Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

  Περί αιρετικών - ευαγγελιστών 

        ...Ο Θεός τέκνον μου σε αγαπά, επειδή και συ τον αγαπάς και σε εφώτισε να μου γράψης και να μου ζητή­σης την πατρικήν μου συμβουλήν. Ως πνευματικός πατήρ και ως Ιερεύς του Υψίστου σας συμβουλεύω και σε και τον σύζυγόν σου να απομακρυνθήτε από τους αιρετικούς Ευαγγελιστάς και ούτε να τους ομιλήτε ούτε να τους χαιρετάτε, διότι αυτοί είναι εργάται δόλιοι, υποκριταί. Υποκρίνονται ότι είναι χριστιανοί, αλλ' είναι ψευδόχριστοι. Είναι εκείνοι διά τους οποίους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προείπεν και προεφήτευσεν διά να μας προφυλάξη: προσέχετε, είπεν, ότι εις τους εσχάτους καιρούς θα έλθουν εις τον κόσμον πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και πολλούς θα πλανήσουν. Προσέχετε μην πλανηθήτε. Έξωθεν φαίνονται πρόβατα έσωθεν εισί λύκοι άρπαγες, αλώπεκες πονηραί, όφεις δόλιοι.

        Απορώ πώς ακόμη ο σύζυγός σας τους συναναστρέφεται, και τους ακούετε που βλασφημούν την Θεοτόκον, την Μητέρα του Θεού, ότι ήτο απλώς μια καλή γυναίκα και ότι οι Άγιοι δεν είναι Άγιοι, ότι ήσαν καλοί, έδωσαν εξετάσεις και επέτυχαν, και ότι δεν είναι Άγιοι παρά μόνον ο Χριστός. Ο ίδιος ο Θεός μας παραγγέλει. «γίνεσθε άγιοι, ότι εγώ Άγιός ειμι». Ο Κύριος ημών Ι. Χριστός εμαρτύρησε διά τον Πρόδρομον ότι είναι ο Αγιώτερος πάντων των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν θαύματα, με την εξουσίαν που τους έδωκεν ο ίδιος ο Χριστός, διότι ήσαν καθαροί, Άγιοι και δεν ήσαν αιρετικοί, ασεβείς, πλανεμένοι, σαν τους Ευαγγελιστάς κ.λπ. αιρετικούς. Ο Κύριος αποστείλας τους εαυτού μαθητάς επί τω κήρυγμα, τους ώπλισε και με την θαυματουργικήν δύναμιν λέγοντάς τους. «ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε...» (Ματθ. 10, 8), και «...εν τω ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς, όφεις αρούσι. καν θανάσιμόν τι πίωσιν, ου μη αυτούς βλάψει. επί αρρώστους χείρας επιθήσουσι και καλώς έξουσιν» (Μαρκ. 16, 17-18).

       Δεν τους λέγετε να υπάγουν εις την Κέρκυραν, εις την Ζάκυνθον, εις την Κεφαλληνίαν να ίδουν πόσα θαύματα τελούν οι Άγιοι, Σπυρίδων, Διονύσιος, Γεράσιμος; Εάν δεν ήσαν Άγιοι δεν θα εθαυματούργουν. Ας υπάγουν εις την Αίγιναν να ίδουν, να ακούσουν, να μάθουν πόσα θαύματα τελεί ο νεοφανής Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως, ο θαυματουργός, τον οποίον είχον πνευματι­κόν Πατέρα και με εθεράπευσεν από ανίατον ασθένειαν. Και προ δύο σχεδόν μηνών εθεράπευσεν αξιωματικόν της αεροπορίας παράλυτον σχεδόν επί 20ετίαν... Εάν η Παναγία ήτο μία καλή γυναίκα, δεν θα προεφήτευον όλοι σχεδόν οι Προφήται ότι θα εγίνετο μητέρα του Θεού. Εάν ήτο γυναίκα δεν θα την εκήρυττον οι Άγιοι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες, ως όντως και αληθώς Μητέρα του Θεού, ούτε θα την επίστευον τόσα εκατομμύρια ανθρώπων εις όλην την γην, δεν θα της έκτιζαν Εκκλησίας και δεν θα έκαμνε αναρίθμητα θαύματα.

        Λοιπόν σας συμβουλεύω, φύγετε από τους δολίους όφεις, να μην σας δηλητηριάσουν. φύγετε από τους λεπρούς, διά να μην σας μεταδώσουν την ψυχικήν λέπραν και μένετε πιστοί εις την Ορθόδοξον πίστιν έως θανάτου. Με τους αιρετικούς ούτε επαφήν ούτε ομιλίαν να έχετε.
 

Μετ' ευχών
Αρχιμ. Φιλόθεος

«Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980)»
Τεύχος 10. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004. Θεσ/νίκη
Έκδοσις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης