πρωινά δη­μο­σιεύμα­τα γιά σέκτες καί καταστροφικές λατρεῖες (destructive cults). Ἡ κ. Παναγιωταρέα ὑπῆρξε πάντα ὑποστηρικτική πρός τίς θέ­σεις τῆς Ἐκκλησίας ἄν καί συχνά καλοῦσε καί τόν γνωστό ἀρχαιολάτρη Γεώργιο Πάλμο «γιά νά ὑπάρχει καί μία ἄλλη ἄποψη».

Ἐξαιρετικά ὑποστηρικτικός πρός τίς θέσεις τῆς ἀντιαιρετικῆς πληροφόρησης ὑπῆρξε κι ὁ Νίκος Εὐαγγελάτος, ὁ ὁποῖος ἐκτι­μοῦ­σε τόν π. Ἀντώνιο -ἔγραψε μάλιστα ἕνα θαυμάσιο κείμενο μετά τήν κοίμηση τοῦ Πατρός- καί ὁ ὁποῖος μέ φιλοξενοῦσε συχνά στίς «Εἰδήσεις τοῦ ΣΚΑΪ», ἀλλά καί στήν ἐκπομπή του, «Τέτ-ά-τέτ» στόν ALTER· χαρακτηριστική ὑπῆρξε ἡ ἐκπομπή του, τό 2003, μετά τόν τραγικό θάνατο τοῦ ἀτυχοῦς 50χρονου ἐπι­χει­ρη­ματία σ' ἕνα ἀπό τά σεμινάρια «Δυναμικῆς Ἀνάπτυ­ξης» τοῦ Ἀντώνη Καλογήρου.

Ἀντίθετα πρός τούς ἀνωτέρω, ἡ Ἕλλη Στάη δέν ἦταν ὑπο­στηρικτική. Μία φορᾶ προσεκλήθην μαζί μέ τήν ἐκλεκτή συνεργάτιδα Ἄννα Τουλούπη στήν ἐκπομπή τῆς κ. Στάη, «Ἑλ­λήσποντος» στό Mega. Ἦταν ἡ περίοδος πού ὁ τότε Ἀντιει­σαγγελέας Ἰωάννης Ἀγγελής εἶχε ξεσκεπάσει τή δράση τῆς Σαηεντολογίας καί τήν συνεργασία τῆς σέκτας μέ τόν δημοσιογράφο Βασίλη Ραφαηλίδη καί τόν κατά δήλωσή του «σεΐχη καί δερβίση Σουφικῶν Ταγμάτων», Τάκη Ἀλεξίου.

Στό «τραπέζι» συμμετεῖχαν: ὁ Βασίλης Ραφαηλίδης, ὁ Ἀθανά­σιος Θεοδώρου, δικηγόρος τῆς Σαηεντολογίας, ὁ Γεώργιος Ἀλβαράδο Πλάνας, γκουρού τῆς σέκτας «Νέα Ἀκρόπολη» κι ὁ ὑποφαινόμενος. Σέ «παράθυρο» ἐμφάνισαν τήν συνεργάτιδα Ἄν­να, ἡ ὁποία πρόλαβε νά καταθέσει ἀρκετά πρίν τήν «κόψουν», ὅταν δέν τούς συνέφεραν τά ὅσα κατέθεσε. Ἡ ἐκπομπή ἦταν σαφῶς στημένη μέ στόχο τήν «ἀποποινικοποίηση» τοῦ Βα­σίλη Ραφαηλίδη καί τῆς Σαηεντολογίας. Αὐτός ἦταν ὁ λόγος καί τῆς πρόσκλησης τοῦ Πλάνα, ὡς «ἐξιλαστήριου θύματος», στόν ὁποῖο «ἐπετέθησαν» ὁμαδικά μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐκπο­μπῆς γιά να δείξουν ὅτι «μάχονται» τήν αἵρεση, ἄρα ἡ Σαηεντολογία κακῶς κατηγορεῖται σάν αἵρεση.

Ὅταν μοῦ ἐδόθη ὁ λόγος κατέθεσα τά ὅσα ἐγνώριζα περί συνεργασίας Ραφαηλίδη, Ἀλεξίου καί Σαηεντολογίας κάτι πού δυσα­ρέστησε πολύ τούς διοργανωτές· εὐτυχῶς, ἡ μετάδοση ἦταν «ζωντανή» καί τό μήνυμα πέρασε.

Μέ τόν τότε δημοσιογράφο Πάνο Παναγιωτόπουλο, ὁ π. Ἀ­ντώ­νιος εἶχε συχνή συνεργασία, ἄν κι ὁ δημοσιογράφος δέν ὑ­πῆ­ρξε ποτέ ὑποστηρικτικός οὔτε πρός τόν ἴδιο οὔτε πρός τήν ἀντιαιρετική προσπάθεια.

Προσωπικά εἶχα μικρή συνεργασία μαζί του, δυό ἤ τρεῖς φορές· δέν ἐνθυμοῦμαι ἄν ἦταν στό «ΠΡΟΦΙΛ», τήν ἐκπομπή πού παρουσίαζε στόν ΑΝΤ1, στό Star Channel ἤ στήν ΕΤ1.

Ὁ Κώστας Χαρδαβέλλας ὑπῆρξε αὐτός πού διέσπειρε τόν ἀποκρυφισμό καί διέδωσε τή Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου (New Age) σέ ὅλα τά στρώματα τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ἀλλά καί πρόβαλε ἐγκωμιαστικά τή Μασονία· τεράστιο ἔργο διάβρωσης!

Ἀπό τίς ἐκπομπές του: «Ὁ Ἀθέατος Κόσμος» καί «Οἱ Πύλες τοῦ ἀνεξήγητου» στόν Alter παρήλασαν ὅλοι οἱ ἀποκρυ­φι­στές, μασόνοι καί νεοεποχίτες καί «πούλησαν τίς πραμάτειες τους».

Μία φορᾶ συνεργάστηκα μαζί του ὅταν ἀνέβασε τό θέμα περί «Χάρι Πότερ» ὅπου συμμετεῖχα μαζί μέ τόν ψυχίατρο π. Στυλιανό Καρπαθίου. Στό «ἀντίπαλο casting», στούς «φίλους» του «Χάρι Πότερ», στή στημένη ἐκείνη ἐκπομπή, συγκαταλέγονταν μία ἀστρολόγος, ἕνας γνωστός ἀθεϊστής, μία δικηγόρος, «μητέρα» νεαρῆς θαυμάστριας τοῦ «μικροῦ μάγου», ὅλοι ἄσχε­τοι ἐπί τοῦ θέματος καί ὁ Μάνος Κοντολέων ἐκπρόσωπος τῶν Ἐκ­δόσεων «Ψυχογιός», πού ἔχει τήν ἑλληνική δικαιόχρηση (Fran­­chi­sing) γιά τόν «Χάρι Πότερ».

Ἄν καί ἡ πάλη ὑπῆρξε δύσκολη, ὁ Κύριος ἐπέτρεψε νά κατα­βαραθρωθοῦν οἱ ἀντίδικοι καί στήν τελική ψηφοφορία τῶν τηλεθεατῶν, τό 70% ψήφισε ὅτι ὁ «Χάρι Πότερ» εἶναι βλαπτικός γιά τά παιδιά.

Κλείνοντας τήν σύντομη αὐτή ἀναφορά δέν μπορῶ νά μή σταθῶ καί στήν πρόσκληση, πού εἶχα ἀπό τόν «δημοσιογράφο» Δημήτρη Μάρκου πού σέ «ἀντιαιρετικῆ» ἐκπομπή του ὑπῆρξε καλεσμένος ὁ π. Ἀντώνιος, ἀλλά καί ὁ ἀστρολόγος καί μάγος Πήτ Παπαδάκος καί ἄλλοι τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου...

Ὁ π. Ἀντώνιος δέν δέχθηκε φυσικά, ἀλλά ἔστειλε ἐμένα μέ κάθε ἐπιφύλαξη.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ Παπαδάκος ἐπιτέθηκε προσωπικά σέ ἐμένα, χωρίς νά μέ γνωρίζει, ὅταν στή συζήτηση ἀνέφερα ὅτι ἡ ὀργάνωσή του «Πύθιος Ἀπόλλων» συγκαταλέγεται στίς 422 ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη, στόν κατάλογο πού κατήρτισε ἡ «Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθο­δό­ξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά Θέματα Αἱρέ­σε­ων καί Παραθρησκείας» στήν Ἁλίαρτο τό 1995.

Ἡ ἀντίδραση τοῦ Παπαδάκου ὑπῆρξε: Σηκώθηκε ἀλλόφρων οὐρλιάζοντας καί -χωρίς νά μέ γνωρίζει- μέ ἔδειξε λέγοντας: «Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι σατανιστής. Εἶναι ὁμοφυλόφιλος καί νά κατεβάσει τό παντελόνι του νά δοῦμε ὅτι φοράει κιλότα»...

Φυσικά ἀπεχώρησα ἄμεσα ἀπό τήν «ἐκπομπή» τοῦ κ. Μάρκου ἀπό τόν ὁποῖο τήν ἑπομένη ὁ π. Ἀντώνιος ἀπαίτησε νά μήν «ἀνεβάσει» τήν ἐκπομπή.

Ὁ Μάρκου ὄχι μόνο δέν ἀπέσυρε τήν «ἐκπομπή», ἀλλά τήν διαφήμισε μέ trailer πού περιεῖχε μόνο τήν παραπάνω σκηνή...

Βλέπετε, ἡ TV μπορεῖ δικαίως νά κατηγορεῖται συχνά γιά ἀνυποληψία καί ἀνειλικρίνεια· κάποτε ἀκόμη καί ἡ λέξη «ἀλητεία» δέν ἐπαρκεῖ...

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκ­κλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

https://orthodoxostypos.gr/


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης